Czy znak towarowy może być utworem?
PDF

Słowa kluczowe

znak towarowy
utwór
utwór słowny
utwór słowno-graficzny
Prawo autorskie
Prawo własności przemysłowej

Jak cytować

Kępiński, J. (2015). Czy znak towarowy może być utworem?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 177–191. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.12

Abstrakt

Co do zasady znaki towarowe mogą być na gruncie prawa polskiego, jeśli spełnią przesłanki ochrony, kwalifikowane jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tą ustawą utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, sposobu i przeznaczenia. W związku z powyższym w praktyce pojawia się pytanie, czy znakom towarowym, które są najczęściej pojedynczymi wyrazami lub ewentualnie prostym zestawieniem kilku wyrazów i które służą odróżnianiu towarów i usług jednych przedsiębiorców, od towarów i usług innych przedsiębiorców, powinno przyznawać się ochronę prawnoautorską. Przyznanie prawnoautorskiej ochrony pociąga za sobą bowiem poważne konsekwencje, gdyż prawa autorskie przysługujące twórcy do utworu mogą być przeszkodą w późniejszej rejestracji znaku towarowego, a także podstawą unieważnienia już zarejestrowanego znaku towarowego. W artykule zostały przeanalizowane poglądy doktryny i orzecznictwo sądów powszechnych.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.12
PDF

Bibliografia

Barta, J., Markiewicz, R., (2010), Prawo autorskie, Warszawa.

Grzybczyk, K. (1997), Ochrona sloganu, Przegląd Prawa Handlowego 6(57): 26-29.

Kępiński, J. (2010), Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym, Warszawa.

Kępiński, J. (2012), Wyłączenie ochrony prawnoautorskiej dla wzorów przemysłowych – glosa do wyroku TS z 27.1.2011 r. w sprawie C-168/09, Europejski Przegląd Sądowy 4(79): 40-46.

Kępiński, J., Kępiński, M. (2014), Niezarejestrowane znaki towarowe, w: System prawa prywatnego, t. 15: Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa: 200-215.

Kępiński, M. (1991), Komentarz do wyrok SN II CR 143/88, Orzecznictwo Gospodarcze, 3, poz. 57: 34-39.

Kępiński, M. (2010), Prawo autorskie a ochrona znaków towarowych. Zagadnienia granic ochrony, w: Kępiński, J., Klafkowska-Waśniowska, K., Sikorski, R., (red.), Granice prawa autorskiego. Zarys prawa własności intelektualnej, Warszawa: 155-166.

Kępiński, M. (1979), Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979.

Kur, A., Dreier, T., (2013), European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials, Northampton.

Poźniak-Niedzielska, M. (2012), Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych w prawie polskim, w: System prawa prywatnego, t. 14B: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa: 341-357.

Sitko, J. (2012), Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym, Prace z Prawa Własności Intelektualnej 116: 86-113.

Skubisz, R. (2012), Prawa osobiste i majątkowe, w: System prawa prywatnego, t. 14B: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa: 742-749.

Skubisz, R. (2001), Funkcje znaku towarowego, w: Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa: 167-170.

Skubisz, R., Trzebiatowski, M., (2012), Znaki towarowego w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, w: System prawa prywatnego, t. 14B: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa: 359-421.

Trzebiatowski, M. (2011), Autorskoprawny status znaku towarowego (przegląd doktryny), Monitor Prawniczy 5: 248-254.

Trzebiatowski, M. (2011), Słowny znak towarowy jako utwór prawnoautorski, Glosa 1(146): 58-67.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.