Analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Solvency II na przykładzie wybranych ubezpieczycieli

Main Article Content

Piotr Manikowski
Rafał Matuła

Abstrakt

Wypłacalność jest jednym z kluczowych czynników funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności zakładów ubezpieczeń. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności kwestia wypłacalności ubezpieczycieli jest od dawna szczegółowo uregulowana nie tylko prawem krajowym, lecz także normami prawa europejskiego. Rynek ubezpieczeń w ostatnim czasie przechodzi istotną zmianę. Dotychczas obowiązujące reguły Solvency I – dobrze już poznane przez ubezpieczycieli i w sumie niezbyt skomplikowane –zastępowane są dyrektywą Solvency II, która jest ogromnym wyzwaniem dla rynku ubezpieczeniowego. Podstawowym celem artykułu jest analiza wypłacalności wybranej grupy dziesięciu polskich zakładów ubezpieczeń według rozwiązań przyjętych w nowym systemie prawnym uregulowanym dyrektywą Solvency II. W pracy omówiono także podstawowe zagadnienia związane z pojęciem wypłacalności zakładów ubezpieczeń, uregulowaniem tych kwestii w prawodawstwie oraz dokonano ogólnej charakterystyki wymagań stawianych zakładom ubezpieczeń w reżimie Solvency II. Jest to pierwsza praca, która odwołuje się do danych finansowych polskich ubezpieczycieli ujawnionych po raz pierwszy w maju 2017 r. w zupełnie nowych sprawozdaniach o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Manikowski, P., & Matuła, R. (2018). Analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Solvency II na przykładzie wybranych ubezpieczycieli. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(2), 205-224. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.15
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Aviva TUO S.A. (2017), Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2016, http://www.aviva.pl/o-naszej-firmie/informacje-o-spolkach/aviva-TUO.html [dostęp: 23.05.2017].
 2. AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (2017), Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2016, https://axa.pl/o-nas/axa-w-polsce/spolki/#panel-5312-2 [dostęp: 23.05.2017].
 3. Bijak, W. (2009), Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Warszawa.
 4. Bogus, S. (2014), Ocena wiarygodności towarzystw ubezpieczeniowych w świetle projektu Solvency II, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 1(39).
 5. Cycoń, M. (2013), Finanse zakładów ubezpieczeń, [w:] Sułkowska, W. (red.),Współczesna ubezpieczenia gospodarcze, Poznań: 95–120.
 6. Czerwińska, T. (2016), Regulacje mikroostrożnościowe sektora ubezpieczeń, [w:] Czerwińska, T., Jajuga, K. (red.), Ryzyko instytucji finansowych – Współczesne trendy i wyzwania, Warszawa: 230–285.
 7. Czerwińska, T. (2016), Specyfika gospodarki finansowe zakładów ubezpieczeń, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia, Warszawa: 201–204.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II) (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 9. Gąsiorkiewicz, L. (2016), Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń, Warszawa.
 10. Grzeszczak, G. (2015), Implementacja dyrektywy Wypłacalność II – perspektywa prawa europejskiego, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1: 3–14.
 11. Hamrol, M. (2010), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Poznań.
 12. Jędrzychowska, A. (2009), Ocena płynności i wypłacalności zakładów ubezpieczeń z polskiego rynku, Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2009, Warszawa.
 13. Karmańska, A. (2011), Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń gospodarczych, [w:] Wierzbicka, E. (red.), Ubezpieczenia non-life,Warszawa: 45–90.
 14. Lament, M. (2013), Zarządzanie finansami zakładów ubezpieczeń, [w:] Iwanicz-Drozdowska, M. (red.), Ubezpieczenia, Warszawa: 84–122.
 15. Lisowski, J. (2010), Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce, Poznań.
 16. STU Ergo Hestia S.A. (2017), Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2016, https://www.ergohestia.pl/o-ergo-hestia/raporty/ [dostęp: 23.05.2017].
 17. TU Compensa S.A. (2017), Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2016, http://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/raport_roczny/SCFR_CNL_opinia_i_sprawozdanie.html [dostęp: 23.05.2017].
 18. TU Europa S.A. (2017), Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2016, http://tueuropa.pl/raporty-roczne.htm [dostęp: 23.05.2017].
 19. TU Generali S.A. (2017), Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2016, https://www.generali.pl/o-generali/raporty-roczne.html [dostęp: 23.05.2017].
 20. TU Interrisk S.A. (2017), Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2016, https://www.interrisk.pl/interrisk/wyniki-finansowe/ [dostęp: 23.05.2017].
 21. TUiR Allianz Polska S.A. (2017), Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2016, https://serwis.allianz.pl/files/Sprawozdanie_o_wyplacalnosci_TUiR_2016.pdf [dostęp: 23.05.2017].
 22. TUiR Warta S.A. (2017), Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2016, https://www.warta.pl/c/document_library [dostęp: 23.05.2017].
 23. Uniqa TU S.A. (2017), Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2016, https://www.uniqa.pl/o-nas/o-firmie [dostęp: 23.05.2017].
 24. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. 2015, poz. 1844.
 25. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2013, poz. 950.
 26. Wanat, S. (2014), Ocena efektu dywersyfikacji ryzyka w Solvency II – aspekty metodyczny i praktyczny, Wiadomości Ubezpieczeniowe 3: 31–48.