Kontrakt terytorialny – instrument współpracy podmiotów prowadzących politykę rozwoju
PDF

Słowa kluczowe

polityka spójności
polityka rozwoju
region
samodzielność jednostek samorządu terytorialnego
partnerstwo
kontrakt terytorialny
publicznoprawny akt współdziałania

Jak cytować

Kokocińska, K. (2017). Kontrakt terytorialny – instrument współpracy podmiotów prowadzących politykę rozwoju. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 149–159. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.12

Liczba wyświetleń: 341


Liczba pobrań: 245

Abstrakt

Złożoność stosunków społeczno-gospodarczych i ich zmiany wymagają skutecznych działań administracji publicznej, najbardziej adekwatnych do tych stosunków i ogólnych założeń ustrojowych prawnych form jej działania. Dziedziną, w której konceptualizacja katalogu form działania administracji publicznej jest szczególnie skomplikowana, ze względu na silne jej powiązanie z uwarunkowaniami ekonomicznymi, społecznymi, a w szczególności ustrojowymi – jest sfera prowadzenia polityki rozwoju. Dla zorganizowania współpracy podmiotów prowadzących politykę rozwoju, Rady Ministrów i jednostek samorządu terytorialnego, zobowiązanych do realizacji wspólnego celu, jakim jest rozwój i spójność kraju, przyjęto konstrukcję umownego kształtowania wzajemnych relacji (kontrakt terytorialny). Umowna modyfikacja stosunków publicznoprawnych nie powinna jednak wpływać na pozycję podmiotów wchodzących w te publicznoprawne związki. Stąd postulat uwzględniania granic samodzielności kształtowania wzajemnych relacji wynikających nie tylko z uwarunkowań o charakterze funkcjonalnym bądź organizacyjnym, lecz z ustrojowej pozycji uczestników tych stosunków, gwarantowanej w Konstytucji RP.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.12
PDF

Finansowanie

Publikacja powstała w ramach projektu badawczego pt. „Konstytucyjne bariery stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym”

nr 2016/23/B/HS5/03774 i przyjętego do finansowania w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu „OPUS 12”

Bibliografia

Bardach, E. (1998), Gettnig Agencies to Work Together. The Practice and Theory of Managerial Craftsmanship, Washington.

Boć, J. (2013), Formy prawne w sferze działań zewnętrznych, [w:] System prawa administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa.

Cieślik, Z. (2004), Zagadnienia prawa europejskiego. Informacje na temat kontroli działań podejmowanych przez UE pod względem zgodności z zasadą subsydiarności, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz 3.

Cybulska, R. (2012), Kontrakt wojewódzki. Studium administracyjnoprawne, Warszawa.

Dobek, A. (2010), Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony, Wrocławskie Studia Erazmiańskie Zeszyty Studenckie: 178–195.

Dolnicki, B., Cybulska, R. (2007), Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej –zagadnienia wybrane, [w:] Zimmermann, J. (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24–27 września 2006 r., Warszawa.

Grosse, T.G., Gałek, A. (red.), (2008), Zintegrowane podejście do rozwoju – rola polityki spójności, Warszawa.

Kokocińska, K. (2009), Wybrane formy prowadzenia polityki rozwoju, [w:] Popowska, B., Kokocińska, K. (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań.

Kokocińska, K. (2014), Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Poznań.

Kokocińska, K. (2015), Współdziałanie podmiotów władzy publicznej na rzecz rozwoju, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77(3), 2015: 183–191 [DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.13].

Kokocińska, K. (2016), Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(2): 27–36 [DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.4].

Lipowicz, I. (2016), Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą przełomu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(4): 41–54 [DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.4].

Lisowski, P. (2013), Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław.

Popowska, B., Kokocińska, K. (red.) (2009), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań 2009.

Półtorak, N. (2010), Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa.

Rabska, T. (2001), Kontrakt wojewódzki – forma działania administracji publicznej w strukturach zdecentralizowanych, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków.

Rabska, T. (2009), Działania administracji publicznej w świetle współczesnej koncepcji publicznego prawa gospodarczego, [w:] Popowska, B., Kokocińska, K. (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań: 15–32.

Radawan-Röhrenschef, M. (1996), Zasada subsydiarności w polityce regionalnej, [w:] Milczarek, D. (red.), Subsydiarność. Monografie i studia, Warszawa.

Sendrowicz, M. (1996), Subsydiarność jako zasada ustrojowa w Unii Europejskiej, [w:] Milczarek, D. (red.), Subsydiarność. Monografie i studia, Warszawa: 74 i n.

Strzyczkowski, K. (2009), Uwagi o zadaniach nauki o prawnych formach działania administracji gospodarczej, [w:] Popowska, B., Kokocińska, K. (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań: 35–64.

Supernat (2008), Administracja jako splot umów, [w:] Boć, J., Dziewięcka-Bokun, L. (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008.

Szpor, A. (2001), Państwo a subsydiarność jako zasada prawa w UE i w Polsce, Samorząd Terytorialny 1–2.

Wyporska, J., Tarno, J.P., Kontrakt wojewódzki, [w:] Zacharko, L., Matan, A., Łaszyca, G. (red.), Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. Rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa 2008.