Personalna przestrzeń wewnętrzna w przywództwie edukacyjnym
PDF

Słowa kluczowe

personalizm
wewnętrzność
tożsamość
edukacja
przywództwo
wyjątkowość
osobowość
przestrzeń
relacje
osoba

Jak cytować

Ptak, M., & Śmiałek, M. (2021). Personalna przestrzeń wewnętrzna w przywództwie edukacyjnym. Rocznik Pedagogiczny, 44, 191–202. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0013

Abstrakt

The space between the subjective and objective fills a person’s identity. It is knowledge about one- self, about the difference between oneself and others / strangers, about one’s own actions, their effects and consequences. It is likewise knowledge of one’s own uniqueness, of the consequences of one’s own actions that define the limits of one’s own identity.

Identity is a personal internal space, built on the basis of empathy, autonomy, distance, assertiveness, activity, and tolerance. Identity is different dimensions of individuality, uniqueness and separate- ness, compatibility of thoughts-feelings-actions, self-esteem and intentionality important for inter- personal and social conflicts. It serves to build and consolidate an image of oneself and knowledge about oneself. Identity allows a person to self-reflect, receive insight, evaluate, make changes, and strengthens the image of his/her person, offering a sense of separateness and being yourself.

https://doi.org/10.2478/rp-2021-0013
PDF

Bibliografia

Bikont A., Tożsamość społeczna – teorie, hipotezy, znaki zapytania, [w:] Studia nad spostrzeganiem relacji „Ja – inni”: tożsamość, indywiduacja – przynależność, red. M. Jarymowicz, Ossolineum, Wrocław 1988, s. 15–39.

Błeszyńska K., Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000. Grzegołowska-Klarkowska H., Właściwości tożsamości a stopień i rodzaj obronności w warunkach zagrożenia Ja, [w:] Studia nad spostrzeganiem relacji „Ja – inni”: tożsamość, indywiduacja – przynależność, red. M. Jarymowicz, Ossolineum, Wrocław 1988, s. 103–124.

Kofta M., Uprzedzenia wobec obcych – od antypatii do dehumanizacji, [w:] Nowe idee w psychologii. Psychologia XXI wieku, red. J. Kozielecki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.

Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwo Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2008. Kwiatkowska H., Lewowicki T. (red.), Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa 2003.

Lewowicki T., O badaniach społeczności pogranicza – od parcjalnych opisów ku elementom Teorii Zachowań Tożsamościowych, [w:] Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, red. J. Nikitorowicz, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1995.

Modrzewski J., Próba typologii socjalizacji z perspektywy poznawczej pedagogiki społecznej, [w:] Socjalizacja a wartości (aktualne konteksty), red. T. Frąckowiak, J. Modrzewski, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 1995.

Oleś P.K., Dialogowość wewnętrzna jako właściwość człowieka, [w:] Nowe idee w psychologii. Psychologia XXI wieku, red. J. Kozielecki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.

Rathus A. (2006) Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.

Wojciszke B., Sprawczość i wspólnotowość jako podstawowe wymiary spostrzegania świata społecznego, [w:] Nowe idee w psychologii. Psychologia XXI wieku, red. J. Kozielecki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.