Rozpowszechnianie utworów a autorskie prawa majątkowe jako przedmiot harmonizacji w prawie Unii Europejskiej

Main Article Content

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza głównych problemów związanych z zakresem autorskich praw majątkowych do rozpowszechniania utworu. Punkt wyjścia stanowią zmiany, jakie zachodziły w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Zmiany te podyktowane były z jednej strony postępem technologicznym i powstaniem nowych sposobów eksploatacji utworów szczególnie w środowisku cyfrowym, a z drugiej – koniecznością dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. W związku z tezą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że harmonizacja w zakresie prawa do publicznego udostępniania utworu ma charakter maksymalny, w prawie polskim nie mogą istnieć żadne odstępstwa od standardu wyznaczonego w prawie Unii. W przypadku prawa do rozpowszechniania utworów oznacza to konieczność zapewnienia, że prawo to obejmuje te sposoby eksploatacji, które objęte są art. 3 dyrektywy 2001/29/WE o prawie autorskim i prawach pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie z wykładnią TSUE. Przedmiotem artykułu jest zatem omówienie najistotniejszych tez z bogatego orzecznictwa TSUE, a następnie przedstawienie kluczowych problemów, jakie na tle prawa Unii powstają w prawie polskim, w szczególności w odniesieniu do odtwarzania nadań w miejscach publicznych i kwalifikacji udostępniania linków.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Klafkowska-Waśniowska, K. (2015). Rozpowszechnianie utworów a autorskie prawa majątkowe jako przedmiot harmonizacji w prawie Unii Europejskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 139-153. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.10
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Czajkowska-Dąbrowska, M. (2005), Glosa do wyroku SN z 18.11.2004r. V CK 243/04, OSP nr 11, poz. 129: 584-587.
 2. Derclaye, E. (red.), (2009), Research Handbook on the Future of EU Copyright, Edward Elgar.
 3. Hugenholtz, B., van Eechoud, M., van Gompel, S., Guibault, L., Helberger, N., Rossini, M., Steijger, L., Dufft, N., Bohn, P. (2006), The Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge Economy, University of Amsterdam, Netherlands.
 4. Leistner, M. (2001), The German Federal Supreme Court’s Judgement on Google’s Image Search – A Topica Example of the „Limitations” of the European Approach to Exceptions and Limitations, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law” 42(4): 417-442.
 5. Maletić, I. (2013), The Law and Policy of Harmonisation in Europe’s Internal Market, Cheltenham.
 6. Moruń, K. (2007), Odpowiedzialność prawna za odesłania w Internecie, Przegląd Prawa Handlowego 13: 40-45.
 7. Pihlajarinne, T. (2012), Setting the limits for the Implied License in Copyright and Linking Discourse – the European Perspective, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law 43(6): 700-710.
 8. Reinbothe, J., von Lewinski, S. (1993), The EC Directive on rental and lending rights and on piracy, London.
 9. Szpringer, W. (2005), Linking i framing – czy nowe wyzwanie dla prawa Internetu?, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 4: 28-31.
 10. Traple, E., (2013), Prawo komunikowania dzieła publiczności bezpośrednio i za pomocą różnych środków technicznych, w: System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa.
 11. Wójcik, A. (2014), Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ACa 524/13, Forum Prawnicze 3(23): 46-51.