Warta ze współczynnikiem humanistycznym. Kulturotwórcze funkcje spożywania alkoholu na terenach nadrzecznych w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

współczynnik humanistyczny
Znaniecki
wartość przestrzenna

Jak cytować

Wechta, P. (2021). Warta ze współczynnikiem humanistycznym. Kulturotwórcze funkcje spożywania alkoholu na terenach nadrzecznych w Poznaniu. Rocznik Pedagogiczny, 44, 45–60. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0003

Abstrakt

The aim of the article is to apply the concept of the humanistic coefficient of Florian Znaniecki to the analysis of a specific legal and social situation that enabled the legal consumption of alcohol in the Warta areas in Poznan. They have gained a high spatial value, and this is not due to intentional investments or architectural changes, but thanks to the presence of people who create various types of social systems. Znaniecki’s humanistic coefficient turns out to be not only an important theoreti- cal concept, but also a useful, still valid tool in empirical analysis. It brings a large dose of practical knowledge for different types of decision makers (re)organizing urban areas. The spatial value does not have to be directly proportional to the size of financial outlays.

https://doi.org/10.2478/rp-2021-0003
PDF

Bibliografia

Augé M., Non-Places: An Introduction to Supermodernity, Verso Books, New York 2009. Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa 2005.

Burszta W., Samotność w świecie nadmiaru. Przedmowa do wydania polskiego, [w:] M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Canter D., The Psychology of Place, Architectural Press, London 1977.

Cichocki R., Podemski K., Miasto w świadomości swoich mieszkańców, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.

Dymnicka M., Od miejsca do nie-miejsca, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2011, 36, s. 35–52.

Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Universitas, Kraków 2000.

Leoński J., Ekologia społeczna Floriana Znanieckiego, „Diametros” 2006, 9, s. 148–152.

Lisiecki S., Florian Znaniecki i Janusz Ziółkowski. O tradycji i kontynuacjach badań nad wartościowaniem przestrzeni miasta, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, 77, s. 13–26.

Lynch K., The Image of the City, MIT Press, Cambridge 1960.

Przestalski A., Włodarek J., Teoretyczno-metodologiczne podstawy systemu socjologicznego Floriana Znanieckiego, [w:] F. Znaniecki, Współczynnik humanistyczny, red. A. Przestalski, J. Włodarek, PTPN, Poznań 2011, s. 9–54.

Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005. Roguszka M., Poznańska socjologia miasta w okresie trzydziestolecia PRL, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1975, 37, s. 257–266.

Szacki J., Znaniecki, Wiedza Powszechna, Poznań 1986.

Szczurkiewicz T., Znaniecki, Florjan: Miasto w świadomości jego obywateli [recenzja], „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1931, 3, s. 717–718.

Tuan Y., Space and Place. The Perspective of Experience, University of Minnesota Press, Minnesota 1987.

Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, DzU z 2007 r. poz. 473 (z późn. zm.), art. 14.

Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, DzU z 2018 r. poz. 2137 (z późn. zm.), art. 14.

Wallis A., Informacja i gwar, PIW, Warszawa 1979.

Wechta P., Techniki dyscyplinarne w przestrzeni miejskiej. Przypadek terenów nadwarciańskich w Poznaniu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2018, 64, s. 71–86.

Znaniecki F., Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem, [w:] F. Znaniecki, J. Ziółkowski, Czym jest dla Ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964, PWN, Warszawa–Poznań 1984, s. 31–176.

Znaniecki F., Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, PWN, Warszawa 1992.

Znaniecki F., Socjologia wychowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Znaniecki F., Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1938, 18, s. 89–119.

Znaniecki F., Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa 1988.

Znaniecki F., Ziółkowski J., Czym jest dla Ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964, PWN, Warszawa–Poznań 1984.