Kontrakt terytorialny – instrument współpracy podmiotów prowadzących politykę rozwoju

Main Article Content

Katarzyna Kokocińska

Abstrakt

Złożoność stosunków społeczno-gospodarczych i ich zmiany wymagają skutecznych działań administracji publicznej, najbardziej adekwatnych do tych stosunków i ogólnych założeń ustrojowych prawnych form jej działania. Dziedziną, w której konceptualizacja katalogu form działania administracji publicznej jest szczególnie skomplikowana, ze względu na silne jej powiązanie z uwarunkowaniami ekonomicznymi, społecznymi, a w szczególności ustrojowymi – jest sfera prowadzenia polityki rozwoju. Dla zorganizowania współpracy podmiotów prowadzących politykę rozwoju, Rady Ministrów i jednostek samorządu terytorialnego, zobowiązanych do realizacji wspólnego celu, jakim jest rozwój i spójność kraju, przyjęto konstrukcję umownego kształtowania wzajemnych relacji (kontrakt terytorialny). Umowna modyfikacja stosunków publicznoprawnych nie powinna jednak wpływać na pozycję podmiotów wchodzących w te publicznoprawne związki. Stąd postulat uwzględniania granic samodzielności kształtowania wzajemnych relacji wynikających nie tylko z uwarunkowań o charakterze funkcjonalnym bądź organizacyjnym, lecz z ustrojowej pozycji uczestników tych stosunków, gwarantowanej w Konstytucji RP.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kokocińska, K. (2017). Kontrakt terytorialny – instrument współpracy podmiotów prowadzących politykę rozwoju. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 149-159. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.12
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bardach, E. (1998), Gettnig Agencies to Work Together. The Practice and Theory of Managerial Craftsmanship, Washington.
 2. Boć, J. (2013), Formy prawne w sferze działań zewnętrznych, [w:] System prawa administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa.
 3. Cieślik, Z. (2004), Zagadnienia prawa europejskiego. Informacje na temat kontroli działań podejmowanych przez UE pod względem zgodności z zasadą subsydiarności, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz 3.
 4. Cybulska, R. (2012), Kontrakt wojewódzki. Studium administracyjnoprawne, Warszawa.
 5. Dobek, A. (2010), Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony, Wrocławskie Studia Erazmiańskie Zeszyty Studenckie: 178–195.
 6. Dolnicki, B., Cybulska, R. (2007), Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej –zagadnienia wybrane, [w:] Zimmermann, J. (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24–27 września 2006 r., Warszawa.
 7. Grosse, T.G., Gałek, A. (red.), (2008), Zintegrowane podejście do rozwoju – rola polityki spójności, Warszawa.
 8. Kokocińska, K. (2009), Wybrane formy prowadzenia polityki rozwoju, [w:] Popowska, B., Kokocińska, K. (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań.
 9. Kokocińska, K. (2014), Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Poznań.
 10. Kokocińska, K. (2015), Współdziałanie podmiotów władzy publicznej na rzecz rozwoju, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77(3), 2015: 183–191 [DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.13].
 11. Kokocińska, K. (2016), Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(2): 27–36 [DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.4].
 12. Lipowicz, I. (2016), Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą przełomu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(4): 41–54 [DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.4].
 13. Lisowski, P. (2013), Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław.
 14. Popowska, B., Kokocińska, K. (red.) (2009), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań 2009.
 15. Półtorak, N. (2010), Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa.
 16. Rabska, T. (2001), Kontrakt wojewódzki – forma działania administracji publicznej w strukturach zdecentralizowanych, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków.
 17. Rabska, T. (2009), Działania administracji publicznej w świetle współczesnej koncepcji publicznego prawa gospodarczego, [w:] Popowska, B., Kokocińska, K. (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań: 15–32.
 18. Radawan-Röhrenschef, M. (1996), Zasada subsydiarności w polityce regionalnej, [w:] Milczarek, D. (red.), Subsydiarność. Monografie i studia, Warszawa.
 19. Sendrowicz, M. (1996), Subsydiarność jako zasada ustrojowa w Unii Europejskiej, [w:] Milczarek, D. (red.), Subsydiarność. Monografie i studia, Warszawa: 74 i n.
 20. Strzyczkowski, K. (2009), Uwagi o zadaniach nauki o prawnych formach działania administracji gospodarczej, [w:] Popowska, B., Kokocińska, K. (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań: 35–64.
 21. Supernat (2008), Administracja jako splot umów, [w:] Boć, J., Dziewięcka-Bokun, L. (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008.
 22. Szpor, A. (2001), Państwo a subsydiarność jako zasada prawa w UE i w Polsce, Samorząd Terytorialny 1–2.
 23. Wyporska, J., Tarno, J.P., Kontrakt wojewódzki, [w:] Zacharko, L., Matan, A., Łaszyca, G. (red.), Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. Rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa 2008.