RPEiS
Pressto.

Nagłowek strony

Vol 80, Nr 2 (2018)

Spis treści

ARTYKUŁY

Koncepcja prawna finansowego stosunku prawnorynkowego (zarys założeń) PDF
Magdalena Fedorowicz 5-17
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polskim porządku prawnym – próba oceny z perspektywy praktyki parlamentarnej PDF
Maciej Borski, Bogusław Przywora 19-33
Przejrzystość finansów publicznych a kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich PDF
Joanna M. Salachna, Marcin Tyniewicki 35-47
Mediacja jako narzędzie rozstrzygania sporów w prawie o wykroczeniach PDF
Katarzyna Liżyńska, Anna Płońska 49-59
O dwóch odmianach wzorców osobowych w prawie karnym PDF
Konrad Lipiński 61-73
Jawność rozprawy głównej w procesie karnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 2016 roku PDF
Radosław Koper 75-87
Z problematyki retrybutywnej oraz utylitarnej sprawiedliwości karania PDF
Agnieszka Kania 89-100
Zasada nullum crimen sine lege certa i jej ograniczenia na tle języka etnicznego PDF
Mateusz Tomczyk 101-114
Pandemia eboli jako zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa: kwestia bezpieczeństwa zbiorowego czy zarządzania globalnego? PDF PDF (English)
Boubacar Sidi Diallo 115-129
Nanotechnologia a ochrona środowiska – perspektywa prawna PDF
Marcin Jurewicz 131-143
Zasiedzenie fizycznej części nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste PDF
Adrian Malicki 145-158

* * *

Postkeynesowskie teorie endogenicznej podaży pieniądza PDF PDF (English)
Izabela Bludnik 159-170
Bezwarunkowy dochód podstawowy jako instrument ograniczenia nierówności dochodowych PDF
Piotr Misztal 171-182
Związek pomiędzy oceną ratingową a napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych PDF
Piotr Zygmanowski, Jacek Krawiec, Krzysztof Waśko 183-203
Analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Solvency II na przykładzie wybranych ubezpieczycieli PDF
Piotr Manikowski, Rafał Matuła 205-224
Fundusze smart beta – pasywne i efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym PDF
Albert Trąpczyński 225-240
Technologie regulacyjne szansą na obniżenie kosztów compliance PDF
Artur Pięta 241-255

* * *

Kultura jako problem teorii i praktyki polityki społecznej z perspektywy socjoekonomicznej PDF
Aleksander Lipski 257-271
Mobilność jako potencjalność: sposoby rozumienia mobilności z perspektywy nowych technologii i paradygmatu mobilności PDF
Łukasz Rogowski 273-286
Ochrona przyrody i środowiska w dyskursie „Newsweeka” i „Tygodnika Powszechnego” PDF
Karolina Cynk 287-299

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

International Competitiveness of Polish Companies during and after the Global Economic Crisis, red. Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska PDF
Piotr Dominiak 301-303


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo