Pressto.

Nagłowek strony

Vol 77, Nr 2 (2015)

Prawo autorskie - aktualne problemy i perspektywy rozwoju

Spis treści

ARTYKUŁY

Polskie prawo autorskie po dwudziestu latach obowiązywania ustawy z 4 lutego 1994 r. PDF
Jan Błeszyński 5-25
Teleologia autorstwa PDF
Marek Hendrykowski 27-34
Uwagi o specyfice autorskich dóbr osobistych oraz koncepcji ich ochrony (na przykładzie prawa do autorstwa utworu) PDF
Bogusława Gnela 35-45
Ocena uszczerbku doznanego wskutek przekroczenia granic umownego zezwolenia na reklamowe wykorzystanie wizerunku PDF
Teresa Grzeszak 47-60
Własnościowy model prawa autorskiego – analiza koncepcji przyjętej w prawie polskim PDF
Beata Giesen 61-74
Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego PDF
Dorota Sokołowska 75-89
Konieczne cechy utworu. Uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych PDF
Aleksandra Nowak-Gruca 91-103
Prawnoautorska ochrona programów komputerowych – regulacja Polska i jej unijny wzorzec w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości PDF
Aurelia Nowicka 105-119
Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą PDF
Anna Tischner 121-137
Rozpowszechnianie utworów a autorskie prawa majątkowe jako przedmiot harmonizacji w prawie Unii Europejskiej PDF
Katarzyna Klafkowska-Waśniowska 139-153
Oferta i reklama jako forma rozpowszechniania utworu w świetle art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE – oczywistość czy dylemat? PDF
Marcin Trzebiatowski 155-175
Czy znak towarowy może być utworem? PDF
Jakub Kępiński 177-191
Prawo własności intelektualnej w modzie. Historyczny rozwój prawnej ochrony producentów mody PDF
Alicja Raciniewska 193-207
Opłaty od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim PDF
Rafał Sikorski 209-225
Zbiorowy zarząd prawami autorskimi w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi PDF
Marian Kępinski 227-236
Kształtowanie unijnych regulacji prawnoautorskich. Problemy procesu konsultacyjnego i lobbingu grup interesu PDF
Agnieszka Vetulani-Cęgiel 237-249
O uprzedmiotowieniu autorów, wszechwładzy wydawców i nędzy prawa autorskiego. Prawo autorskie w czasach restauracji kapitalizmu w Polsce PDF
Jacek Mazurkiewicz 251-262
Kilka uwag krytycznych o ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. PDF
Janusz Fiołka 263-276
Duch ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – 20 lat ulatniania się PDF
Krzysztof Lewandowski 277-286
Prawo autorskie w Polsce w dobie społeczeństwa informacyjnego – głos krytyczny użytkowników praw PDF
Jerzy Straszewski 287-299
Repartycja na polu reprografii – doświadczenia Stowarzyszenia KOPIPOL PDF
Jacek Kargul, Mieczysław E. Poniewski 301-310

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Uhonorowanie Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego – Profesora Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu PDF
Tadeusz Gadkowski 311-313


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo