Kształtowanie unijnych regulacji prawnoautorskich. Problemy procesu konsultacyjnego i lobbingu grup interesu
PDF

Słowa kluczowe

legislacja
konsultacje
lobbing
grupa interesu
grupa nacisku
prawo autorskie
UE
utwór osierocony
dzieło osierocone
fonogram
nagranie muzyczne

Jak cytować

Vetulani-Cęgiel, A. (2015). Kształtowanie unijnych regulacji prawnoautorskich. Problemy procesu konsultacyjnego i lobbingu grup interesu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 237–249. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.16

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie sposobu prowadzenia polityki przez Komisję Europejską w zakresie prawa autorskiego. Jest to ważna kwestia z uwagi na szerokie działania Komisji w zakresie dostosowywania prawa autorskiego do potrzeb jednolitego rynku cyfrowego, a także na wyzwania dotyczące eksploatacji dóbr niematerialnych w związku z rozwojem nowych technologii oraz na kontrowersje, jakie budzą przyjmowane dyrektywy. Postawione pytanie dotyczy tego, jak wygląda proces konsultacji oraz zaangażowanie obywateli (w tym działania lobbingowe) w kreowanie polityki Unii Europejskiej w omawianym obszarze. Rozważania odnoszą się do procesu legislacyjnego dwóch przyjętych ostatnio dyrektyw, a mianowicie dyrektywy 2011/77/UE nowelizującej przepisy w zakresie czasu ochrony niektórych praw pokrewnych oraz dyrektywy 2012/28/UE, która dotyczy dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych. W pierwszej kolejności podjęty został problem sukcesu lobbingowego niektórych tylko grup interesu (analiza dotyczy czynników leżących po stronie grup oraz charakteru procesu konsultacyjnego), a następnie dokonana została ocena działań Komisji Europejskiej w zakresie regulowania procesu konsultacyjnego i działalności lobbingowej. Unijny proces legislacyjny ujęty jest z perspektywy politologicznej, ponieważ dotyczy działań instytucji unijnych w zakresie procesu konsultacyjnego oraz partycypacji obywateli w procesach legislacyjnych.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.16
PDF

Bibliografia

Farrand, B. (2014), Networks of power in digital copyright law and policy: Political salience, expertise and the legislative process, Abingdon, New York.

Greenwood, J. (2005), Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej, Łódź.

Helberger, N., Dufft, N., van Gompel, S.B., Hugenholtz, B. (2008), Never Forever: Why Extending the Term of Protection for Sound Recordings is a Bad Idea, European Intellectual Property Review 5: 174-181.

Hilty, R.M., Kur A., Klass, N., Geiger, C., Peukert, A., Drexl, J., Katzenberger, P. (2008), Comment by the Max-Planck Institute on the Commission’s proposal for a Directive to amend Directive 2006/116 EC of the European Parliament and Council concerning the Term of Protection for Copyright and Related Rights, www.ip.mpg.de/files/pdf1/Comments-ProtectionCopyrights.pdf.

Hilty, R., Köklü, K., Nérisson, S., Trumpke, F. (2011), Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law on the Commission Proposal for a Directive on Certain Permitted Uses of Orphan Works, “Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper”, No. 11-14, http://ssrn.com/abstract=1948323.

Horten, M. (2013), A Copyright Masquerade: How Coporate Lobbying Threatens Online Freedoms, London-New York.

Jasiecki, K., Molęda-Zdziech, M, Kurczewska, U. (2006), Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, wyd. 2, Kraków.

Kurczewska, U. (red.), (2008), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesu, Warszawa.

Molęda-Zdziech, M. (2008), Ku skuteczniejszym regulacjom lobbingu na forum Unii Europejskiej, w: U. Kurczewska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesu, Warszawa.

Stanisławska-Kloc, S. (2013), Dyrektywa 2012/28/UE o utworach osieroconych – czy jesteśmy na właściwej drodze do rozwiązania problemu?, Kwartalnik Prawa Prywatnego 22(1): 117-158.

Vetulani-Cęgiel A. (2014), Lobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej. Studium przypadków: czas trwania praw pokrewnych, dzieła osierocone, ACTA, Warszawa.