Funkcje gminnych rad seniorów
PDF

Słowa kluczowe

gminna rada seniorów
samorząd terytorialny
funkcja

Jak cytować

Mędrzycki, R. (2017). Funkcje gminnych rad seniorów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 119–131. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.10

Liczba wyświetleń: 400


Liczba pobrań: 640

Abstrakt

Celem artykułu była próba ukazania normatywnych oraz pozanormatywnych funkcji gminnych rad seniorów w Polsce. Analizie poddano otoczenie społeczne gminnych rad seniorów oraz podstawę normatywną gminnych rad seniorów. W celu badań wyróżniono a) płaszczyznę relacji gminna rada seniorów – organy gminy, b) płaszczyznę relacji gminna rada seniorów – wspólnota samorządowa, c) płaszczyznę relacji gminna rada seniorów – seniorzy w gminie, d) płaszczyznę relacji gminna rada seniorów – członkowie gminnej rady seniorów. W wyniku badań stwierdzono, że poza określonymi funkcjami gminnych rad seniorów (konsultacyjną, doradczą, inicjatywną) ciała te pełnią także funkcje nacisku, budowania społeczeństwa obywatelskiego, aktywizującą, integracyjną, adaptacyjną, rewitalizującą i edukacyjną.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.10
PDF

Finansowanie

Artykuł stanowi skróconą wersję badań własnych powstałych w ramach działalności statutowej UKSW.

Bibliografia

Agopszowicz, A., Gilowska, Z. (1997), Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa, Lex/el.

Augustyniak, M., Barczewska-Dziobek, A., Czerw, J., Maroń, G., Wójtowicz-Dawid, A. (2016), Gminne rady seniorów - wykładnia przepisów i efekty ich stosowania. Wzory i schematy działań, Warszawa.

Bałaban, A. (2003), Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, [w:] Garlicki, L., Szmyt, A. (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa: 19-22.

Bandarzewski, K. (2003), Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej (wybrane zagadnienia), Casus 27: 28-36.

Blicharz, J. (2012), Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawa, Wrocław.

Borczyk, W., Jachimowicz, D., Nalepa, W. (2014), Gminne rady seniorów w praktyce – wybrane zagadnienia, Nowy Sącz.

Dobosz, P. (2015), Sprawiedliwość międzypokoleniowa w prawie administracyjnym, [w:] Kasiński, M., Stahl, M., Wlaźlak, K. (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Warszawa: 80-97.

Dolnicki, B. (2017), Samorząd terytorialny, Warszawa.

Duda, K. (2012), Proces starzenia się, [w:] Marchewka, A., Dąbrowski, Z., Żołądź, J.A. (red.), Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Warszawa: 1-32.

Iwasyk, I. (2016), Rola uniwersytetu trzeciego wieku w marginalizacji osób starszych, [w:] Broda-Wysocki, P., Dylus, A., Pawlus, M. (red.), Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, Warszawa: 215-230.

Kalita, D., Rawska, K., Staniszewska, G. (2012), Uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, [w:] Szatur-Jaworska, B. (red.), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa: 17-26.

Lipowicz, I. (2016), Prawo osób starszych do dobrej administracji, [w:] Broda-Wysocki, P., Dylus, A., Pawlus, M. (red.), Dyskryminacja seniorów w Polsce, Warszawa: 178-200.

Marchaj, R., Komentarz do art. 5(c) ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Dolnicki, B. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym, Warszawa 2016, Lex/el.

Mazurkiewicz, D. (1988), Pojęcie kompetencji w prawie administracyjnym, Państwo i Prawo 53(3): 72-82.

Mączyński, M.I. (2013), Komentarz do art.5(c) ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa, Lex/el.

Mitręga, M. (2012), Konsekwencje procesu starzenia się dla polityki społeczno-gospodarczej, [w:] Przestrzenie starości, M. Zrałek, Sosnowiec: 11-33.

Moll, T. (2015), Rada seniorów – sposób realizacji potrzeby zwiększania aktywności osób starszych, Samorząd Terytorialny 25(11): 66-76.

Tabernacka, M. (2005), Konstrukcja prawna zadania publicznego, Acta Universitatis Wratislaviensis (295), Prawo, t. 295, Wrocław: 409-422.

Tomaszewska-Lipiec, R. (2014), Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji, Przegląd Pedagogiczny 2(25): 40-55.

Walasiak, M. (2013), Analogia w prawie procesowym cywilnym, Warszawa, Lex/el.

Zimmermann, J. (2016), Prawo administracyjne, Warszawa.

Zacharko, L. (2000), Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice.

Ziembiński, Z. (1987), O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa, Państwo i Prawo 42(12): 409-422.