Wykorzystanie narzędzi pomiaru dydaktycznego jako przejaw nowatorstwa pedagogicznego w wybranych pracach dyplomowych
PDF

Słowa kluczowe

kreatywność narzędzia dydaktycznego pomiaru
testowanie
prowadzenie nauczyciela

Jak cytować

Derenowski, M. (2021). Wykorzystanie narzędzi pomiaru dydaktycznego jako przejaw nowatorstwa pedagogicznego w wybranych pracach dyplomowych. Rocznik Pedagogiczny, 44, 175–190. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0012

Abstrakt

Evaluating students’ work has always been a challenging undertaking. The objectivity and reliability of instruments may sometimes be doubtful. Therefore, the aim of the study described in the paper was to analyze possible innovative behaviors/activities among MA students/teachers/researchers in the field of assessment described in their MA thesis. It is intriguing to find out whether future and present educators take the effort (and risk) of introducing some improvements in this crucial educational field.

https://doi.org/10.2478/rp-2021-0012
PDF

Bibliografia

Borkowski J., Człowiek w organizacji: podręczny słownik psychologii i dziedzin pokrewnych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.

Brzdąk J., Miazgowicz J., Samoocena pracy szkoły, Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM, Katowice 1998.

Głoskowska-Sołdatow M., Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

Illeris K., Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Kozielecki J., Człowiek oświecony czy innowacyjny, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1987, nr 1, s. 3–16.

Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

Niemierko B., Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe, Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, Warszawa 1975.

Stevens S.S., Mathematics, Measurement, and Psychophysics, [w:] Handbook of Experimental Psychology, red. S.S. Stevens, Wiley, New York 1991, s. 1–49.

Szaran T., Pomiar dydaktyczny. Biblioteka Metodyczna. Edukacja Obywatelska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.

Balazowa L., Feszterova M., Didactic testing: what is it and why is it done?, [w:] 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 [online], www.sgemsocial.org [dostęp: 06.10.2021], SGEM2016 Conference Proceedings, 24–31 Au- gust 2016, Book 1, Vol. 1, s. 685–692, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B11/S03.087.

Kałużna M., Test sprawdzający a obiektywizm oceniania [online], https://www.profesor.pl/mat/pd2/pd2_m_kaluzna_030807.pdf [dostęp: 05.10.2021].

Morzyszek-Banaszczyk E., Iwicka-Okońska A., Nowatorstwo pedagogiczne w teorii i praktyce, „Przegląd Edukacyjny” 2007, 3 (60), Prezentacje, s. 1–6 [online], http://www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/PE/PE_2007/pe0307_art.pdf [dostęp: 25.03.2021].

Proces testowania, ISTQB 2018, Artykuły. Baza wiedzy, International Software Testing Quali- fications Board, 25.07.2019 [online], https://testerzy.pl/baza-wiedzy/proces-testowania-istqb-2018 [dostęp: 06.10.2021].

Trześniowska C., Konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych, Zajęcia zintegrowane [on- line], http://www.profesor.pl/publikacja,10272,Artykuly,Konstruowanie-sprawdzianow-osiagniec-szkolnych [dostęp: 25.03.2021].

Żyrek G., Pomiar dydaktyczny w nauczaniu wybranych przedmiotów w ZEESiM, 2006 [onli- ne], http://zseeim.edu.pl/pliki/mgr_grazyna_zyrek_pomiar_dydaktyczny-63.pdf [dostęp: 22.09.2021].

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.