Od pomysłu przez wystąpienie do publikacji. Zeszyty Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Main Article Content

Maria Czerepaniak-Walczak
Ewa Bochno

Abstrakt

  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czerepaniak-Walczak, M., & Bochno, E. (2021). Od pomysłu przez wystąpienie do publikacji. Zeszyty Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Rocznik Pedagogiczny, 43, 241-249. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/28387
Dział
Głosy nadesłane

Bibliografia

  Bis D., Braun K., Jeziorański M., Od pomysłu do wystąpienia, czyli o intelektualnej wyprawie przy- gotowujących referaty, [w:] Naukowa Wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Mło- dych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, red. E. Bochno, A. Korzeniecka- -Bondar, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Lublin 2016.
  Bochno Ewa, Bochno Ewelina, „Dobra wasza gwiżdżą ptaki. I tego trzymać się trzeba...” – trochę historii Letnich Szkół Młodych Pedagogów, [w:] Naukowa Wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, red. E. Boch- no, A. Korzeniecka-Bondar, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Lublin 2016.
  Bruner J., Kultura edukacji, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Wydawnictwo Universitas, War- szawa 2006.
  Chutorański M., Moroz J., Szwabowski O., O idei Zeszytów Naukowych Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, [w:] Naukowa Wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Peda- gogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, red. E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Lublin 2016.
  Mills C.W., Wyobraźnia socjologiczna, przeł. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza- wa 2008.
  Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007. Świetlikowska J., Mieć coś ważnego do powiedzenia drugiemu człowiekowi... Z profesor Marią Du- dzikową rozmawia Jolanta Świetlikowska, [w:] Życie szkołą. Prace dedykowane Profesor Marii
  Dudzikowej, red. R. Wawrzyniak–Beszterda, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań 2008.