Kilka uwag krytycznych o ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.

Main Article Content

Janusz Fiołka

Abstrakt

Artykuł zawiera krytyczne uwagi do ustawy o prawie o autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r., wskazuje na braki uregulowania podstawowych kwestii, jak np. przedmiotowego zakresu ochrony autorskoprawnej. Autor koncentruje się na zagadnieniach przesłanek ochrony utworu, w tym wymogu, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Autor krytycznie ocenia funkcjonowanie przesłanki twórczości zarówno w orzecznictwie, jak i w literaturze przedmiotu. Wskazuje, że obecne uregulowanie jest sprzeczne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/24/WE w sprawie ochrony programów komputerowych. Zdaniem autora definicja utworu zawarta w ustawie z 1926 r. prawo autorskie była lepsza.

Autor wskazuje, że przepisy art. 5 i 7 ustawy o prawie autorskim z 1994 r. są sprzeczne z art. 46 prawa międzynarodowego prywatnego z 2011 r., jak również naruszają art. 91 Konstytucji RP. Autor jest zdania, że przepisy art. 5 i 7 oraz art. 14 ust. 2 powinny być one usunięte z ustawy o prawie autorskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fiołka, J. (2015). Kilka uwag krytycznych o ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 263-276. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.18
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Janusz Fiołka

adwokat i europejski rzecznik patentowy

Bibliografia

 1. Barta, J., Markiewicz, R. (red.), Traple, E. et al. (2011), Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa.
 2. Błeszyński, J. (1979), Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie, Warszawa.
 3. Błeszyński, J. (1988), Le droit d’auteur polonais – traditions et perspectives, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 45: 156-170.
 4. Ferenc-Szydełko, E. (red.), K. Gienas et al. (2011), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa.
 5. Fiołka, J. (1987), Traktaty a prawo wewnętrzne w zakresie ochrony własności intelektualnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 44: 37-48.
 6. Fiołka, J. (2013), Historia Małopolski spisana przez rzecznika patentowego w okazji 40-lecia Instytutu Prawa Właśności UJ , w: Matlak, A., Stanisławska-Kloc, S. (red.), Spory o własność intelektualną.. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa.
 7. Flisak, D. (red.), Traple, E. et al. (2015), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex, Warszawa.
 8. Gawlik, B. (1974), Licencje przymusowe w prawie wynalazczym, Studia Cywilistyczne, t. 23.
 9. Grzybczyk, K. (2013), Umowy licencyjne i pokrewne, w: System prawa handlowego, t. 9: Międzynarodowe prawo handlowe, red. W. Popiołek, Warszawa, s. 1225-1263.
 10. Kępiński, M. (1979), Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań.
 11. Kopff, A. et al. (1978), Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1978.
 12. Kosiński, S. (1994), Życie i działalność Fryderyka Zolla, w: Fryderyk Zoll 1865-1948. Prawnik – uczony – kodyfikator, Kraków.
 13. M. Jankowska, M. (2011), Autor i prawo do autorstwa, Warszawa.
 14. Mączyński A. (1994), Znaczenie prac Fryderyka Zolla w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego, w: Fryderyk Zoll 1865-1948. Prawnik – uczony – kodyfikator, Kraków.
 15. Poźniak-Niedzielska, M., Niewęglowski, A., Barta, J., Markiewicz, R., Matlak, A. et al. (2013), w: System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa.
 16. Serda, J. (1973), Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa.
 17. Serda, S. (1994), Wkład Fryderyka Zolla w rozwój prawa autorskiego, w: Fryderyk Zoll 1865-1948. Prawnik – uczony – kodyfikator, Kraków.
 18. Skubisz, R. (red.), E. Traple et al. (), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012.
 19. Sołtysiński, S. (1975), Prawo wynalazcze. Komentarz, Warszawa.
 20. Staszków, M. (1972), Instytucje prawa patentowego, Katowice.
 21. Traple, E., Tabor, W. (1977), Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej w świetle tekstu sztokholmskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 10: 11-51
 22. Vall, M. du (2008), Prawo patentowe, Warszawa.
 23. http://pl.wikipedia.org/wiki/Han_van_Meegeren [dostęp: 18.06.2015].
 24. http://polish.poland.usembassy.gov/wizyty_prezydenckie.html [dostęp: 18.06.2015].
 25. http://ksiazki.wp.pl/tytul,Chora-na-raka-13-latka-pozyczyla-cudza-powiesc-Wydawnictwo-
 26. przeprasza-autorka-chce-pieniedzy,wid,21147,wiadomosc.html, wpis z 4 grudnia 2014 r. [dostęp: 18.06.2015]
 27. http://en.wikipedia.org/wiki/My_Sweet_Lord; J. C .Self, The “My Sweet Lord”/”He’s So
 28. Fine” plagiarism Suit, The 910, 1993 [dostęp: 18.06.2015].