Wątki orzecznicze w sprawach z zakresu realizacji zadań własnych i zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
PDF

Słowa kluczowe

zadania własne i zlecone
zasada samodzielności pomocniczości
samorząd terytorialny

Jak cytować

Szyrski, M. (2017). Wątki orzecznicze w sprawach z zakresu realizacji zadań własnych i zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 61–72. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.6

Liczba wyświetleń: 592


Liczba pobrań: 321

Abstrakt

Celem artykułu jest wyodrębnienie i analiza głównych nurtów w najnowszym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących zadań własnych i zleconych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Badania wstępne wykazały, że ostatnia aktywność TK oraz NSA w zakresie zadań samorządu terytorialnego skupia się przede wszystkim na wątkach z zakresu podstawy prawnej do wykonywania zadań (zarówno własnych, jak i zleconych) oraz z zakresu finansowania tych zadań. Treść wyodrębnionych spraw wskazuje na to, że linia orzecznicza TK i NSA wspierała w pełni w ostatnich latach ideę samorządności, w tym zasadę samodzielności i decentralizacji w aspekcie realizacji zadań publicznych. Widać to wyraźnie na przykładzie rozważań dotyczących podstawy prawnej do wykonywania zadań (w tym charakteru prawnego porozumienia o wykonywaniu zadań zleconych) oraz zasady samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.6
PDF

Bibliografia

Boć, J. (red.) (1998), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław.

Chróścielewski, W. (2002), Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa.

Cieślak, Z. (2011), Podstawowe pojęcia nauki prawa administracyjnego, [w:] Niewiadomski, Z. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa: 70-94.

Dolnicki, B. (2015), Organizacja samorządu terytorialnego z perspektywy powierzanych mu zadań: próba określenia obszarów badawczych, w: Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, Warszawa: 36-45.

Dolnicki, B. (2016), Samorząd terytorialny, Warszawa.

Glumińska-Pawlic, J. (2003), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Katowice.

Korczak, J. (2012), Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego, [w:] System prawa administracyjnego, t. 2: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa: 162-271.

Kulesza, M. (2009), O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, Samorząd Terytorialny 19(12): 7-22.

Kulesza, M. (2007), Państwo – Obywatel – Samorząd, Samorząd Terytorialny 17(9): 5-16.

Matczak, M. (2004), Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków.

Martysz, C. (2007), Lokowanie kompetencji orzeczniczych pomiędzy organami administracji rządowej a organami jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego: Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., Warszawa: 231-258.

Martysz, C. (1999), Podział zadań i kompetencji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem samorządowego powiatu i samorządowego województwa, [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji, Kraków: 217-230.

Moll, T. (2016), Komentarz do art. 8 ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Dolnicki, B. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Lex el.

Niewiadomski, Z. (1995), Geneza i istota samorządu terytorialnego. Przekształcenia instytucji, [w:] Szreniawski, J. (red.), Ustrój administracji publicznej, Lublin: 142-152.

Niewiadomski, Z. (2011), Samorząd terytorialny, [w:] System prawa administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa: 103-226.

Niezgoda, A. (2012), Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, Lex el.

Skrzydło-Niżnik, I. (2007), Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków.

Stępień, J. (2015), Cywilizacyjny spór o samorząd terytorialny, Samorząd Terytorialny 25(3): 17-22.

Stahl, M. (2009), Zasada demokratycznego państwa prawnego, [w:] Stahl, M. (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Łódź: 111-118.

Stahl, M. (2011), Zagadnienia ogólne, [w:] System prawa administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa: 8-96.

Szyrski, M. (2015), Teoretyczne zasady podziału zadań i kompetencji organów właściwych w sprawach jawności i jej ograniczeń, [w:] Martysz, C. (red.), Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje, Warszawa: 1-39.

Wiktorowska, A. (2002), Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa.

Wiktorowska, A. (2015), Zakres działania i właściwość (kompetencja) organu, [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa: 94-98.

Zimmermann, J. (2013), Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa.