Aksjologia samorządu terytorialnego – in rebus angustis?
PDF

Słowa kluczowe

aksjologia
dobro wspólne
korporacyjność
samodzielność
samorządność
samorząd terytorialny
wartości
wspólnota samorządowa

Jak cytować

Lisowski, P. (2017). Aksjologia samorządu terytorialnego – in rebus angustis?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 49–60. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.5

Liczba wyświetleń: 386


Liczba pobrań: 263

Abstrakt

Samorząd terytorialny stanowi kluczowy element organizacji i funkcjonowania współczesnych demokratycznych państw prawnych. Jest zarazem zjawiskiem szczególnie wrażliwym aksjologicznie – wykazuje wieloaspektowe konotacje w tym zakresie. W artykule poddano analizie ostatnie zmiany polskiego porządku prawnego – in concreto z punktu widzenia ich wpływu na kluczowe atrybuty samorządu terytorialnego, tj. instytucje służące urzeczywistnianiu samorządności i samodzielności. Uwagę skoncentrowano na wprowadzanych regulacjach prawnych z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego – w zakresie unormowań dotyczących samorządu terytorialnego. Natomiast sygnalizacyjnie potraktowano zmiany odnoszone do przepisów o systemowym (uniwersalnym) zastosowaniu. Niezbyt optymistycznym konkluzjom towarzyszą postulaty wskazujące na kluczowe wymagania, jakie należałoby spełnić, by – przynajmniej – zachować/przywrócić dotychczasowy stan decentralizacji władzy publicznej w sferze samorządu terytorialnego.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.5
PDF

Bibliografia

Bator, M., Lisowski, P., Węgrzyn, G. (2011), Prawo jako źródło zagrożeń dla administrowania – kilka uwag na przykładzie praktyki Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Casus 60: 23-29.

Błaś, A. (red.) (2016), Antywartości w prawie administracyjnym, VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Naukowe Administratywistów, Warszawa.

Boć, J., Lisowski, P. (2015), Normatywizacja wartości w prawie administracyjnym, [w:] Wartości w prawie administracyjnym. V Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Naukowe Administratywistów, Zimmermann, J. (red.), Warszawa: 19-43.

Cieślak, Z. (2000), Podstawy aksjologiczne administracji publicznej w Polsce – próba oceny, Studia Iuridica 38: 59-64.

Kijowski, D.R., Miruć, A., Suławko-Karetko, A. (red.) (2012), Kryzys prawa administracyjnego? Jakość prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa.

Korczak, J. (2017), Decentralizacja i recentralizacja w administracji publicznej na przykładzie zadań własnych i zleconych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Ura, E., Feret, E., Pieprzny, S. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, Sandomierz-Rzeszów: 17-34.

Lipowicz, I. (2016), Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, [w:] Jaworska-Dębska, B., Budzisz, R. (red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Warszawa: 3-17.

Lisowski, P. (2013), Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław.

Lisowski, P. (2016), Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego (kluczowe aspekty terminologiczno-pojęciowe i konstrukcyjne), [w:] Jaworska-Dębska, B., Budzisz, R. (red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Warszawa: 18-29.

Lisowski, P. (2015), Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, Casus 76: 19-25.

Skrzydło-Niżnik, I. (2007), Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków.

Stahl, M. (2009), Dobro wspólne w prawie administracyjnym, [w:] Boć, J., Chajbowicz, A. (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław: 47-60.

Zimmermann, J. (2015), Aksjologiczna ranga samorządowych kolegiów odwoławczych, Casus 75: 33-38.