O normie parametrycznej

Main Article Content

Michał Bonczkowski

Abstrakt

Niniejszy artykuł traktuje o normach parametrycznych jako pewnym typie norm dotychczas nie będącym w kręgu zainteresowań teorii prawa. Autor przedstawia dotychczasowy dorobek polskiej teorii prawa oraz poszczególnych gałęzi polskiej dogmatyki, a także wskazuje możliwe obszary, gdzie owe normy można odnaleźć (jak np.: normy z zakresu normalizacji, normy prawa ochrony środowiska, normy prawa finansowego). Wprowadza podział na prawne normy parametryczne oraz pozaprawne normy parametryczne, następnie analizuje relację zbioru norm prawnych do zbioru norm parametrycznych – a także analizuje możliwy wpływ norm parametrycznych na elastyczność prawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bonczkowski, M. (2017). O normie parametrycznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 149-162. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.12
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Doroszewski, W. (1960), Słownik języka Polskiego, Warszawa.
 2. Gruszecki, K., (2008), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa.
 3. Lande, J. (1959), Nauka o normie prawnej, [w:] Opałek, K. (red.), Studia z filozofii prawa, Warszawa: 922-923.
 4. Lang, W. (2008), System prawa i porządek prawny, w: Bogucki, O., Czepita, S., (red.), System Prawa a porządek prawny. Rozprawy i studia Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 9-29.
 5. Lang, W., Malinowski, A., Mrózek A., (1972), Prawometria i jej zastosowanie w badaniu, tworzeniu i stosowaniu prawa, Państwo i Prawo 27(2): 17-30.
 6. Leszczyński, L. (2001), Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków.
 7. Martan, L. (1973), Niektóre aspekty prawnej regulacji procesów mierzalnych, Państwo i Prawo 28(8): 113-123.
 8. Mączyński, D. (2011), Procedury ostrożnościowe i sanacyjne – instrument ochrony przed nadmiernym zadłużeniem?, [w:] Pomorska A., Szołno-Koguc J., (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego,Warszawa: 173-183.
 9. Nowak, L. (1966), Cztery koncepcje obowiązywania prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 28(2): 95-103.
 10. Nykiel, W. (1997), Norma parametryczna, Acta Universitatis Lodzieniesis, Seria Nauki Humanistyczno-Społeczne 19: 135-145.
 11. Pohl, Ł. (2007), Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań.
 12. Zieliński, M. (2017), Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa.
 13. Ziembiński, Z. (1980), Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa.