Konieczne cechy utworu. Uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Main Article Content

Aleksandra Nowak-Gruca

Abstrakt

W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na centralny i najpoważniejszy problem, przed którym stoi dziś prawo autorskie, a jest nim stwierdzanie istnienia koniecznych cech utworu. Na tle krótkiej charakterystyki przedmiotu ochrony prawa autorskiego oraz koncepcji doktrynalnych i orzeczeń sądowych dotykających kwestii istnienia cechy „twórczości o indywidualnym charakterze”, zwrócono uwagę na bezsilność nauki i praktyki w zakresie definiowania przedmiotu ochrony prawa autorskiego. W artykule zaakcentowano potrzebę poszerzania perspektywy badawczej o dorobek innych nauk, w tym nie tylko takich, jak filozofia i psychologia, ale także o zdobycze rozwijającej się ostatnio dynamicznie nowej dyscypliny, jaką jest neuroestetyka. Artykuł w założeniu ma stanowić głos w dyskusji i punkt wyjścia do dalszych studiów nad tematem w kontekście poszukiwania rozwiązań problemu ustalania tzw. granicznego poziomu twórczości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowak-Gruca, A. (2015). Konieczne cechy utworu. Uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 91-103. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.7
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Banasiuk, J. (2012), Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa.
 2. Barta, J., Markiewicz, R. (2013), Prawo autorskie, wyd. 3,Warszawa.
 3. Błeszyński, J. (1988), Prawo autorskie, Warszawa.
 4. Traple, E. (1979), Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa.
 5. Błeszyński, J. (2010), Twórczość jako przesłanka ochrony w polskim prawie autorskim w świetle doktryny i orzecznictwa, w: Gołaczyński, J., Machnikowski, P. (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa: 27-40.
 6. Błeszyński, J., Staszków, M. (1983), Prawo autorskie i wynalazcze, Warszawa.
 7. Czajka, D. (2010), Przedmiot ochrony – utwór jako rezultat twórczości autora, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych: 37-100.
 8. Ferenc-Szydełko, E. (red.), (2014), Ustawa o prawie autorskim. Komentarz, wyd. 2, Warszawa.
 9. Flisak, D. (2008), Utwór multimedialny w prawie autorskim, Warszawa.
 10. Flisak D. (2013), Maxa Kummera teoria statystycznej jednorazowości -pozorne rozwiązanie problematycznej oceny indywidualności dzieła, w: Matlak, A., Stanisławska-Kloc, S. (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa: 283-292.
 11. Grzybowski, S., Kopff, A., Serda, J. (1973), Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa.
 12. Jasińska K. (2009), Glosa do wyroku SN z 27.2. 2009 r., LEX/el.
 13. Kasprzycki, D. (1999), Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psycho- i socjologiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 71: 5-20.
 14. Kawabata H., Zeki, S. (2004), Neural correlates of beauty, Journal of Neurophysiology 91(4): 1699-1705.
 15. Kępiński M., Nowicka, A. (1999), Glosa do uchwały NSA z 12.10.1998r., FPS 6/98, OSP 9: poz. 162.
 16. Kopff, A. (1961), Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, ZNUJ 36, Kraków.
 17. Landes W.M., Posner, R.A. (1989), An Economic Analysis of Copyright Law, Journal of Legal Studies 18: 325-341.
 18. Liebowitz, S.J., Is the Copyright Monopoly a Best-Selling Fiction?, http://www.serci.org/default.asp [dost?p: 13.12.2014].
 19. Machała, W. (2012), Utwór. Przedmiot prawa autorskiego, Warszawa.
 20. Poźniak-Niedzielska, M. (red.), (2007), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Warszawa.
 21. Poźniak-Niedzielska, M. (2007), Przedmiot prawa autorskiego, w: System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 2, Warszawa: 7-89.
 22. Przybysz, P., Markiewicz, P. Neuroestetyka. Przegl?d zagadnie? i kierunków bada?, http://www.academia.edu/2008741/Neuroestetyka [dost?p: 13.12.2014].
 23. Przybysz, P., Markiewicz, P., Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobra?ni, http://www.academia.edu/1378639/Neuroestetyczne_aspekty [dost?p: 13.12.2014].
 24. Sarbiński, R.M. (2004), Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim, Kraków.
 25. Sokołowska, D. (2010), „Omnis definitio periculosa”, czyli kilka uwag o zmianie paradygmatu utworu, w: Kępiński, M. (red.), Zarys prawa własności intelektualnej, t. 1: Granice prawa autorskiego, Warszawa: 1-24.
 26. Stanisławska-Kloc, S. (2002), Ochrona baz danych, Warszawa.