„Rekomunalizacja” zadań w sferze gospodarki komunalnej
PDF

Słowa kluczowe

zadania publiczne
republicyzacja
rekomunalizacja
reetatyzacja
prywatyzacja
gospodarka komunalna
prawo energetyczne
infrastruktura energetyczna
zaopatrzenie w energię elektryczną

Jak cytować

Lissoń, P. (2017). „Rekomunalizacja” zadań w sferze gospodarki komunalnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 133–147. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.11

Liczba wyświetleń: 324


Liczba pobrań: 275

Abstrakt

Jedną z tendencji dających się zaobserwować ostatnimi laty w sferze gospodarki komunalnej jest wycofywanie się przez jednostki samorządu terytorialnego ze współpracy z podmiotami prywatnymi przy wykonywaniu zadań publicznych, w przypadku zaś możliwości wyboru pomiędzy prywatno- a publicznoprawnymi formami i metodami działania – pojawia się tendencja do wybierania przez organy administracji publicznoprawnych form i metod działania. Zauważalne jest również stałe rozszerzanie przez ustawodawcę zakresu zadań publicznych należących do jednostek samorządu terytorialnego. Analogiczne zjawiska można dostrzec również w innych sferach wykonywania zadań publicznych, na różnych szczeblach struktur państwa. Są one zauważalne nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, w szczególności w Niemczech, gdzie nauka prawa poświęca im w ostatnich latach coraz większą uwagę i proponuje nazwanie ich „rekomunalizacją”, „reetatyzacją” lub „republicyzacją” zadań publicznych. Wydaje się zasadne posłużenie się takimi określeniami także w badaniach podejmowanych w Polsce. W artykule problematyka rekomunalizacji zadań publicznych została zilustrowana przykładami zadań gminnych w dziedzinie elektroenergetyki.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.11
PDF

Bibliografia

Baehr, J., Stawicki, E., Antczak, J. (2003), Prawo energetyczne. Komentarz, Kraków.

Bandarzewski, K. (2007), Prywatyzacja zadań publicznych, w: Zimmermann, J. (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa: 331-345.

Bauer, H. (1994), Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 54: 243-280.

Bauer, H. (2008), Verwaltungskooperation – Public Private Partnerships und Public Public Partnerships – Einführende Problemskizze, [w:] Bauer, H., Büchner, Ch., Brosius-Gersdorf, F. (red.), Verwaltungskooperation. Public Private Partnerships und Public Public Partnerships, Potsdam: 9-31.

Bauer, H. (2012), Von der Privatisierung zur Rekommunalisierung. Einführende Problemskizze, [w:] Bauer, H., Büchner, Ch., Hajasch, L. (Hrsg.), Rekommunalisierung öffentlicher Daseinsvorsorge, Potsdam: 11-31.

Bauer, H. (2012), Zukunftsthema „Rekommunalisierung“, Die Öffentliche Verwaltung 9: 329-338.

Biegeleisen, L. W. (1932), Teorja i praktyka przedsiębiorstw publicznych samorządu terytorialnego i państwa, Warszawa.

Biernat, S. (1994), Die Privatisierung öffentlicher Aufgaben als Problem des Staats- und Verwaltungsrecht, [w:] Biernat, S., Hendler, R., Schoch, F., Wasilewski, A. (Hrsg.), Grundfragen des Verwaltungsrechts und der Privatisierung, Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden: 179-209.

Biernat, S. (1994), Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków.

Brüning, Ch. (2009), [Re-]Kommunalisierung von Aufgaben aus privater Hand – Maßstäbe und Grenzen, Verwaltungsarchiv 100: 453-474.

Ciechoński, T. (2011), Energa kontra samorządy, czyli spięcie pod latarnią, Gazeta Wyborcza (Toruń) 22.02.2011, http://torun.wyborcza.pl/torun/1,35576,9143097,Energa_kontra_samorzady__czyli_spiecie_pod_latarnia.html?disableRedirects=true [dostęp: 1.07.2017].

Collin, P. (2011), Privatisierung und Etatisierung als komplementäre Gestaltungsprozesse, JuristenZeitung 6: 274-282.

Czarnecka, M., Ogłódek, T. (2010), Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa.

Engartner, T. (2016), Der Irrglaube an die Privatisierung, Die Zeit 44: 33.

Juszczak, M. (2013), Integracja i konkurencja jako sposoby kształtowania publicznego transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji poznańskiej, Poznań.

Kania, M. (2013), Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjnoprawne, Katowice.

Kremer, C. (2011), Kommunalisierung als Element der Verwaltungsreform, Verwaltungsarchiv 102: 242-267.

Popowska, B. (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle koncepcji „ciągu działań prawnych” i jej wpływ na ocenę umowy o PPP, w: Kieres, L. (red.), Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Wrocław: 145-174.

Popowska, B., Szewczyk, M. (1997), Komunalizacja sektora energetycznego, Samorząd Terytorialny 7(6): 25-30.

Schoch, F. (1994), Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, Deutsches Verwaltungsblatt: 962-977.

Skoczny, T. (1994), Die Privatisierung öffentlicher Aufgaben als Problem des Staats- und Verwaltungsrecht, [w:] Biernat, S., Hendler, R., Schoch, F., Wasilewski, A. (Hrsg.), Grundfragen des Verwaltungsrechts und der Privatisierung, Richard Boorberg Verlag: 237-245.

Stober, R. (2008), Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Neue Juristische Wochenschrift 32: 2301-2308.

Theobald, Ch., Nill-Theobald, Ch. (2013), Grundzüge des Energiewirtschaftsrechts. Die Liberalisierung der Strom- und Gaswirtschaft, München.

Żółciak, T. (2016), Gminna wojna o lampy. Branżę energetyczną czeka rewolucja, Gazeta Prawna.pl 23.05.2016, http://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/946015,oswietlenie-uliczne-lampy-gminy-zaklady-energetyczne.html [dostęp: 1.07.2017].