Formy organizacji pracy uczniów w procesie edukacji inkluzyjnej

Main Article Content

Andrzej Twardowski

Abstrakt
In recent years, increasing attention has been devoted to developing pedagogical approaches that are appropriate in heterogeneous classrooms. Teachers working in inclusive classrooms must develop forms of student work that do not isolate and stigmatize learners with special educational needs. In the first part of the article, the author analyzes the origin and essence of the idea of inclusive edu- cation. In the second part of the article, three forms of work organization for students in inclusion classes are characterized: Peer Tutoring, Cooperative Learning and Multi-level Teaching.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Twardowski, A. (2020). Formy organizacji pracy uczniów w procesie edukacji inkluzyjnej. Rocznik Pedagogiczny, 42, 107-121. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23459
Dział
Artykuły

Referencje

  Aronson E., Terapia dla rywalizującego społeczeństwa, [w:] Psychologia i życie, red. P.G. Zimbar- do, F.L. Ruch, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
  Ayres B., O’Brien L., Rogers T., Working Together, Sharing, and Helping Each Other: Cooperative Learning in First Grade Classroom that In-Chides Students with Disabilities, Inclusive Educa- tion Project, Syracuse University, Syracuse 1992.
  Biklen D., Schools without Labels: Parents, Educators and Inclusive Education, Temple University Press, Philadelphia 1992.
  Chrzanowska I., Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
  Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, [on- line] [dostęp: 27.11.2019]. Ginsburg-Block M., Fantuzzo J., Reciprocal Peer Tutoring: An Analysis of “Teacher” and “Stu-
  dent” Interactions as a Function of Training and Experience, „School Psychology Quarterly”
  1997, t. 2.
  Greenwood C.R., Delquadri J.C., Hall R.V., Longitudinal Effects of Classwide Peer Tutoring, „Jo-
  urnal of Educational Psychology” 1989, t. 3.
  Gruszczyk-Kolczyńska E., Ustalanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej starszych przedszko-
  laków, b. d., [online] [dostęp: 22.11.2019]. Hulek A., Integracyjny system kształcenia i wychowania, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red.
  A. Hulek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
  Johnson D., Johnson R., Holubec E., Advanced Cooperative Learning, Interaction Book Company,
  Edina 2013.
  Johnson D., Johnson R., Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive and Individuali-
  stic Learning, Allyn and Bacon, Boston 1999.
  Johnson D., Johnson R., Learning Together and Alone: Overview and Meta-Analysis, „Asia Pacific
  Journal of Education” 2002, t. 1.
  Lechta V., Pedagogika integracyjna kontra edukacja inkluzyjna (włączająca): podobieństwa i róż-
  nice, [w:] Krakowska pedagogika specjalna, red. J. Wyczesany, E. Dyduch, Wydawnictwo Na-
  ukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.
  Matthews M., Gifted Students Talk about Cooperative Learning, „Educational Leadership” 1992,
  t. 2.
  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, [online] html> [dostęp: 25.11.2019].
  Rainforth B., Kugelmass J.W., Curriculum and Instruction for all Learners: Blending Systematic
  and Constructivist Approaches in Inclusive Elementary Schools, Paul Brookes, Baltimore 2003. Richler D., Inclusive Education as Social Policy, [w:] Changing Canadian Schools: Perspectives on
  Disability and Inclusion, red. G. Porter, D. Richler, The Roeher Institute, Ontario 1991. Sapon-Shevin M., Ability Differences in the Classroom: Teaching and Learning in Inclusive Class- rooms, [w:] Common Bonds: Anti-bias Teaching in a Diverse Society, red. D.A. Byrnes, G. Ki-
  ger, Association for Childhood Education International, Wheaton 2005.
  Sapon-Shevin M., Ayres B., Duncan J., Cooperative Learning and Inclusion, [w:] Creativity and Collaborative Learning: A Practical Guide to Empowering Students, Teachers and Families,
  red. J.S. Thousand, R.A. Villa, A.I. Nevin, Paul Brookes, Baltimore 2002.
  Shisler L., Osguthorpe R.T., Eiserman W.D., The Effects of Reverse-Role Tutoring on the Social
  Acceptance of Students with Behavioral Disorders, „Behavioral Disorders” 1987, 1.
  Stainback S., Stainback W. (red.), Curriculum Considerations in Inclusive Classrooms: Facilitating
  Learning for all Students, Paul H. Brookes Publishing, Baltimore 1992.
  Szumski G., Edukacja inkluzyjna – geneza, istota, perspektywy, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2006,
  t. 1.
  Szumski G., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelek-
  tualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wydaw- nictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.
  Twardowski A., Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci z niepełno- sprawnością intelektualną, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2014, t. 5.
  Twardowski A., Rola rówieśniczego tutoringu w edukacji inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawno- ściami, „Studia Edukacyjne” 2018, t. 50.
  Wiszejko-Wierzbicka D., Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączają- cej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły, „Niepełnosprawność – Za- gadnienia, Problemy, Rozwiązania” 2012, t. 4.
  Zacharuk T., Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, „Meritum. Mazowiecki Kwartal- nik Edukacyjny” 2011, t. 1.