Zbiorowy zarząd prawami autorskimi w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Main Article Content

Marian Kępinski

Abstrakt

Artykuł dotyczy nowej dyrektywy regulującej z jednej strony działalność organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ; collecting societies), z drugiej – udzielanie licencji wieloterytorialnych (multiterritorial) online w Unii Europejskiej dotyczących dzieł muzycznych. Na wstępie przedstawiono trwający 10 lat proces przygotowywania dyrektywy, a następnie dyrektywę w ostatecznym kształcie. Dyrektywa zawiera definicję organizacji zbiorowego zarządzania, która nie jest sprzeczna z postanowieniami polskiego prawa autorskiego. Następnie omówiono obowiązki OZZ względem ich członków, licencjobiorców i innych organizacji zbiorowego zarządzania. Organizacje zbiorowego zarządzania mają obowiązek równego traktowania wszystkich osób reprezentowanych oraz licencjobiorców. Mają także obowiązek prowadzenia w sposób przejrzysty swoich finansów. Dyrektywa zaleca także rozstrzyganie sporów prowadzonych w zakresie zbiorowego zarządu w drodze sądownictwa arbitrażowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kępinski, M. (2015). Zbiorowy zarząd prawami autorskimi w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 227-236. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.15
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Bukowski, M. (2015), w: Flisak, D. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex, Warszawa: 1270-1273.
  2. Kępiński, M. (2013), Nowe propozycje Komisji Europejskiej i Parlamentu w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do dzieł muzycznych udostępnianych online, w: Szczepanowska-Kozłowska, K. (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa: 226-233.
  3. Traple, E. (2013), Blaski i cienie idei one stop shop w odniesieniu do zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Uwagi na gruncie projektu dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, w: Szczepanowska-Kozłowska, K. (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa: 535-559.
  4. Zaremba, M. (2014), Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki, Warszawa.