Problem konstytucyjności art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontynuacji nauki na studiach doktoranckich
PDF

Słowa kluczowe

renta rodzinna
doktoranci
studenci
szkolnictwo wyższe
fundusz ubezpieczeń społecznych

Jak cytować

Mrożek, J. (2017). Problem konstytucyjności art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontynuacji nauki na studiach doktoranckich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 135–147. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.11

Liczba wyświetleń: 335


Liczba pobrań: 329

Abstrakt

Artykuł porusza pomijaną w dotychczasowym piśmiennictwie kwestię niedostosowania ustawowej granicy wyznaczającej prawo do renty rodzinnej w stosunku do uczestników studiów trzeciego stopnia (doktorantów). Inicjalnie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące renty rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem okresowego charakteru tego świadczenia, uwzględniając przy tym orzecznictwo Sądu Najwyższego. Następnie zaprezentowano wybrane przykłady ustawowych regulacji zrównujących w prawach i obowiązkach doktorantów ze studentami, jak również tych różnicujących status doktorantów. W dalszej kolejności dokonano kompilacji wcześniejszych tez, zestawiając je z unormowaniami konstytucyjnymi. Szczególny nacisk położono na wyrażoną w ustawie zasadniczej zasadę równości wobec prawa oraz prawa do pomocy socjalnej ze strony państwa, ergo tych regulacji szczególnie rzutujących na omawiany problem. Odwołano się przy tym do dotychczasowego dorobku doktryny oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. W podsumowaniu zasugerowano zmiany legislacyjne mające za zadanie eliminację zaobserwowanych zastrzeżeń względem Konstytucji RP.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.11
PDF

Bibliografia

Bartnicki, M. (2014), [w:] Antonów, K. (red.), Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz, Warszawa: 402-405.

Dudek, D. (2012), [w:] Pyter, M. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa: 968-970.

Górniewicz, J. (red.), (2005), Wymiar społeczny procesu bolońskiego, Olsztyn.

Kobierska, A. (2001), Informator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Renta rodzinna, Warszawa.

Kwiatkowska, M. (2002), Renta rodzinna – odpowiedzi na pytania, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych 11(68): 28-30.

Liszcz, T. (2014), Ubezpieczenia społeczne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Żukowski M. (red.), Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem, Warszawa-Lublin: 27-59.

Miruć, A. (2010), Konstytucyjne podstawy prawa do pomocy społecznej w Polsce, Administracja Teoria, Dydaktyka, Praktyka 1(18): 73-91.

Noszczak, D. (2011), Renta rodzinna dla osób pobierających naukę, Służba Pracownicza 6(460): 13-14.

Oniszczuk, J. (2004), Równość – najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.

Prasołek, Ł.(2013), [w:] Gudowska, B., Ślebzak, K. (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury Pomostowe. Komentarz, Warszawa: 205-227, 505-509.

Pyter, M., Balicki, A. (2014), Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć, Warszawa.

Sadlik, R. (2011), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2008 r. – renta rodzinna dla studenta na ostatnim roku studiów podyplomowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4: 38-40.

Sadurski, W. (1978), Równość wobec prawa, Państwo i Prawo 33(8-9): 51-64.

Sierpowska, I. (2012), Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne, Warszawa.

Skrzydło, W. (2013), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.

Szymańska, S. (1983), Niektóre problemy na tle prawa dzieci uczących się do renty rodzinnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 7: 59-63.

Wypych-Żywiecka, A. (2006), Renta rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnienia materialnoprawne, Gdańsk.

Wypych-Żywiecka, A. (red.), (2009) [w:] Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć, Warszawa: 203-209.

Zielnicki, M. (2005) Prawo do zabezpieczenia społecznego, Gdańskie Studia Prawnicze 13: 566-582.

Orzecznictwo:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 13.06.2013 r. (III AUa 257/13), Lex nr 1327603.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.02.2008 r. (I OSK 608/07), Lex nr 486362.

Wyrok SN z 27.04.1982 r. (II URN 74/82), Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1982, nr 12, poz. 204,

uchwała SN z 23.02.1989 r. (III UZP 3/89), z glosą aprobującą T. Bińczyckiej-Majewskiej Orzecznictwo Sądów Polskich 1990, nr 5-6, poz. 246.

Wyrok SN z 11.04.1996 r. (II UR 4/96), Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 1996, nr 20, poz. 311.

Wyrok SN z 6.09.2000 r. (II UKN 699/99) z glosa aprobującą M. Skąpskiego, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, nr 4, poz. 58.

Wyrok SN z 3.10.2000 r. (II UKN 739/99), z glosą aprobującą H. Pławuckiej, Orzecznictwo Sądów Polskich 2003, nr 2, poz. 26.

Wyrok SN z 13.01.2006 r. (I UK 155/05), Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2006, nr 23-24, poz. 368.

Wyrok SN z 5.10.2006 r. (I UK 117/06) z glosą aprobującą I. Sierockiej, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 10, poz. 105.

Wyrok SN z 17.10.2006 r. (II UK 73/06), Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2007, nr 21-22, poz. 325.

Wyrok SN z 8.08.2007 r. (II UK 15/07) z glosą krytyczną A. Wypych-Żywieckiej, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, nr 3, poz. 27 .

Wyrok SN z 22.01.2008 r. (I UK 207/07), Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2009, nr 5-6, poz. 74.

Wyrok SN z 5.05.2010 r. (I PK 201/09), Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2011, nr 20-21, poz. 270.

Wyroku SN z 3.03.2011 r. (II UK 303/10), Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012, nr 7-8, poz. 98.

Wyrok SN z 6.11.2012 r. (III UK 153/11), Lex nr 1318422.

Wyrok SN z 13.05.2014 r. (I UK 414/13), Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2015, nr 8, poz. 115.

Orzeczenie TK z 9.03.1988 r. (U 7/87), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 1988, poz. 1.

Wyrok TK z 16.12.1997 r. (K 8/97), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy 1997, nr 5-6, poz. 70.

Wyrok TK z 21.09.1999 r. (K 6/98), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy 1999, nr 6, poz. 117.

Wyrok TK z 23.10.2007 r. (P 28/07), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A 2007, nr 9, poz. 106.

Wyroku TK z 18.11.2014 r. (SK 7/11), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A 2014, nr 10, poz. 112.

Wyrok TK z 10.03.2015 r. (P 38/12), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A 2015, nr 3, poz. 29.