Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą
PDF

Słowa kluczowe

sztuka użytkowa
wzory przemysłowe
przesłanki ochrony prawnoautorskiej
przesłanki ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego

Jak cytować

Tischner, A. (2015). Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 121–137. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.9

Abstrakt

Współcześnie wzory przemysłowe chronione są w prawie własności intelektualnej szeregiem dostępnych form, co może być oceniane jako nadmiar i prowokować do ograniczenia. Impulsem do rozważań na temat potrzeby zweryfikowania pewnych koncepcji i utartych metod interpretacji są wydane w ostatnim czasie wyroki Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące ochrony wzorów przemysłowych w reżimie prawnoautorskim i reżimie wzorniczym, które można odczytać jako zagrożenie dla racjonalności ochrony rezultatów twórczości tego rodzaju w prawie własności intelektualnej. Sądy wykazują bowiem niezrozumienie istoty i celów ochrony w obu tych reżimach, mieszając kryteria i instrumenty im właściwe. W konsekwencji takich interpretacji, oba reżimy przypominają mitologiczne potwory – Scyllę i Charybdę. Osłabia to zaufanie uczestników obrotu prawnego do racjonalności ochrony w prawie własności intelektualnej.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.9
PDF

Bibliografia

Bently, L. (1967), Requiem for Registration? Reflections on the History of the UK Registered Designs System, w: A. Firth (red.), The Prehistory and Development of Intellectual Property Systems, Perspectives on Intellectual Property Series, London: 1-46.

Brancusi, L. (2012), Wzór wspólnotowyi jego zakres ochrony, Warszawa.

Cieślikowa, A. (2001), Design czy dizajn?, „Kwartalnik 2+3D 1(IV): 8.

Dinwoodie, G. (1999), The Death of Ontology: A Teleological Approach to Trademark Law, Iowa Law Review 84: 611-752.

Geiger, Ch. (2008), Flexibilising Copyright – Remedies to the Privatisation of Information by Copyright Law, International Review of Intellectual Property and Competition Law 39(2): 178-197.

Kur, A. (1993), The Green Paper’s “Design Approach” – What’s Wrong with It?, European Intellectual Property Review 15(10): 374-378.

Leistner, M., Hansen, G. (2008), Die Begründung des Urheberrechts im digitalen Zeitalter – Versuch einer Zusammenführung von individualistischen und utilitaristischen Rechtfertigungsbemühungen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 6: 479-490.

Lewinski, S. von (2014), Introduction: The Notion of Work under EU Law, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 12: 1098-1100.

Mont, J. du, Creativity in Designs [w przygotowaniu].

Papanek, V. (2012), Dizajn dla realnego świata, Łódź.

Peifer K.-N. (2014), “Individualität” or Originality? Core Concepts in German Copyright Law, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 12: 1100-1105.

Quaedvlieg, A. (2014), The Tripod of Originality and the Concept of Work in Dutch and European Copyright, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 12: 1105-1112.

Stone, D. (2012), European Union Design Law, Oxford.

Stróżewski, W. (1983), Dialektyka twórczości, Kraków.

Suthersanen, U. (2010), Design Law: European Union and United States of America, wyd. 2, London.

Suthersanen, U. (2013), Function, Art and Fashion: Do We Need the EU Design Law?, w: Geiger, Ch. (ed.), Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives, Cheltenham-Northampton: 355-381.

Tischner, A. (2013), Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ochrona postaci produktu w prawie własności przemysłowej, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP 5:110-116.

Tomkowicz, R. (2012), Intellectual Property Overlaps, London-New York.

Wojciechowska, A. (1990), Wzornictwo przemysłowe – zagadnienie przedmiotu ochrony prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 54, Kraków.

Ksenofont, Pisma sokratyczne, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1967.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.