RPEiS
Pressto.

Nagłowek strony

Vol 79, Nr 4 (2017)

Spis treści

ARTYKUŁY

Stopniowalność naruszeń konstytucji PDF (English) PDF
Wojciech Brzozowski 5-17
Kultura władzy i kultura uzasadniania w ujęciu Davida Dyzenhausa jako kategorie analizy proponowanych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym PDF (English) PDF
Marek Smolak 19-30
Sumienie sędziego PDF (English) PDF
Jerzy Zajadło 31-41
Pojęcie zasad prawa w świetle idei pojęć co do istoty kwestionowanych PDF
Szymon Obuchowski 43-55
Zasada proporcjonalności w tworzeniu prawa administracyjnego PDF
Łukasz Folak 57-71
O nabyciu użytkowania wieczystego w drodze zasiedzenia. Uwagi krytyczne PDF
Władysław Rozwadowski 73-86
Zakres i skutki depenalizacji wywołanej nowelizacją przepisu określającego znamiona przestępstwa niealimentacji PDF
Łukasz Pohl 87-94
Podżeganie i pomocnictwo jako typy zjawiskowe przestępstwa PDF
Damian Tokarczyk 95-106
Mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym jako instrument sytuacyjnej prewencji przestępczości w Polsce – uwagi krytyczne PDF
Maciej Bocheński 107-119
Kara ograniczenia wolności z zastosowaniem dozoru elektronicznego – utracona szansa naprawy tej kary w polskim prawie karnym PDF
Michał Grudecki 121-133
Problem konstytucyjności art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontynuacji nauki na studiach doktoranckich PDF
Jakub Mrożek 135-147
O normie parametrycznej PDF
Michał Bonczkowski 149-162
Kodyfikacja i postępowy rozwój międzynarodowego prawa kosmicznego przez soft law PDF
Łukasz Kułaga 163-175
Wpływ Porozumienia paryskiego na zmianę polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i unijnych regulacji prawnych w tym zakresie PDF
Kamila Sobieraj 177-190

* * *

Koncepcja binary approach jako instrument kształtowania zrównoważonego wzrostu PDF
Robert Ashford, Ralph P. Hall, Nicholas A. Ashford 191-201
Kształtowanie regionalnej i lokalnej sieci osadniczej w Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju PDF
Lidia Mierzejewska 203-214
Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a niszczenie wizerunku przedsiębiorstwa PDF
Krzysztof Gołata 215-224
Czy standaryzacja CSR sprzyja odpowiedzialności biznesu? PDF
Anna Lewicka-Strzałecka 225-236
Indeksy społecznej odpowiedzialności jako metoda pomiaru działań CSR w przedsiębiorstwach PDF
Szymon Czopik 237-252
Propozycje aktualnych tematów dla dydaktyki przyszłych kadr menedżerskich w zakresie etyki biznesu PDF
Robert Sroka 253-266
Zalety i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spółdzielczych w Polsce PDF
Agnieszka Piechocka-Kałużna 267-284

* * *

Współczesne oblicza anomii PDF
Witold Wrzesień 285-304
Kulturowe bariery w kształtowaniu postaw prospołecznych wśród uczestników życia gospodarczego w Polsce PDF (English) PDF
Wiesław Banach 305-312
Wizerunek rodziny transnarodowej w świetle koncepcji piętna i stygmatyzacji PDF
Natasza Doiczman 313-326


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo