O normie parametrycznej
PDF

Słowa kluczowe

norma parametryczna
norma prawna
teoria prawa

Jak cytować

Bonczkowski, M. (2017). O normie parametrycznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 149–162. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.12

Abstrakt

Niniejszy artykuł traktuje o normach parametrycznych jako pewnym typie norm dotychczas nie będącym w kręgu zainteresowań teorii prawa. Autor przedstawia dotychczasowy dorobek polskiej teorii prawa oraz poszczególnych gałęzi polskiej dogmatyki, a także wskazuje możliwe obszary, gdzie owe normy można odnaleźć (jak np.: normy z zakresu normalizacji, normy prawa ochrony środowiska, normy prawa finansowego). Wprowadza podział na prawne normy parametryczne oraz pozaprawne normy parametryczne, następnie analizuje relację zbioru norm prawnych do zbioru norm parametrycznych – a także analizuje możliwy wpływ norm parametrycznych na elastyczność prawa.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.12
PDF

Bibliografia

Doroszewski, W. (1960), Słownik języka Polskiego, Warszawa.

Gruszecki, K., (2008), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa.

Lande, J. (1959), Nauka o normie prawnej, [w:] Opałek, K. (red.), Studia z filozofii prawa, Warszawa: 922-923.

Lang, W. (2008), System prawa i porządek prawny, w: Bogucki, O., Czepita, S., (red.), System Prawa a porządek prawny. Rozprawy i studia Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 9-29.

Lang, W., Malinowski, A., Mrózek A., (1972), Prawometria i jej zastosowanie w badaniu, tworzeniu i stosowaniu prawa, Państwo i Prawo 27(2): 17-30.

Leszczyński, L. (2001), Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków.

Martan, L. (1973), Niektóre aspekty prawnej regulacji procesów mierzalnych, Państwo i Prawo 28(8): 113-123.

Mączyński, D. (2011), Procedury ostrożnościowe i sanacyjne – instrument ochrony przed nadmiernym zadłużeniem?, [w:] Pomorska A., Szołno-Koguc J., (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego,Warszawa: 173-183.

Nowak, L. (1966), Cztery koncepcje obowiązywania prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 28(2): 95-103.

Nykiel, W. (1997), Norma parametryczna, Acta Universitatis Lodzieniesis, Seria Nauki Humanistyczno-Społeczne 19: 135-145.

Pohl, Ł. (2007), Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań.

Zieliński, M. (2017), Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa.

Ziembiński, Z. (1980), Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa.