Podżeganie i pomocnictwo jako typy zjawiskowe przestępstwa

Main Article Content

Damian Tokarczyk

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę odmiennego spojrzenia na konstrukcję podżegania i pomocnictwa. Autor analizuje przepisy k.k. z 1997 r. na tle modelowych rozwiązań odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie i ich współczesnych modyfikacji. W publikacji przedstawiono odstępstwa od teorii postaci zjawiskowych przestępstwa, udziału w cudzym czynie i jednolitego sprawstwa. Analizując aktualne brzmienie przepisów regulujących odpowiedzialność karną za podżeganie i pomocnictwo, autor proponuje ich ujęcie jako typów zjawiskowych przestępstwa. Proponując odmienne spojrzenie na konstrukcję typ typów czynów zabronionych, przedstawia propozycję zmian w przepisach obowiązującego kodeksu karnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tokarczyk, D. (2017). Podżeganie i pomocnictwo jako typy zjawiskowe przestępstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 95-106. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.8
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bielski, M. (2006), Sprawstwo zleceniodawcze w projekcie nowelizacji kodeksu karnego, Prokuratura i Prawo 12(10): 46-68.
 2. Buchała, K. (red.), Ćwiąkalski, Z., Szewczyk, M., Zoll, A. (1994), Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa.
 3. Bugajski, W. (1964), Zamiar i wina w podżeganiu i pomocnictwie, Nowe Prawo 19(11): 1059-1075.
 4. Damnjanović, V. (2013), Die Beteiligungsformen im deutschen uns serbischen Strafrecht sowie in der ICTY-Rechtsprechung, Berlin.
 5. Dębski, R. (1998), O teoretycznych podstawach regulacji współdziałania przestępnego w kodeksie karnym z 1997 r., Studia Prawno-Ekonomiczne 58: 105-127.
 6. Gardocki, L. (2008), Prawo karne, Warszawa.
 7. Giezek, J. (red.), Kłączyńska, N., Łabuda, G. (2012), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa: 162-172.
 8. Herzberg, R. (1988), Sprawstwo i udział w przestępstwie, Studia Prawnicze 29(1-2): 145-167.
 9. Hünerfeld, P. (1988), Sprawstwo pośrednie i podżeganie w prawie karnym RFN, Studia Prawnicze 29(1-2): 201-220.
 10. Jakobs, G. (1991), Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagenund die Zurechnuglslehre, Berlin.
 11. Jescheck, H., Weigend, T. (1996), Lehrbuch des Strafrecht. Allgemeiner Teil, Berlin-New York: 646-685.
 12. Jędrzejewski, Z. (2014), Podżeganie (pomocnictwo), sprawstwo kierownicze i sprawstwo pośrednie a akcesoryjność odpowiedzialności, [w:] Jędrzejewski, Z., Królikowski, M., Wiernikowski, Z., Żółtek, S. (red.), Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, Warszawa: 111-138.
 13. Kaczmarek, T. (2002), Recenzja książki Piotra Kardasa, Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Prokuratura i Prawo 7(5): 93-105.
 14. Kalinka, A. (1839), O podżegaczach i sprawcach występków, Kraków.
 15. Kardas, P. (2001), Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków.
 16. Kienapfel, D. (1974), Die Einheitstäterregelung der §§12 und 32 StGB Fortsetzung und Schluss, Juristische Blätter 96(7-8): 113-123.
 17. Kienapfel, D. (1998), Grundriss des österreichischen Strafrecht. Allgemeiner Teil, Wien.
 18. Królikowski, M., Zawłocki, R. (red.), Błaszczyk, M., Lachowski, J., Namysłowska-Gabrysiak, B., Sakowicz, A., Walczak-Żochowska, A., Zalewski, W., Żółtek, S. (2011), Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 1-31, Warszawa.
 19. Królikowski, M., Zawłocki, R. (2015), Prawo karne, Warszawa
 20. Krzymuski, E. (1911), Wykład prawa karnego, Kraków
 21. Liszewska, A. (2004), Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna, Łódź.
 22. Makarewicz, J. (1932), Kodeks karny z komentarzem, Lwów.
 23. Makarewicz, J. (1934), Przestępstwo indywidualne a orzecznictwo Sądu Najwyższego, Gazeta Sądowa Warszawska 61(39).
 24. Makarewicz, J. (2012), Kodeks karny z komentarzem, Lublin.
 25. Marek, A. (2010), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa.
 26. Papierkowski, Z. (1963), Postacie zjawiskowe przestępstwa (art. 28-38), Państwo i Prawo 18(4).
 27. Pohl, Ł. (2013), Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa.
 28. Renzikowski, J. (1996), Restriktiver Täterbegriff und fahrlässige Beteiligung, Tübingen.
 29. Roxin, C. (1993), Zum Strafgrund der Teilnahme, [w:] Kuper, W., Welp, J. (Hrsg.), Beitrage zur Rechtswissenschaft. Festschrift für Walter Stree und Johannes Wessels zum 70. Geburtstag, Heidelberg: 365-382.
 30. Schmidhäuser, E. (1984), Strafrecht. Allgemeiner Teil 2, Opladen.
 31. Schmoller, K. (1983), Grundstrukturen der Beteiligung mehrere an einer Straftat – die objektive Zurechnung fremden Verhaltens, Österreichische Juristen Zeitung, 38(13): 337-379.
 32. Spotowski, A. (1990), Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa.
 33. Śliwiński, S. (1946), Polskie prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa.
 34. Śliwiński, S. (1955), O niektórych zagadnieniach ogólnych przyszłego kodeksu karnego PRL, Nowe Prawo 10(1): 25-42.
 35. Śliwowski, J. (1979), Prawo karne, Warszawa.
 36. Tyszkiewicz, L. (1964), Współdziałanie przestępne i główne pojęcia z nim związane w polskim prawie karnym, Poznań.
 37. Tyszkiewicz, L. (2013), Czy nowelizacja przepisów o podżeganiu i pomocnictwie jest potrzebna?, Państwo i Prawo 68(11): 98-106.
 38. Tyszkiewicz, L. (2015), Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. SK 35/12, Prokuratura i Prawo 21(7-8): 268-272.
 39. Welzel, H. (1973), Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, Berlin.
 40. Welzel, H. (1989), Das deutsche Strafrecht, Berlin.
 41. Wolter, W. (1955), Zagadnienie uczestnictwa w przestępstwie, Nowe Prawo 10(7-8): 31-41.
 42. Wróbel, W., Zoll, A. (2010), Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków.
 43. Zoll, A. (2006), Czy podżeganie i pomocnictwo są postaciami zjawiskowymi przestępstwa?, [w:] Giezek, J. (red.), Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków: 713-726.
 44. Zoll, A. (2009), Sprawstwo bez wykonania czynu zabronionego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71(2): 175-183.
 45. Zoll, A. (2009), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2008 r., IV KK 39/08, Orzecznictwo Sądów Polskich (3): poz. 25.
 46. Zoll, A. (2012), Prace nad nowelizacją przepisów części ogólnej kodeksu karnego, Państwo i Prawo (67)11: 3-13.