Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą

Main Article Content

Anna Tischner

Abstrakt

Współcześnie wzory przemysłowe chronione są w prawie własności intelektualnej szeregiem dostępnych form, co może być oceniane jako nadmiar i prowokować do ograniczenia. Impulsem do rozważań na temat potrzeby zweryfikowania pewnych koncepcji i utartych metod interpretacji są wydane w ostatnim czasie wyroki Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące ochrony wzorów przemysłowych w reżimie prawnoautorskim i reżimie wzorniczym, które można odczytać jako zagrożenie dla racjonalności ochrony rezultatów twórczości tego rodzaju w prawie własności intelektualnej. Sądy wykazują bowiem niezrozumienie istoty i celów ochrony w obu tych reżimach, mieszając kryteria i instrumenty im właściwe. W konsekwencji takich interpretacji, oba reżimy przypominają mitologiczne potwory – Scyllę i Charybdę. Osłabia to zaufanie uczestników obrotu prawnego do racjonalności ochrony w prawie własności intelektualnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tischner, A. (2015). Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 121-137. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.9
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bently, L. (1967), Requiem for Registration? Reflections on the History of the UK Registered Designs System, w: A. Firth (red.), The Prehistory and Development of Intellectual Property Systems, Perspectives on Intellectual Property Series, London: 1-46.
 2. Brancusi, L. (2012), Wzór wspólnotowyi jego zakres ochrony, Warszawa.
 3. Cieślikowa, A. (2001), Design czy dizajn?, „Kwartalnik 2+3D 1(IV): 8.
 4. Dinwoodie, G. (1999), The Death of Ontology: A Teleological Approach to Trademark Law, Iowa Law Review 84: 611-752.
 5. Geiger, Ch. (2008), Flexibilising Copyright – Remedies to the Privatisation of Information by Copyright Law, International Review of Intellectual Property and Competition Law 39(2): 178-197.
 6. Kur, A. (1993), The Green Paper’s “Design Approach” – What’s Wrong with It?, European Intellectual Property Review 15(10): 374-378.
 7. Leistner, M., Hansen, G. (2008), Die Begründung des Urheberrechts im digitalen Zeitalter – Versuch einer Zusammenführung von individualistischen und utilitaristischen Rechtfertigungsbemühungen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 6: 479-490.
 8. Lewinski, S. von (2014), Introduction: The Notion of Work under EU Law, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 12: 1098-1100.
 9. Mont, J. du, Creativity in Designs [w przygotowaniu].
 10. Papanek, V. (2012), Dizajn dla realnego świata, Łódź.
 11. Peifer K.-N. (2014), “Individualität” or Originality? Core Concepts in German Copyright Law, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 12: 1100-1105.
 12. Quaedvlieg, A. (2014), The Tripod of Originality and the Concept of Work in Dutch and European Copyright, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 12: 1105-1112.
 13. Stone, D. (2012), European Union Design Law, Oxford.
 14. Stróżewski, W. (1983), Dialektyka twórczości, Kraków.
 15. Suthersanen, U. (2010), Design Law: European Union and United States of America, wyd. 2, London.
 16. Suthersanen, U. (2013), Function, Art and Fashion: Do We Need the EU Design Law?, w: Geiger, Ch. (ed.), Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives, Cheltenham-Northampton: 355-381.
 17. Tischner, A. (2013), Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ochrona postaci produktu w prawie własności przemysłowej, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP 5:110-116.
 18. Tomkowicz, R. (2012), Intellectual Property Overlaps, London-New York.
 19. Wojciechowska, A. (1990), Wzornictwo przemysłowe – zagadnienie przedmiotu ochrony prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 54, Kraków.
 20. Ksenofont, Pisma sokratyczne, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1967.