Referendum lokalne
PDF

Słowa kluczowe

referendum lokalne
samorząd terytorialny
korporacja
demokracja bezpośrednia
społeczeństwo obywatelskie
zakres przedmiotowy referendum lokalnego
referendum wiążące
referendum opiniodawcze (konsultacyjne)
pytanie referendalne
ograniczenia

Jak cytować

Kotulski, M. (2017). Referendum lokalne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 109–118. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.9

Liczba wyświetleń: 570


Liczba pobrań: 1011

Abstrakt

Referendum lokalne jest przykładem demokracji bezpośredniej. Jego istota zawiera się w powszechnym i bezpośrednim udziale uprawnionych obywateli w głosowaniu, z których każdy dysponuje jednym głosem, a decydujące znaczenie ma wola większości. Jego przeprowadzenie wymaga ustalenia rodzaju referendum (wiążące lub opiniodawcze) oraz prawidłowego sformułowania pytania referendalnego. Idea referendum lokalnego niesie ze sobą pewne ograniczenia: przedmiotowe i organizacyjne (zakłada pewną aktywność obywateli; często trudno o pełny racjonalizm w dokonywanym wyborze; sama formuła głosowania ogranicza pole dla ewentualnego kompromisu; przeprowadzenie wymaga czasu oraz wiąże się z koniecznością poniesienia znaczących kosztów).

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.9
PDF

Bibliografia

Agapszowicz, A., Gilowska, Z. (1997), Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa.

Doliwa, A. (2014), Dopuszczalność referendum lokalnego na tle ustrojowym – między demokracją przedstawicielską a bezpośrednią, Samorząd Terytorialny 24(7-8): 141-147.

Dolnicki, B. (1989), Organizacja i funkcjonowanie administracji terenowej, Katowice.

Grążawski, M. (2001), Referendum lokalne jako forma realizacji prawa do udziału w sprawowaniu władzy publicznej, [w:] E. Ura (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów: 137-147.

Janku, Z. (1997), Przedmiotowy zakres referendum gminnego, [w:] Dolata, S. (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – diagnozy i perspektywy, Opole: 69-79.

Jaroszyński, M. (1936), Rozważania ideologiczne i programowa na temat samorządu, Warszawa.

Leoński, Z. (1999), Samorząd terytorialny w RP, Warszawa.

Lewandowski, T. (2013), Glosa do wyroku NSA z 24 kwietnia 2012 r., II OSK 357/12, Lex/el.

Olejniczak-Szałowska, E. (2002), Prawo do udziału w referendum lokalnym: rozważania na tle ustawodawstwa polskiego, Warszawa.

Olejniczak-Szałowska, E. (2002), Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa.

Olelniczak-Szałowska, E. (1993), Prawo społeczności lokalnych do rozstrzygania spraw w drodze referendum, Samorząd Terytorialny 3(7-8): 52-62.

Rytel-Warzocha, A. (2014), Glosa do wyroku NSA z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. akt II OSK 2988/13, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 3: 20-26.

Szreniawski,J. (1994), Prawo administracyjne – część ogólna, Lublin.

Zieliński, E. (1968), Referendum w świecie współczesnym, Wrocław-Warszawa-Kraków.