Zalety i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spółdzielczych w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo banków spółdzielczych
systemy ochrony w sektorze banków spółdzielczych
regulacje CRR/CRD IV

Jak cytować

Piechocka-Kałużna, A. (2017). Zalety i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spółdzielczych w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 267–284. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.21

Liczba wyświetleń: 618


Liczba pobrań: 432

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowanie poglądów na temat zalet i wad systemu ochrony (Institutional Protection Scheme) funkcjonującego w sektorze banków spółdzielczych Polsce. Zalety i wady poddano analizie z różnych punkty widzenia, przed i w trakcie jego wdrażania. W artykule zaprezentowano ideę systemu ochrony oraz genezę jego powstania oraz unormowania prawne, w których został on uregulowany. Następnie przedstawiono (z punktu widzenia różnych kryteriów) przegląd zalet i wad systemu ochrony wdrażanego w Polsce. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano oceny zalet i wad wdrażanego systemu ochrony, a następnie sformułowano wytyczne normatywne w tym zakresie.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.21
PDF

Bibliografia

Affinito, M. (2013), Central Bank Refinancing, Interbank Markets and the Hypothesis of Liquidity Hoarding: Evidence from a Euro-Area Banking System, ECB Working Paper No. 1607, Frankfurt am Main.

Apanowicz, J. (2002), Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinium, Gdynia.

Aspachs, O., Nier, E., Tiesset, M. (2005), Liquidity, Banking Regulation and the Macroeconomy. Evidence on Bank Liquidity, źródło wsw.bis.org/bcbs/events/rtf05AspachsNierTiesset.pdf [dostęp: 8.03.2017], Basel.

Beat, B., Susanna, W. (2009), Design, Structure and Implementation of a Modern Deposit Insurance Scheme, SUERF Studies: 2009/5, Vienna.

Berrospide, J. (2013), Bank Liquidity Hoarding and the Financial Crisis: An Empirical Evaluation, Finance and Economics Discussion Series, No. 2013-03, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs. Federal Reserve Board, Washington, D.C.

Bervas, A. (2009), Market Liquidity and Its Corporation into Risk Management, Banque de France, Financial Stability Review, no. 8, Paris.

Blume, M. (2007), Dellinger, Bankwesengesetz – BWG Kommentar, Wien.

Blundell-Wignall, A., Atkinson, P. (2010), Thinking beyond Basel III: Necessary Solutions for Capital and Liquidity, OECD Journal: Financial Market Trends 1.

Chaddad, F.R., Cook, M.L. (2004), Understanding new cooperative models: an ownership-control rights typology, Review of Agricultural Economics 26(3): 348-360.

Choulet, C. (2017), Institutional protection systems: are they banking groups?, Eco Conjucture Economic Research, January 2017, Paris.

Deléchat, C., Henao, C., Muthoora, P., Vtyurina, S. (2012), The Determinants of Banks' Liquidity Buffers in Central America, IMF Working Paper, WP/12/301, International Monetary Fund, Washington, D.C.

Deville, A., Lamarque, E. (2015), Diversity of cooperative bank governance models questioning by regulation: An international qualitative research, Group BPCE Working paper 2015-1, Paris.

Distinguin, I., Roulet, C., Tarazi, A. (2013), Bank regulatory capital buffer and liquidity: evidence from U.S. and European publicly traded banks, Journal of Banking & Finance, 37(9): 3295-3317.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV).

Espinosa-Vega, M. (2009), IMF: Prevent Institutions Becoming Too Connected to Fail, Survey Magazine: IMF Research, Washington, DC.

Groeneveld, H. (September 2015), Governance of European Cooperative Banks: Overview, Issues and Recommendations, Working paper of Tilburg University, Tilburg.

Groszek, M., Radzikowski, M. (2015), Bezpośrednie i pośrednie obciążenia polskich banków AD 2015. Próba inwentaryzacji i pomiaru niektórych z nich, Zeszyty mBank-CASE nr 138/2015, Warszawa.

Harris, E.S. (2013), Ben Bernanke’s Fed: The Federal Reserve after Greenspan, Harvard Business Press, Boston, MA.

https://www.knf.gov.pl/crd/pakiet_crd4_banki_spoldzielcze.html, Warszawa [dostęp: 8.03.2017].

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/institutional/, Frankfurt am Main, [dostęp: 8.03.2017].

http://pub_con_doc_institutional_protection.en.pdf?5f2f68175cfd4938e56e5fe520efbe4e, [dostęp: 8.03.2017].

Integrated Protection Schemes. Research Paper, International Association of Deposit Insurers, Bank For International Settlements, III 2015, Basel.

Kałużny, R. (2016), Ocena i analiza sytuacji majątkowo-finansowej, [w:] Gospodarowicz, A., Nosowski, A. (red), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck, Warszawa: 228-246.

Koleśnik, J. (2013), Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce – modelowe rozwiązania, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin: 283-291.

Kwaśniak, W. (2012), Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 17 września 2012.

Larson, J. (2011), The Basel Accords, University of Iowa College of Law Center for International Finance and Development, Iowa City.

Nikolaou, K. (2009), Liquidity (Risk) Concepts-Definitions and Interactions, ECB Working Paper No. 1008, Frankfurt am Main.

Nowak, R.A. (2011), How Effective Is Global Financial Regulation? The Basel Accords’ Role in Mitigating Banking Crises, Duke University, Durham.

Ochocki, J. (2016), relacja z debaty: Banki spółdzielcze: IPS – i co dalej?, z udziałem między innymi A. Skowrońskiego, Z. Kupczyka, aleBank.pl, art. z 14.08.2016, Warszawa, s. 16.

Oleszko, M. (2012), w: System ochrony Instytucjonalnej IPS, potraktujmy to jako szansę, Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS, nr 3/2012, Warszawa.

Oxera Consulting (2005), Description and Assessment of the National Investor Compensation Schemes Established in Accordance with Directive 97/9/EC, Consultation Paper for European Commission January 2005, Berlin.

Oxera Consulting (2007), Insurance Guarantee Schemes in the EU, Consultation Paper for European Commission January 2007, Berlin.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR),

Schich, S., Byoung-Hwan, K. (2011), Guarantee Arrangements for Financial Promises: How Widely Should the Safety Net be Cast?, Financial Market trends, OECD, Paris.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna za 2015 rok, 23 maja 2016 r, Warszawa.

Stern, T. (2014), Regulating liquidity risks within “Institutional Protection Schemes”, Beijing Law Review 5: 210-239.

System Ochrony Instytucjonalnej IPS, potraktujmy to jako szansę, Bank wspólnych sił, Magazyn Grupy BPS, nr 3/2012, Warszawa.

Szewczyk, R. (2015), IPS-innowacyjne rozwiązanie gwarantujące bezpieczeństwo i rozwój, Bank Spółdzielczy 6/583, grudzień 2015, Poznań.

Ustawa z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz. U. 2016, poz. 1826.

Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz. U. 2016, poz. 996.

Zaleska, M. (2012), Wyzwania i szanse w bankowości w Polsce w 2012 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 12 marca 2012.

Związek Banków Polskich, Raport o sytuacji ekonomicznej banków, Warszawski Instytut Bankowości, 6/2016, Warszawa.