Referendum lokalne

Main Article Content

Mariusz Kotulski

Abstrakt

Referendum lokalne jest przykładem demokracji bezpośredniej. Jego istota zawiera się w powszechnym i bezpośrednim udziale uprawnionych obywateli w głosowaniu, z których każdy dysponuje jednym głosem, a decydujące znaczenie ma wola większości. Jego przeprowadzenie wymaga ustalenia rodzaju referendum (wiążące lub opiniodawcze) oraz prawidłowego sformułowania pytania referendalnego. Idea referendum lokalnego niesie ze sobą pewne ograniczenia: przedmiotowe i organizacyjne (zakłada pewną aktywność obywateli; często trudno o pełny racjonalizm w dokonywanym wyborze; sama formuła głosowania ogranicza pole dla ewentualnego kompromisu; przeprowadzenie wymaga czasu oraz wiąże się z koniecznością poniesienia znaczących kosztów).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kotulski, M. (2017). Referendum lokalne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 109-118. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.9
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Agapszowicz, A., Gilowska, Z. (1997), Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa.
 2. Doliwa, A. (2014), Dopuszczalność referendum lokalnego na tle ustrojowym – między demokracją przedstawicielską a bezpośrednią, Samorząd Terytorialny 24(7-8): 141-147.
 3. Dolnicki, B. (1989), Organizacja i funkcjonowanie administracji terenowej, Katowice.
 4. Grążawski, M. (2001), Referendum lokalne jako forma realizacji prawa do udziału w sprawowaniu władzy publicznej, [w:] E. Ura (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów: 137-147.
 5. Janku, Z. (1997), Przedmiotowy zakres referendum gminnego, [w:] Dolata, S. (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – diagnozy i perspektywy, Opole: 69-79.
 6. Jaroszyński, M. (1936), Rozważania ideologiczne i programowa na temat samorządu, Warszawa.
 7. Leoński, Z. (1999), Samorząd terytorialny w RP, Warszawa.
 8. Lewandowski, T. (2013), Glosa do wyroku NSA z 24 kwietnia 2012 r., II OSK 357/12, Lex/el.
 9. Olejniczak-Szałowska, E. (2002), Prawo do udziału w referendum lokalnym: rozważania na tle ustawodawstwa polskiego, Warszawa.
 10. Olejniczak-Szałowska, E. (2002), Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa.
 11. Olelniczak-Szałowska, E. (1993), Prawo społeczności lokalnych do rozstrzygania spraw w drodze referendum, Samorząd Terytorialny 3(7-8): 52-62.
 12. Rytel-Warzocha, A. (2014), Glosa do wyroku NSA z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. akt II OSK 2988/13, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 3: 20-26.
 13. Szreniawski,J. (1994), Prawo administracyjne – część ogólna, Lublin.
 14. Zieliński, E. (1968), Referendum w świecie współczesnym, Wrocław-Warszawa-Kraków.