Kara ograniczenia wolności z zastosowaniem dozoru elektronicznego – utracona szansa naprawy tej kary w polskim prawie karnym
PDF

Słowa kluczowe

prawo karne
system kar
kara ograniczenia wolności
dozór elektroniczny

Jak cytować

Grudecki, M. (2017). Kara ograniczenia wolności z zastosowaniem dozoru elektronicznego – utracona szansa naprawy tej kary w polskim prawie karnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 121–133. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.10

Liczba wyświetleń: 862


Liczba pobrań: 569

Abstrakt

Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396) wprowadziła liczne zmiany w przepisach dotyczących struktury oraz wykonywania kar, m.in. reformując sposób wykonywania kary ograniczenia wolności. W publikacji autor przedstawił powody wprowadzenia obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego jako jednej z form kary ograniczenia wolności, dokonał oceny tej, niestety krótko obowiązującej, zmiany w polskim prawie karnym. Autor omówił również pokrótce przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, które regulowały dokładnie sposób wykonywania kary ograniczenia wolności w formie stanowiącej przedmiot publikacji, a także zaprezentował przyczyny cofnięcia tej części reformy ustawą z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 428). Podjął też próbę odpowiedzi na pytanie, czy przywrócenie dozoru elektronicznego jako systemu wykonywania kary pozbawienia wolności było słuszne. Autor zaproponował też uwagi de lege ferenda odnośnie do przywrócenia usuniętej ustawą z 11 marca 2016 r. omawianej formy kary ograniczenia wolności z pewnymi zmianami co do szczegółów dotyczących sposobu jej wykonywania, które powinny znaleźć się w Kodeksie karnym wykonawczym.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.10
PDF

Bibliografia

Buchała K., Zoll, A. (1995), Polskie prawo karne, Warszawa.

Dziubińska, A. (2012), Dwa lata obowiązywania przepisów ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego – założenia i ich realizacja, Przegląd Więziennictwa Polskiego 74-75(I-II): 165-194.

Giętkowski, R. (2015), Komentarz do art. 34, [w:] Stefański, R. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: 289-297.

Grześkowiak, A. (2015), Model ustawowej polityki karnej na tle projektów zmian kodeksu karnego, [w:] Kala, D., Zgoliński, I. (red.), Reforma prawa karnego materialnego i procesowego z 2015 roku. Wybrane zagadnienia, Warszawa: 34-61.

Hryniewicz, E. (2013), Obowiązek pracy na cele społeczne jako element kary kryminalnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75(1): 105-117.

Jankowski, M., Momot, S. (2015), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (sprawozdanie z badania aktowego), Prawo w Działaniu 22: 187-237.

Konarska-Wrzosek, V. (2013), W kwestii nowego kształtu kary ograniczenia wolności, [w:] Górowski, W., Kardas, P., Sroka, T., Wróbel, W. (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna,Warszawa: 176-184.

Lelental, S. (2011), Zakres podmiotowy i koszty stosowania dozoru elektronicznego, [w:] Kalisz, T. (red.), Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, Wrocław: 151-167.

Majewski, J. (2015), Komentarz do zmian 2015, Warszawa.

Małolepszy, M. (2016), Rewolucyjna reforma polskiego systemu sankcji i jej możliwy wpływ na wymiar kar za przestępstwa przeciwko mieniu, http://www.zielona-gora.po.gov.pl/magazyn/upload/lektury_elektroniczne/rewolucyjna-reforma-polskiego-systemu-sankcji-i-jej-mozliwy-wplyw-na-wymiar-kar-za-przestepstwa-przeciwko-mieniu.pdf [dostęp: 1.12.2016].

Mamak, K., Zając, D. (2015), Dozór elektroniczny w świetle nowelizacji prawa karnego, [w:] Żółtek, S. (red.), Z zagadnień prawa karnego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 18(1): 127-143.

Rusinek, M. (2008), Krytycznie o przyjętym kształcie dozoru elektronicznego, Przegląd Więziennictwa Polskiego 60: 51-64.

Sitarz, O. (2016), Rozdział XVII. Wymiar kary i środków karnych, [w:] Dukiet-Nagórska, T. (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa: 287-309.

Sroka, T. (2015), Koncepcja jedności kary ograniczenia wolności w nowym modelu tej kary po nowelizacji z 20 lutego 2015 r., Palestra 7-8(691-692): 47-56.

Sroka, T. (2015), Rozdział 4. Kara ograniczenia wolności, [w:] Wróbel, W. (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków: 85-153.

Szewczyk, M. (2016), Kara ograniczenia wolności, [w:] System prawa karnego, t. 6: Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, red. M. Melezini, Warszawa: 175-227.

Uzasadnienie projektu ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, druk Sejmu VII kadencji nr 2393 cz. 1,

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/39FD209B7AC6C45AC1257CDE0042D631/%24File/2393%20cz%201.pdf [dostęp: 30.11.2016].

Uzasadnienie projektu ustawy z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i ustawy – Kodeks karny wykonawczy, druk Sejmu VIII kadencji nr 218,

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1285BD484E265537C1257F4E003531E0/%24File/218.pdf [dostęp 30.11.2016].

Wróbel, W. (2015), Rozdział 1. Uwagi wstępne, [w:] Wróbel, W. (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków: 27-29.

Zawiejski, P. (2016), Rozdział XIII. Kary, [w:] Dukiet-Nagórska, T. (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa: 236-248.

Żywucka-Kozłowska, E. (2015/2016), Kara ograniczenia wolności po 1.7.2015 r., Edukacja Prawnicza 164(2): 34-38.

Akty prawne

Rozporządzenie Prezydenta RP z 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 60, poz. 571 ze zm.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1137.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.

Ustawa z 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, Dz. U. 2010, Nr 142, poz. 960 ze zm.

Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 396.

Ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i ustawy – Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. poz. 428.