Podżeganie i pomocnictwo jako typy zjawiskowe przestępstwa
PDF

Słowa kluczowe

sprawstwo
podżeganie
pomocnictwo
współdziałanie przestępne
typ zjawiskowy przestępstwa

Jak cytować

Tokarczyk, D. (2017). Podżeganie i pomocnictwo jako typy zjawiskowe przestępstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 95–106. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.8

Liczba wyświetleń: 471


Liczba pobrań: 273

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę odmiennego spojrzenia na konstrukcję podżegania i pomocnictwa. Autor analizuje przepisy k.k. z 1997 r. na tle modelowych rozwiązań odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie i ich współczesnych modyfikacji. W publikacji przedstawiono odstępstwa od teorii postaci zjawiskowych przestępstwa, udziału w cudzym czynie i jednolitego sprawstwa. Analizując aktualne brzmienie przepisów regulujących odpowiedzialność karną za podżeganie i pomocnictwo, autor proponuje ich ujęcie jako typów zjawiskowych przestępstwa. Proponując odmienne spojrzenie na konstrukcję typ typów czynów zabronionych, przedstawia propozycję zmian w przepisach obowiązującego kodeksu karnego.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.8
PDF

Bibliografia

Bielski, M. (2006), Sprawstwo zleceniodawcze w projekcie nowelizacji kodeksu karnego, Prokuratura i Prawo 12(10): 46-68.

Buchała, K. (red.), Ćwiąkalski, Z., Szewczyk, M., Zoll, A. (1994), Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa.

Bugajski, W. (1964), Zamiar i wina w podżeganiu i pomocnictwie, Nowe Prawo 19(11): 1059-1075.

Damnjanović, V. (2013), Die Beteiligungsformen im deutschen uns serbischen Strafrecht sowie in der ICTY-Rechtsprechung, Berlin.

Dębski, R. (1998), O teoretycznych podstawach regulacji współdziałania przestępnego w kodeksie karnym z 1997 r., Studia Prawno-Ekonomiczne 58: 105-127.

Gardocki, L. (2008), Prawo karne, Warszawa.

Giezek, J. (red.), Kłączyńska, N., Łabuda, G. (2012), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa: 162-172.

Herzberg, R. (1988), Sprawstwo i udział w przestępstwie, Studia Prawnicze 29(1-2): 145-167.

Hünerfeld, P. (1988), Sprawstwo pośrednie i podżeganie w prawie karnym RFN, Studia Prawnicze 29(1-2): 201-220.

Jakobs, G. (1991), Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagenund die Zurechnuglslehre, Berlin.

Jescheck, H., Weigend, T. (1996), Lehrbuch des Strafrecht. Allgemeiner Teil, Berlin-New York: 646-685.

Jędrzejewski, Z. (2014), Podżeganie (pomocnictwo), sprawstwo kierownicze i sprawstwo pośrednie a akcesoryjność odpowiedzialności, [w:] Jędrzejewski, Z., Królikowski, M., Wiernikowski, Z., Żółtek, S. (red.), Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, Warszawa: 111-138.

Kaczmarek, T. (2002), Recenzja książki Piotra Kardasa, Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Prokuratura i Prawo 7(5): 93-105.

Kalinka, A. (1839), O podżegaczach i sprawcach występków, Kraków.

Kardas, P. (2001), Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków.

Kienapfel, D. (1974), Die Einheitstäterregelung der §§12 und 32 StGB Fortsetzung und Schluss, Juristische Blätter 96(7-8): 113-123.

Kienapfel, D. (1998), Grundriss des österreichischen Strafrecht. Allgemeiner Teil, Wien.

Królikowski, M., Zawłocki, R. (red.), Błaszczyk, M., Lachowski, J., Namysłowska-Gabrysiak, B., Sakowicz, A., Walczak-Żochowska, A., Zalewski, W., Żółtek, S. (2011), Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 1-31, Warszawa.

Królikowski, M., Zawłocki, R. (2015), Prawo karne, Warszawa

Krzymuski, E. (1911), Wykład prawa karnego, Kraków

Liszewska, A. (2004), Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna, Łódź.

Makarewicz, J. (1932), Kodeks karny z komentarzem, Lwów.

Makarewicz, J. (1934), Przestępstwo indywidualne a orzecznictwo Sądu Najwyższego, Gazeta Sądowa Warszawska 61(39).

Makarewicz, J. (2012), Kodeks karny z komentarzem, Lublin.

Marek, A. (2010), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa.

Papierkowski, Z. (1963), Postacie zjawiskowe przestępstwa (art. 28-38), Państwo i Prawo 18(4).

Pohl, Ł. (2013), Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa.

Renzikowski, J. (1996), Restriktiver Täterbegriff und fahrlässige Beteiligung, Tübingen.

Roxin, C. (1993), Zum Strafgrund der Teilnahme, [w:] Kuper, W., Welp, J. (Hrsg.), Beitrage zur Rechtswissenschaft. Festschrift für Walter Stree und Johannes Wessels zum 70. Geburtstag, Heidelberg: 365-382.

Schmidhäuser, E. (1984), Strafrecht. Allgemeiner Teil 2, Opladen.

Schmoller, K. (1983), Grundstrukturen der Beteiligung mehrere an einer Straftat – die objektive Zurechnung fremden Verhaltens, Österreichische Juristen Zeitung, 38(13): 337-379.

Spotowski, A. (1990), Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa.

Śliwiński, S. (1946), Polskie prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa.

Śliwiński, S. (1955), O niektórych zagadnieniach ogólnych przyszłego kodeksu karnego PRL, Nowe Prawo 10(1): 25-42.

Śliwowski, J. (1979), Prawo karne, Warszawa.

Tyszkiewicz, L. (1964), Współdziałanie przestępne i główne pojęcia z nim związane w polskim prawie karnym, Poznań.

Tyszkiewicz, L. (2013), Czy nowelizacja przepisów o podżeganiu i pomocnictwie jest potrzebna?, Państwo i Prawo 68(11): 98-106.

Tyszkiewicz, L. (2015), Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. SK 35/12, Prokuratura i Prawo 21(7-8): 268-272.

Welzel, H. (1973), Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, Berlin.

Welzel, H. (1989), Das deutsche Strafrecht, Berlin.

Wolter, W. (1955), Zagadnienie uczestnictwa w przestępstwie, Nowe Prawo 10(7-8): 31-41.

Wróbel, W., Zoll, A. (2010), Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków.

Zoll, A. (2006), Czy podżeganie i pomocnictwo są postaciami zjawiskowymi przestępstwa?, [w:] Giezek, J. (red.), Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków: 713-726.

Zoll, A. (2009), Sprawstwo bez wykonania czynu zabronionego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71(2): 175-183.

Zoll, A. (2009), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2008 r., IV KK 39/08, Orzecznictwo Sądów Polskich (3): poz. 25.

Zoll, A. (2012), Prace nad nowelizacją przepisów części ogólnej kodeksu karnego, Państwo i Prawo (67)11: 3-13.