Koncepcja prawna finansowego stosunku prawnorynkowego (zarys założeń)

Main Article Content

Magdalena Fedorowicz

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie interferencji, zazębiania się wątków publicznych i prywatnych w ramach prawa rynku finansowego na przykładzie tworzonej konstrukcji finansowego stosunku prawnorynkowego. Dla realizacji tego celu w opracowaniu zebrano i poddano analizie argumenty za zasadnością tworzenia konstrukcji stosunku prawnorynkowego, zaproponowano analizę struktury prawnej stosunku prawnorynkowego, jako charakteryzującego się tak znacznymi odrębnościami od stosunku cywilnoprawnego i stosunku administracyjnoprawnego oraz wykazującego tak dalece idącą specyfikę prawną, że wymagającego autonomicznego ujęcia, z uwagi na potrzeby doktrynalne, orzecznicze oraz dydaktyczne. Taka propozycja doktrynalnego ujęcia stosunków prawnych na rynku finansowym – zdaniem autorki – wydaje się wierniej odzwierciedlać założenia prawodawcy i nadzorców krajowego i unijnego oraz pozwala również od razu dostrzegać wewnątrzsystemowe uwarunkowana i powiązania natury podmiotowej i funkcjonalnej oraz zwłaszcza – lepiej i w ekonomiczno-gospodarczym kontekście – zrozumieć finansowe treści prawnorynkowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fedorowicz, M. (2018). Koncepcja prawna finansowego stosunku prawnorynkowego (zarys założeń). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(2), 5-17. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.1
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Banaszczyk, Z. (2012), Stosunek cywilnoprawny, w: System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, t. 1, Warszawa: 935–1018.
 2. Cyman, D. (2014), Pojęcie pieniądza i kierunki jego rozwoju, w: Ofiarski, Z. (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawe podatkowym– ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin: 681–690.
 3. Fedorowicz, M. (2013), Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Warszawa.
 4. Fedorowicz, M. (2016), Nowe zadania i funkcje Europejskiego Banku Centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej w świetle regulacji Europejskiej Unii Bankowej, Warszawa.
 5. Fedorowicz, M. (2017), O normatywnym pojęciu stabilności finansowej na rynku finansowym Unii Europejskiej w nowej architekturze nadzorczej, Studia Europejskie 4: 73–94.
 6. Fedorowicz, M. (2017), Prawne instrumenty urzeczywistniania stabilności finansowej na rynku finansowym UE w świetle rozporządzenia 806/2014 i dyrektywy 2014/59/UE, Krytyka Prawa 1(9): 15–31.
 7. Fedorowicz, M. (2016), Rola i zadania teorii prawa rynku finansowego UE, Bezpieczny Bank 1: 114–134.
 8. Fojcik-Mastalska, E. (2016), Prawo rynku finansowego w systemie prawa, w: Jurkowska-Zeidler, A. , Olszak, M. (red.), Prawo rynku finansowego. Doktryna. Instytucje. Praktyka, Warszawa: 19–26.
 9. Fojcik-Mastalska, E. (2011), Bank centralny. Miejsce Narodowego Banku Polskiego w sieci bezpieczeństwa finansowego, w: Mastalski, Fojcik-Mastalska, E. (red.), Prawo finansowe, Warszawa: 441–462.
 10. Frątczak, P. (2015), Umowy bankowe a stabilność finansowa, Bezpieczny Bank 4: 67–90.
 11. Hauser, R. (2015), Stosunek administracyjnoprawny, w: System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 1, wyd. 2, Warszawa.
 12. Jurkowska-Zeidler, A. (2008), Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa: 166–216.
 13. Jurkowska-Zeidler, A. (2016), Prawo Unii Bankowej, w: Jurkowska-Zeidler, A. , Olszak, M. (red.), Prawo rynku finansowego. Doktryna. Instytucje. Praktyka, Warszawa: 74–93.
 14. Jurkowska-Zeidler, A. (2010), Publicznoprawne formy oddziaływania państwa i Unii Europejskiej na instytucje kredytowe i finansowe, w: System prawa finansowego, red. J. Głuchowski, t. 4, Warszawa.
 15. Kasiewicz, S., Kurkliński, L., Szpringer, W. (2014), Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Warszawa.
 16. Knepka, T. (2017), Rola Europejskiego Banku centralnego w zapewnieniu stabilności rynku finansowego Unii Europejskiej, Warszawa.
 17. Kosikowski, C. (2016), Nowe prawo rynku finansowego Unii Europejskiej, w: Jurkowska-Zeidler, A. , Olszak, M. (red.), Prawo rynku finansowego. Doktryna. Instytucje. Praktyka, Warszawa: 27–38.
 18. Kosikowski, C., Olszak, M. (2010), Od prawa bankowego do prawa rynku finansowego, w: System prawa finansowego, red. J. Głuchowski, t. 4, Warszawa.
 19. Lang, J. (2017), Stosunek administracyjnoprawny, w: Wierzbowski, M. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa.
 20. Nieborak, T. (2016), Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa, Poznań.
 21. Olszak, M. (2011), Bankowe normy ostrożnościowe, Białystok.
 22. Rutkowska-Tomaszewska, E. (2013), Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Warszawa.
 23. Szczepańska, O. (2008), Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Warszawa.
 24. Zalcewicz, A. (2013), referat: Stabilność krajowego systemu finansowego jako określenie służące wyrażeniu normy prawnej (referat udostępniony za zgodą Autorki), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola bankowości centralnej w zapewnieniu stabilności finansowej rynku finansowego”, Wrocław, 17 maja 2013.