Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego a władztwo planistyczne gminy
PDF

Słowa kluczowe

akty planistyczne
polityka przestrzenna
przeznaczenie terenu

Jak cytować

Małysa-Sulińska, K. (2017). Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego a władztwo planistyczne gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 91–107. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.8

Liczba wyświetleń: 443


Liczba pobrań: 353

Abstrakt

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do polskiego porządku normatywnego wprowadzono nową kategorię opracowania planistycznego, którym jest ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, a z dniem 1 lipca 2017 r. został utworzony związek metropolitalny pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”. W związku z powyższym w artykule podjęto próbę analizy charakteru normatywnego studium metropolitalnego (sporządzanego na nowym szczeblu planowania przestrzennego, jakim jest obszar metropolitalny), mając na uwadze w szczególności wpływ jego ustaleń na zakres władztwa planistycznego gminy.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.8
PDF

Bibliografia

Borówka, K., J. Szlachetko, J. (2016), Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego. Analiza dogmatycznoprawna, Metropolitan. Przegląd Naukowy 2.

Dolnicki, B. (red.), M. Augustyniak, R. Cybulska, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, R. Marchaj, C. Martysz, A. Matan, T. Moll, A. Wierzbica (2016), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa.

Izdebski, H., I. Zachariasz (2013), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa.

Leoński, Z., M. Szewczyk, M. Kruś (2012), Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa.

Małysa-Sulińska, K. (2012), Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa.

Małysa-Sulińska, K. (2008), Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa.

Małysa-Sulińska, K. (2009), Zakres przedmiotowy przedsięwzięć, dla których warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określane są w formie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Casus 53.

Niewiadomski, Z. (2003), Planowanie przestrzenne – zarys systemu, Warszawa.

Niewiadomski, Z. (red.), K. Jaroszyński, A. Szmytt, Ł. Złakowski (2005), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa.

Niewiadomski, Z. (red.), K. Jaroszyński, A. Szmytt, Ł. Złakowski (2011), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa.

Szewczyk, M. (2003), Lokalizacja inwestycji publicznych w świetle nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Casus 28.

Wierzbowski, M. (red.), A. Plucińska-Filipowicz (red.), K. Buliński, A. Despot-Młodanowicz, T. Filipowicz, A. Kosicki, A. Plucińska-Filipowicz, M. Rypina, M. Wincenciak (2016), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa.

Zimmermann, J. (2005), Prawo administracyjne, Kraków.