Kultura jako problem teorii i praktyki polityki społecznej z perspektywy socjoekonomicznej

Main Article Content

Aleksander Lipski

Abstrakt

W polu teoretyczno-praktycznych zainteresowań polityki społecznej kultura zajmuje miejsce poślednie. Jest zarazem pojęciem trudnym do zdefiniowania. Nieustannie rozszerza się jego zakres i zacierają się jego granice. Znajduje to wyraz w postępującej estetyzacji (kulturalizacji) rzeczywistości oraz rosnącej roli ekonomii doświadczenia. Kultura staje się ikonosferą (sferą znaków). Świadectwem tych kłopotów z konceptualizacją kultury są nieudane próby definiowania przemysłów kreatywnych. W tej sytuacji jedyną użyteczną definicją kultury jest definicja antropologiczna, a więc ogólna i opisowa. W polityce społecznej konieczna jest zatem rewizja standardowego podejścia do zjawiska uczestnictwa w kulturze, w którym „kultura” ograniczona jest zwykle do sfery artystycznej, a „uczestnictwo” – do określonych zachowań w obszarze instytucji artystycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
* * *

Referencje

 1. Amin, A., Thrift, N. (2004), Introduction, [w:] Amin, A., Thrift, N. (eds.), The Blackwell Cultural Economy Reader, Malden.
 2. Baudrillard, J. (2005), Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa.
 3. Bennett, T. (2000), Cultural Policy beyond Aesthetics, Chicago, https://culturalpolicy.uchicago.edu/sites/culturalpolicy.uchicago.edu/files/Bennett2.pdf [dostęp: 26.03.2016].
 4. Caves, R.E. (2003), Contracts between art and commerce, Journal of Economic Perspectives 17(2): 73–84.
 5. Creative Economy. Report 2010: A Feasible Development Option (2010), UNCTAD.
 6. Creative Industries Mapping Documents 2001 (2001), Department for Culture Media & Sport, London.
 7. Culture, Trade and Globalization: Questions and Answers (2000), UNESCO.
 8. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków (2015), Czapiński, J., Panek, T. (red.), Warszawa.
 9. Donald, J. (2004), What’s new?: A letter to Terry Flew, Continuum: Journal of Media and Cultural Studies 18(2): 235–246.
 10. du Gay, P., Pryke, M. (2002), Cultural Economy. Cultural Analysis and Commercial Life, London.
 11. Fatyga, B. (2014), Rekonstrukcja sensu kategorii uczestnictwo w kulturze, [w:] Drozdowski, R. et al., Praktyki kulturalne Polaków, Toruń: 9–14.
 12. Featherstone, M. (2007), Consumer Culture and Postmodernism, Los Angeles.
 13. Flew, T. (2002), Beyond ad Hocery: Defining Creative Industries, “Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy”, The Second International Conference on Cultural Policy Research, Te Papa, Wellington, New Zealand, http://eprints.qut.edu.au/256/1/Flew_beyond.pdf [dostęp: 21.03.2016].
 14. Florida, R. (2005), The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent, New York.
 15. Galloway, S., Dunlop, S. (2006), Deconstructing the Concept of “Creative Industries”, Eisenberg, Ch., Gerlach, R., Handke, Ch. (eds.), Cultural Industries: The British Experience in International Perspective, Berlin.
 16. Gilmore, J. (2003), Frontiers of the Experience Economy, Batten Briefings: Autumn.
 17. Hartley, J., Wen, W., Li, H.S. (2015), Creative Economy and Culture. Challenges, Changes and Futures for the Creative Industries, London.
 18. Hausner, J. et al. (2013), Wstęp, [w:] Hausner, J., Karwińska, A., Purchla, J. (red.), Kultura a rozwój, Warszawa: 13–17.
 19. Hesmondhalgh, D., Pratt, A.C. (2005), Cultural industries and cultural policy, International Journal of Cultural Policy 11(1): 1–14.
 20. Hesmondhalgh, D. (2013), The Cultural Industries, London.
 21. Hutter, M. (2015), Ernste Spiele. Geschichten vom Aufstieg des ästhetischen Kapitalismus, Paderborn.
 22. Kultura dostępna, NCK, http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2015/20150623_KulturaDostepna_BADANIA.pdf, [dostęp: 15.01.2016].
 23. Lash, S., Urry, J. (2002), Economies of Signs and Space, London.
 24. Lipski, A. (2013), Alienacja kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo-normatywna, Katowice.
 25. Lipski, A. (2001), Elementy socjologii sztuki, Wrocław.
 26. Lipski, A. (1995), Teoretyczne i praktyczne problemy polityki kulturalnej, Katowice.
 27. Matarasso, F., Landry, Ch. (1999), Balancing Act: Twenty-One Strategic Dilemmas in Cultural Policy, Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 28. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004–2013 (2004), Ministerstwo Kultury, Warszawa.
 29. Noga, M. (2014), Kultura a ekonomia, Warszawa.
 30. O’Connor, J. (2007), The Cultural and Creative Industries: A Review of the Literature, Report for Creative Partnerships, London.
 31. O’Connor, J. (2000), The definition of the „Cultural Industries”, The European Journal of Arts Education 2(3): 15–27.
 32. Pine, J., Gilmore, J. (2011), The Experience Economy, Boston.
 33. Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności – Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 34. Pratt, A.C. (2005), Cultural industries and public policy. An oxymoron?, International Journal of Cultural Policy 11(1): 31–44.
 35. Pratt, A.C. (2009), The Creative and Cultural Economy and the Recession, Geoforum 40(4): 495–496.
 36. Programy MKiDN, [w:] http://bip.mkidn.gov.pl/pages/programy-mkidn.php [dostęp: 15.01.2016].
 37. Roodhouse, S. (2006), The Creative Industries: Definitions, Quantification and Practice, [w:] Eisenberg, Ch., Gerlach, R., Handke, Ch. (eds.), Cultural Industries: The British Experience in International Perspective, Berlin: 13–31.
 38. Schroeder, J.E. (2002), Visual Consumption, London.
 39. Sennett, R. (2010), Creating Humane Cities, [w:] Giddens, A., Sutton, P.W. (eds.), Sociology: Introductory Readings, Cambridge: 82–87.
 40. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (2013), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, [w:] Monitor Polski, poz. 378 z 16.05.2013.
 41. Throsby, D. (2010), Ekonomia i kultura, tłum. O. Siara, Warszawa.
 42. Throsby, D. (2008), The concentric circles model of the cultural industries, Cultural Trends 17(3): 147–164.
 43. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz. U. 1991, nr 114, poz. 493.
 44. Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata w 2004–2020 (2005), Ministerstwo Kultury, Warszawa.
 45. Venkatesh, A. (1999), Postmodernism Perspectives for Macromarketing: An Inquiry into the Global Information and Sign Economy, Journal of Macromarketing 19(2): 153–169.
 46. Verwijnen, J. (2001), Aestheticisation Processes of Everyday Life, European Journal of Arts Education 3(2): 59–70.
 47. Welsch, W. (1997), Undoing Aesthetics, London.