O uprzedmiotowieniu autorów, wszechwładzy wydawców i nędzy prawa autorskiego. Prawo autorskie w czasach restauracji kapitalizmu w Polsce

Main Article Content

Jacek Mazurkiewicz

Abstrakt

Badacze prawa autorskiego w Polsce opisali rozliczne prawa majątkowe i osobiste twórców oraz ich ochronę. Ale w zasadzie nie napisali prawie nic o deprecjacji, niekiedy wręcz unicestwianiu wielu tych praw, w czasach restaurowania drapieżnej wersji kapitalizmu. O najczęstszej fikcji prawa do honorarium. O wymuszaniu na autorach nie tylko formy wydawanych tekstów. O nierzadkiej cenzurze artykułów dotykających kwestii niewygodnych politycznie. Takie procedery dotykają przede wszystkim młodych adeptów nauki, ucząc ich często serwilizmu, niekiedy budząc strach, nakazując poprawność, nie zaś wierność prawdzie i wartościom. Przez co zabijana jest nie tylko nauka.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mazurkiewicz, J. (2015). O uprzedmiotowieniu autorów, wszechwładzy wydawców i nędzy prawa autorskiego. Prawo autorskie w czasach restauracji kapitalizmu w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 251-262. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.17
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Andreasik, M., Karkut, D., Mazurkiewicz, J., Mierzwiński, B., Popielas, M., Trzeciak, K., Zaporowska, M., Zaporowska Z. (2014), Orwell w realu, czyli o systemie Echelon z perspektywy polskiego prawa, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2.
 2. Banasiuk, J. (2012), Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa.
 3. Barta, J., Markiewicz, R. et al. (2005), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków.
 4. Barta, J., Markiewicz, R. (red.), (2011), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa.
 5. Barta, J., Markiewicz, R. (2013), O potrzebie zmian prawa autorskiego, w: Szczepanowska-Kozłowska, K. (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa.
 6. Błeszyński, J., Staszków, M. (1983), Prawo autorskie i wynalazcze, Warszawa.
 7. Błeszyński, J. (1985), Prawo autorskie, Warszawa.
 8. Bogut, A., Lwowski, K., Karkut, D., Kopacz, M., Marczak, R., Maślicki, K., Mazurkiewicz, J., Nowicki, T., Polowczyk, M., Skurska, P., Wójcik, U., Załucki, M., Zaporowska, M., Zaporowska, Z. (2013), Nieprawda, Panie Ministrze! Nasza odpowiedź na odpowiedź Ministra Sprawiedliwości, w: Mazurkiewicz, J. (red.), Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy. O egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników. Konferencja międzynarodowa, 14 grudnia 2012 r., Wrocław, Wrocław, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/40555.
 9. Czajkowska-Dąbrowska, M. (2011), Prawo do wynagrodzenia autorskiego i kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego, t. 5, Warszawa.
 10. Flisak, D. (2009), Wydłużenie okresu ochrony praw pokrewnych, czyli jak z poważnego tematu uczynić groteskę, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 105.
 11. Kępiński, M. (2013), Umowy prawa autorskiego, w: System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa.
 12. Malinowski, M.M. (2006), Amerykańska operacja militarna w Afganistanie a prawo państwa do samoobrony, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68(1): 139-154.
 13. Mazurkiewicz, J. (1973), Nasciturus w prawie cywilnym i karnym, Palestra 11.
 14. Mazurkiewicz, J. (1974), Dopuszczalność sądowego ustalania ojcostwa dziecka poczętego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 36(4): 147-161.
 15. Mazurkiewicz, J. (1989), Matka Polka pójdzie na „zabieg?”, Nowe Życie 2.
 16. Mazurkiewicz, J. (1989), Recenzja pracy A. M. Nieczajewej, Prawowaja ochrana dietstwa w SSSR, Państwo i Prawo 44(11).
 17. Mazurkiewicz, J. (2010), Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/28001?tab=1.
 18. Mazurkiewicz, J. (2013), Kapitalizm tak! Wypaczenia nie! czyli o rzekomo niewątpliwej ratio legis wygasania autorskich praw majątkowych, w: Szczepanowska-Kozłowska, K. (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa.
 19. Mazurkiewicz, J. (2014), „Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami”. O zapomnianych projektach reformy prawa rodzinnego w: Andrzejewski, M. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach, Acta Iuris Stetinensis 6, Szczecin.
 20. Mazurkiewicz, J. (2015), „Cześć, prywatność i zgon pilnie sprzedam!” Wokół dopuszczalności rozporządzania prawami osobistymi, w: Olejniczak, A., Haberko, J., Pyrzyńska, A., Sokołowska, D. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań, Warszawa.
 21. Poźniak-Niedzielska, M. (1970), Problemy ochrony folkloru w prawie autorskim, Państwo i Prawo 25(8-9).
 22. RZ, (2015), Zapadł wyrok ws. Nangar Khel. Trzech żołnierzy skazanych, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zapadl-wyrok-ws-nangar-khel-trzech-zolnierzy-skazanych/rq8tx7 [dostęp: 13.06.2015].
 23. Sobczak, J. (2014), Recenzja pracy J. Banasiuk, Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Państwo i Prawo 69(7).
 24. Sokołowska, D. (2013), Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań.
 25. Sołtysiński, S. (2013), O potrzebie reformy prawa własności intelektualnej (na marginesie uroczystości poświęconej setnej rocznicy urodzin Profesora Adama Szpunara), Przegląd Prawa Handlowego 9.
 26. Szewc, A. (1999), Wynagrodzenia twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym, Sopot.
 27. Ferenc-Szydełko, E. (red.), Szyjewska-Bagińska, J. et al. (2014), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa.
 28. Traple, E. (2010), Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa.
 29. Włodarska-Dziurzyńska, K. (2010), Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu, w: Targosz, T., Włodarska-Dziurzyńska, K., Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa.