„Rekomunalizacja” zadań w sferze gospodarki komunalnej

Main Article Content

Piotr Lissoń

Abstrakt

Jedną z tendencji dających się zaobserwować ostatnimi laty w sferze gospodarki komunalnej jest wycofywanie się przez jednostki samorządu terytorialnego ze współpracy z podmiotami prywatnymi przy wykonywaniu zadań publicznych, w przypadku zaś możliwości wyboru pomiędzy prywatno- a publicznoprawnymi formami i metodami działania – pojawia się tendencja do wybierania przez organy administracji publicznoprawnych form i metod działania. Zauważalne jest również stałe rozszerzanie przez ustawodawcę zakresu zadań publicznych należących do jednostek samorządu terytorialnego. Analogiczne zjawiska można dostrzec również w innych sferach wykonywania zadań publicznych, na różnych szczeblach struktur państwa. Są one zauważalne nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, w szczególności w Niemczech, gdzie nauka prawa poświęca im w ostatnich latach coraz większą uwagę i proponuje nazwanie ich „rekomunalizacją”, „reetatyzacją” lub „republicyzacją” zadań publicznych. Wydaje się zasadne posłużenie się takimi określeniami także w badaniach podejmowanych w Polsce. W artykule problematyka rekomunalizacji zadań publicznych została zilustrowana przykładami zadań gminnych w dziedzinie elektroenergetyki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Baehr, J., Stawicki, E., Antczak, J. (2003), Prawo energetyczne. Komentarz, Kraków.
 2. Bandarzewski, K. (2007), Prywatyzacja zadań publicznych, w: Zimmermann, J. (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa: 331-345.
 3. Bauer, H. (1994), Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 54: 243-280.
 4. Bauer, H. (2008), Verwaltungskooperation – Public Private Partnerships und Public Public Partnerships – Einführende Problemskizze, [w:] Bauer, H., Büchner, Ch., Brosius-Gersdorf, F. (red.), Verwaltungskooperation. Public Private Partnerships und Public Public Partnerships, Potsdam: 9-31.
 5. Bauer, H. (2012), Von der Privatisierung zur Rekommunalisierung. Einführende Problemskizze, [w:] Bauer, H., Büchner, Ch., Hajasch, L. (Hrsg.), Rekommunalisierung öffentlicher Daseinsvorsorge, Potsdam: 11-31.
 6. Bauer, H. (2012), Zukunftsthema „Rekommunalisierung“, Die Öffentliche Verwaltung 9: 329-338.
 7. Biegeleisen, L. W. (1932), Teorja i praktyka przedsiębiorstw publicznych samorządu terytorialnego i państwa, Warszawa.
 8. Biernat, S. (1994), Die Privatisierung öffentlicher Aufgaben als Problem des Staats- und Verwaltungsrecht, [w:] Biernat, S., Hendler, R., Schoch, F., Wasilewski, A. (Hrsg.), Grundfragen des Verwaltungsrechts und der Privatisierung, Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden: 179-209.
 9. Biernat, S. (1994), Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków.
 10. Brüning, Ch. (2009), [Re-]Kommunalisierung von Aufgaben aus privater Hand – Maßstäbe und Grenzen, Verwaltungsarchiv 100: 453-474.
 11. Ciechoński, T. (2011), Energa kontra samorządy, czyli spięcie pod latarnią, Gazeta Wyborcza (Toruń) 22.02.2011, http://torun.wyborcza.pl/torun/1,35576,9143097,Energa_kontra_samorzady__czyli_spiecie_pod_latarnia.html?disableRedirects=true [dostęp: 1.07.2017].
 12. Collin, P. (2011), Privatisierung und Etatisierung als komplementäre Gestaltungsprozesse, JuristenZeitung 6: 274-282.
 13. Czarnecka, M., Ogłódek, T. (2010), Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa.
 14. Engartner, T. (2016), Der Irrglaube an die Privatisierung, Die Zeit 44: 33.
 15. Juszczak, M. (2013), Integracja i konkurencja jako sposoby kształtowania publicznego transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji poznańskiej, Poznań.
 16. Kania, M. (2013), Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjnoprawne, Katowice.
 17. Kremer, C. (2011), Kommunalisierung als Element der Verwaltungsreform, Verwaltungsarchiv 102: 242-267.
 18. Popowska, B. (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle koncepcji „ciągu działań prawnych” i jej wpływ na ocenę umowy o PPP, w: Kieres, L. (red.), Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Wrocław: 145-174.
 19. Popowska, B., Szewczyk, M. (1997), Komunalizacja sektora energetycznego, Samorząd Terytorialny 7(6): 25-30.
 20. Schoch, F. (1994), Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, Deutsches Verwaltungsblatt: 962-977.
 21. Skoczny, T. (1994), Die Privatisierung öffentlicher Aufgaben als Problem des Staats- und Verwaltungsrecht, [w:] Biernat, S., Hendler, R., Schoch, F., Wasilewski, A. (Hrsg.), Grundfragen des Verwaltungsrechts und der Privatisierung, Richard Boorberg Verlag: 237-245.
 22. Stober, R. (2008), Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Neue Juristische Wochenschrift 32: 2301-2308.
 23. Theobald, Ch., Nill-Theobald, Ch. (2013), Grundzüge des Energiewirtschaftsrechts. Die Liberalisierung der Strom- und Gaswirtschaft, München.
 24. Żółciak, T. (2016), Gminna wojna o lampy. Branżę energetyczną czeka rewolucja, Gazeta Prawna.pl 23.05.2016, http://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/946015,oswietlenie-uliczne-lampy-gminy-zaklady-energetyczne.html [dostęp: 1.07.2017].