Technologie regulacyjne szansą na obniżenie kosztów compliance

Main Article Content

Artur Pięta

Abstrakt

Celem niniejszego artykuł jest omówienie rozwiązań technologii regulacyjnych (RegTech) w procesie optymalizacji kosztów compliance. Tematyka RegTech jest obecnie słabo rozpoznana w literaturze krajowej, jak również zagranicznej. W artykule rozważania zostały oparte na analizie prawno-ekonomicznej ze wskazaniem na finansowy wymiar konsekwencji nieprzestrzegania prawa przez zobowiązane do tego podmioty. Przeanalizowano najważniejsze źródła wzrostu kosztów compliance – problematykę inflacji prawa, rozwój nowych technologii (FinTech) oraz zjawisko shadow banking. Podjęto próbę zdefiniowania segmentu RegTech oraz wskazano na główne obszary działalności instytucji finansowych mogących stać się przedmiotem zainteresowania ze strony spółek RegTech.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pięta, A. (2018). Technologie regulacyjne szansą na obniżenie kosztów compliance. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(2), 241-255. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.17
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Adams, M., (2016) Fintech: ASIC’s Approach and Regulatory Issues, Paper Presented at the 21st Melbourne Money and Finance Conference ASIC, Further Measures to Facilitate Innovation in Financial Services, Consultation Paper 260, Australian Securities and Investments Commission
 2. Arner, D.W., Barberis, J., Buckley R.P. (2017), FinTech and RegTech in a nutshell, and the future in a sandbox, Research Foundation Briefs 3.4.
 3. Bektenova, G.S. (2018), Are Regtech, Fintech, Blockchain the future?, [w:] III Network AML/CFT Institute International Scientific and Research Conference “FinTech and RegTech: Possibilities, Threats and Risks of Financial Technologies”, KnE Social Sciences.
 4. Brol, M. (2010), Regulacje publiczne w dobie kryzysu gospodarczego, Ekonomia i Prawo 6.
 5. Cichy, Ł. (2015), Funkcja compliance w bankach, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 6. Cukier K., Mayer-Schönberger V.(2013), Big Data: A Revolution at Will Transform How We Live, Work and ink, London.
 7. Czarnecki, J. (2015), Blockchain a prawo, http://prawo.io/blockchain-a-prawo/ [dostęp: 14.09.2015].
 8. Dahlgren, S.(2015), Importance of Addressing Cybersecurity Risks in the Financial Sector (Speech, OpRisk North America Annual Conference), New York.
 9. Deloitte (2015), Top Regulatory Trends for 2016 in Banking.
 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE .
 11. The Econmist Newspaper Limited, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/sztuczna-inteligencja-wkracza-w-swiat-finansow/ [dostęp: 18.06.2017].
 12. Financial Stability Board, Elements of Efective Macroprudential Policies, http://www.fsb.org/2016/08/elements-of-e ective-macroprudential-policies [dostęp: 29.10.2015].
 13. FinTech Poland (2017), RegTech. Znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa. Raport.
 14. Gołębiowski, P.(2008), Prawne aspekty funkcji compliance, Prawo Bankowe 9 i 10.
 15. Grant Thornton (2018), Produkcja prawa w Polsce spowolniła, ale nadal przytłacza. Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce.
 16. Haase, M. (2013), Oficer compliance jak zawód (dodatek Monitor Prawniczy nr 23).
 17. Instytut Compliance (2018), Compliance w Polsce, Raport z badania stanu compliance i systemów zarządzania zgodnością w działających w Polsce przedsiębiorstwach, Instytut Compliance we współpracy z EY, Wolters Kluwer oraz Viadrina Compliance Center działającym na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 18. Chazot, Ch. (2015), Quoted in Institute of International Finance, RegTech: Exploring Solutions for Regulatory Challenges Washington, DC: Institute of International Finance.
 19. Denk, O., Gomes, G. (2017), Financial re-regulation since the global crisis?: an index-based assessment, OECD Economics
