Mediacja jako narzędzie rozstrzygania sporów w prawie o wykroczeniach

Main Article Content

Katarzyna Liżyńska
Anna Płońska

Abstrakt

Mediacja jako instytucja rozstrzygania sporów na gruncie prawa o wykroczeniach jest stosunkowo nowa. Niemniej z uwagi na specyfikę wykroczeń i ich stopień społecznej szkodliwości zyskuje na znaczeniu jako alternatywny dla postępowania sądowego sposób rozwiązywania konfliktów pomiędzy sprawcą wykroczenia a pokrzywdzonym. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie mediacji jako unowocześnionego spojrzenia na filozofię odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia opartego na idei sprawiedliwości naprawczej z punktu widzenia pokrzywdzonego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Liżyńska, K., & Płońska, A. (2018). Mediacja jako narzędzie rozstrzygania sporów w prawie o wykroczeniach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(2), 49-59. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.4
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bieńkowska, E. (2011), Mediacja w sprawach karnych, [w:] Mediacje w polskim systemie prawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
 2. Bieńkowska, E. (2012), Wiktymizacja wtórna – niepożądany dodatkowy skutek przestępstwa, [w:] Tabernacka, M., Raszewska-Skałecka, R. (red.), Mediacje w społeczeństwie otwartym, Wrocław: 86–103.
 3. Bieńkowska, E. (2007–2008), Zjawisko wiktymizacji wtórnej. Pojęcie, przyczyny, przeciwdziałanie (na przykładzie niektórych polskich regulacji karnych), Archiwum Kryminologii 29-30: 65–74.
 4. Chalimoniuk-Zięba, M., Oklejak, G. (2013), Sprawiedliwość naprawcza i jej zastosowanie w praktyce, ADR. Arbitraż i Mediacja 1: 5–7.
 5. Christie, N. (1991), Granice cierpienia, Warszawa.
 6. Drajewicz, D. (2015), Pokrzywdzony w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego, Monitor Prawniczy 18: 961–971.
 7. Eichstaedt, K. (2013), [w:] Świecki, D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa.
 8. Grudziecka, M., Książek, J. (2010), Mediacja jako instytucja dla osoby pokrzywdzonej, [w:] Międzynarodowa Konferencja „Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego”, Warszawa 7–8 grudnia 2009 r., Warszawa: 14–27.
 9. Grzegorczyk, T. (2012), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa.
 10. Hofmański, P., Sadzik, E., Zgryzek, K. (2013), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa.
 11. Jasiński, W. (2014), Porozumienia procesowe w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 10: s. 5–32.
 12. Steinborn, S. (2005), Porozumienia w polskim procesie karnym: skazanie bez rozprawy i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, Kraków.
 13. Kopaliński, W. (2000), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa.
 14. Liżyńska, K., Żylińska, J. (2012), Prawne i psychologiczne skutki mediacji w sprawach karnych, [w:] Tabernacka, M., Raszewska-Skałecka, R. (red.), Mediacje w społeczeństwie otwartym, Wrocław: 144–163.
 15. Mazowiecka, L. (2015), Szanse na mediację w postępowaniu przygotowawczym, Prokuratura i Prawo: 91–95.
 16. Radecki, W. (2013), [w:] Bojarski, M., Radecki, W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa.
 17. Rękas, A. (2006), Mediacja w polskim prawie karnym – uregulowania prawne i praktyka [w:] Stadniczeńko, S.L. (red.), Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, Opole: 139–158.
 18. Rękas, A. (2011), Mediacja w polskim prawie karnym, [w:] Mediacje w polskim systemie prawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
 19. Rogacka-Rzewnicka, M. (2002), Dobrowolne poddanie się karze w kodeksie postępowania karnego, Białystok.
 20. Skrobotowicz, G. (2012), Zalety mediacji karnej, Prokuratura i Prawo 2: 128–145.
 21. Skrobotowicz ,G.A. (2012), Gwarancje praw pokrzywdzonego realizowane w ramach postępowania mediacyjnego a modele postępowań szczególnych [w:] Gil, D. (red.), Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych, Warszawa: 212–228.
 22. Tombek-Knigawska, A., Kotowski, W. (2011), Dlaczego kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego?, Prokuratura i Prawo 3: 118–134.
 23. Urbanowicz, K. (2016), Formy konsensualizmu procesowego w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2: 257–274.
 24. Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego (1997), [w:] Nowe kodeksy karne z 1997r. z uzasadnieniem, Warszawa.
 25. Zienkiewicz, A. (2007), Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa.
 26. Żylińska, J. (2016), Mediacja – nowa instytucja w sprawach o wykroczenia, [w:] Nowicka, I., Sadło-Nowak, A. (red.), Współczesne problemy wykroczeń.
 27. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń, Szczytno: 177–190.