Czy znak towarowy może być utworem?

Main Article Content

Jakub Kępiński

Abstrakt

Co do zasady znaki towarowe mogą być na gruncie prawa polskiego, jeśli spełnią przesłanki ochrony, kwalifikowane jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tą ustawą utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, sposobu i przeznaczenia. W związku z powyższym w praktyce pojawia się pytanie, czy znakom towarowym, które są najczęściej pojedynczymi wyrazami lub ewentualnie prostym zestawieniem kilku wyrazów i które służą odróżnianiu towarów i usług jednych przedsiębiorców, od towarów i usług innych przedsiębiorców, powinno przyznawać się ochronę prawnoautorską. Przyznanie prawnoautorskiej ochrony pociąga za sobą bowiem poważne konsekwencje, gdyż prawa autorskie przysługujące twórcy do utworu mogą być przeszkodą w późniejszej rejestracji znaku towarowego, a także podstawą unieważnienia już zarejestrowanego znaku towarowego. W artykule zostały przeanalizowane poglądy doktryny i orzecznictwo sądów powszechnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Barta, J., Markiewicz, R., (2010), Prawo autorskie, Warszawa.
 2. Grzybczyk, K. (1997), Ochrona sloganu, Przegląd Prawa Handlowego 6(57): 26-29.
 3. Kępiński, J. (2010), Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym, Warszawa.
 4. Kępiński, J. (2012), Wyłączenie ochrony prawnoautorskiej dla wzorów przemysłowych – glosa do wyroku TS z 27.1.2011 r. w sprawie C-168/09, Europejski Przegląd Sądowy 4(79): 40-46.
 5. Kępiński, J., Kępiński, M. (2014), Niezarejestrowane znaki towarowe, w: System prawa prywatnego, t. 15: Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa: 200-215.
 6. Kępiński, M. (1991), Komentarz do wyrok SN II CR 143/88, Orzecznictwo Gospodarcze, 3, poz. 57: 34-39.
 7. Kępiński, M. (2010), Prawo autorskie a ochrona znaków towarowych. Zagadnienia granic ochrony, w: Kępiński, J., Klafkowska-Waśniowska, K., Sikorski, R., (red.), Granice prawa autorskiego. Zarys prawa własności intelektualnej, Warszawa: 155-166.
 8. Kępiński, M. (1979), Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979.
 9. Kur, A., Dreier, T., (2013), European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials, Northampton.
 10. Poźniak-Niedzielska, M. (2012), Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych w prawie polskim, w: System prawa prywatnego, t. 14B: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa: 341-357.
 11. Sitko, J. (2012), Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym, Prace z Prawa Własności Intelektualnej 116: 86-113.
 12. Skubisz, R. (2012), Prawa osobiste i majątkowe, w: System prawa prywatnego, t. 14B: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa: 742-749.
 13. Skubisz, R. (2001), Funkcje znaku towarowego, w: Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa: 167-170.
 14. Skubisz, R., Trzebiatowski, M., (2012), Znaki towarowego w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, w: System prawa prywatnego, t. 14B: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa: 359-421.
 15. Trzebiatowski, M. (2011), Autorskoprawny status znaku towarowego (przegląd doktryny), Monitor Prawniczy 5: 248-254.
 16. Trzebiatowski, M. (2011), Słowny znak towarowy jako utwór prawnoautorski, Glosa 1(146): 58-67.