 20. Department Working Papers, No. 1396, OECD Publishing, Paris.
 21. Fundacja FinTech Poland (2016), Polski rynek FinTech – bariery i szanse rozwoju.
 22. Institute of International Finance, RegTech: Exploring Solutions for Regulatory Challenges, https://www.iif.com/topics/regtech/regtech-exploring-solutions-regulatory-challenges [dostęp: 29.10.2015].
 23. International Monetary Fund, Financial Stability Board & Bank for International Settlements (2016, Elements of Effective Macroprudential Policy.
 24. Introducing the Open Banking Standard (2016), Open Data Institute.
 25. Jagiełło, D. (2012), Granice odpowiedzialności menedżera, Edukacja Prawnicza 2.
 26. Jagura, B. (2017), Rola organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance, Wolters Kluwer Biznes, Warszawa.
 27. Janc, A., Mikołajczak, P., Waliszewski, K. (2015), Europejska Unia Rynków Kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa.
 28. Kabza, M., https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/sztuczna-inteligencja-w-finansach-moze-stworzyc-nowe- ryzyko-systemowe/ [dostęp: 29.11.2017].
 29. Kasiewicz, S., Kurkliński, L., Szpringer, W. (2014), Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Alterum Warszawa.
 30. Komisja Nadzoru Finansowego, Komunikat FSC I KNF podpisały porozumienie o współpracy w zakresie FinTech https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=61054&p_id=18 [dostęp: 6.03.2018].
 31. Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
 32. Łosiewicz-Dniestrzańska, E. (2014), Ryzyko braku zgodności w banku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 48(4).
 33. Makowicz, B. (2011) , Compliance w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 34. Marchewka-Bartkowiak, K. (2018), Nowe rozwiązania regulacyjne – RIA, sandbox, compliance, RegTech – w świetle procesu „inflacji” prawa finansowego, Studia Biura Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 35. Ministerstwo Finansów, Podręcznik Liczenia Kosztów Regulacyjnych, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5123672/8_Podrecznik_Liczenia_Kosztow_Regulacyjnych.pdf
 36. Najafabadi, M., Villanustre, F., Khoshgoftaar, T., Seliya, N., Wald, R., Muharemagic, E. (2015), Deep learning applications and challenges in big data analytics, Journal of Big Data 2.
 37. Nieborak, T. (2017), Unia Rynków Kapitałowych UE – jako kolejny etap federalizacji rynku finansowego Unii Europejskiej?, [w:] Gliniecka, J., Drywa, A., Juchniewicz, E., Sowińsk, T. (red.), Praktyczne i teoretyczne problem prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa.
 38. OECD (2014, )Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance.
 39. Principles for Efective Risk Data Aggregation and Risk Reporting (2013).
 40. Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech (2017).
 41. Rogowski, W. (2017), Regulacje finansowe. FinTech - nowe instrumenty finansowe – resolution, C.H. Beck, Warszawa.
 42. Ślązak, E. (2018), Jak działa blockchain, Gazeta Bankowa 3.
 43. Ślązak, E., https://www.viem.pl/pl/twoje-finanse/wirtualna-rzeczywistosc-ang-virtual-reality-w-uslugach-finansowych [dostęp: 10.10.2017].
 44. Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2016 roku, https://www.knf.gov.pl/?articleId=54518&p_id=18 [dostęp: 28.09.2017].
 45. Szpringer, W, Szpringer, M. (2014), Nowe zjawiska w regulacji rynku usług płatniczych (wybrane problemy na tle projektu noweli do dyrektywa PSD), e-mentor 4(56).
 46. Szpringer, W. (2016), Fin-Tech – nowe zjawisko na rynku usług finansowych, e-mentor 2(64).
 47. Szpringer, W. (2017), Nowe technologie a sektor finansowy. FinTech jako szansa i zagrożenie, Poltext, Warszawa.
 48. Szpringer, W., Rogowski, W. (2007), Ocena skutków regulacji – poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, C.H. Beck, Warszawa.
 49. Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies (2017) – Smarter With Gartner.