Ochrona przyrody i środowiska w dyskursie „Newsweeka” i „Tygodnika Powszechnego”

Main Article Content

Karolina Cynk

Abstrakt

W niniejszym artykule przeprowadzona została krytyczna analiza dyskursu prasowego (KDA). W celu realizacji badań wybrane zostały dwa tygodniki: liberalno-lewicowy – Newsweek Polska (N) i liberalno-katolicki – Tygodnik Powszechny (TP). Analizie jakościowej i ilościowej poddane zostały artykuły na temat ochrony przyrody i środowiska, jakie ukazały się we wspomnianych czasopismach w ciągu ostatnich dwóch lat. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w badaniach była wspomniana KAD, a dokładnie – wybrane wątki wchodzące w jej skład. W jej wyniku weryfikacji poddane zostały hipotezy badawcze zakładające: że w dyskursie N częściej prezentowano kwestie ochrony przyrody; że kreowano w nim bardziej przyjazny stosunek do niej, niż w TP, a także, że w dyskursie N przeważała perspektywa globalna oraz wymiar moralny, natomiast w TP – aspekt lokalny i czynniki ekonomiczne. Wyniki badań wskazują, że w celu poprawy kondycji przyrody i środowiska potrzebne jest szersze propagowanie poprzez dyskurs prasowy , postaw proekologicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cynk, K. (2018). Ochrona przyrody i środowiska w dyskursie „Newsweeka” i „Tygodnika Powszechnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(2), 287-299. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.20
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Aronson, J., Milton, S.J., Blignaut, J.N., Clewell, A.F., (2006), Nature conservation as if people mattered, Journal of Nature Conservation 14(3–4): 260–263.
 2. Bakhtin, M. (1981), The dialogical imagination, ed. M. Holquist, tłum. C. Emerson, M. Holquist. Austin: University of Texas Press, Texas.
 3. Beaugrande, R. de (1999), Theory and practice in the discourse of language planning, World Englishes 18(2): 107–121.
 4. Bernecker, S., Dretske, F.I. (eds.) (2000), Knowledge: Readings in Contemporary Epistemology, Oxford University Press, Oxford.
 5. Bernstein, B. (1990), The Structuring of Pedagogic Discourse, Routledge London.
 6. Chouliaraki, L. (2005) Spectacular ethics, Journal of Language and Politics 3(2).
 7. Cierlik, G., Makomaska-Juchiewicz, M., Mróz, W., Perzanowska, J. (2015), Monitoring siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w latach 2013–2014, Biuletyn Monitoringu Przyrody 14: 1–178.
 8. Dijk, T.A. van (1980), Macrostructures: An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction and Cognition, Hillsdale: L. Erlbaum Associates, New Jersey.
 9. Duszak, A., Fairclough, N. (red.), (2008), Krytyczna Analiza Dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków.
 10. Eisenstadt, S.N. (1998), The construction of collective identities. Some analytical and comparative indications, European Journal of Social Theory 1(2): 229–254.
 11. Giesen, B. (1993), Die Intelektuellen und die Nation, Suhrkamp, Frankfurt.
 12. GIOŚ, Stan środowiska w Polsce, Sygnały 2016, (2017), Warszawa.
 13. Gross, M., (2016), How can we save forest biodiversity?, Current Biology 26 (22): 1167–1170.
 14. Halkos, G., Matsiori, S. (2017), Environmental attitude, motivations and values for marine biodiversity protection, Journal of Behavioral and Experimental Economics 69: 61–70.
 15. http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/GIOS_Sygnaly_2016.pdf [dostęp: 09.08.2017).
 16. https://pl.wikipedia.org/wiki/Newsweek_Polska [dostęp: 19.07.2017].
 17. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tygodnik_Powszechny [dostęp: 8.08.2017].
 18. Laurila-Pant, M., Lehikoinen, A., Uusitalo, L., Venesjarvi, R., (2015), How to value biodiversity in environmental management?, , Ecological Indicators 55: 1–11.
 19. Olabi, A.G., (2012), Developments in sustainable energy and environmental protection, Energy 39(1): 2–5.
 20. Őlander, F., ThØgersen, J., (1995), Understanding of consumer behaviour as a prerequisite for environmental protection, Journal of Consumer Policy 18(4): 345–385.
 21. Pievani, T., (2015), Earth's Sixth Mass Extinction Event, Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.09216-2.
 22. Rode, J., Menestrel, M.L., Cornelissen, G., (2017), Ecosystem service arguments enhance public support for environmental protection – but beware of the numbers!, Ecological Economics 141: 213–231.
 23. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. 2004, nr 92, poz. 880. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880 [dostęp: 7.08.2017].
 24. Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627 [dostęp: 7.08.2017].
 25. ZKDP, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gosc-niedzielny-na-czele-sprzedazy-tygodnikow-opinii-w-i-polroczu-2016-wprost-z-najwiekszym-spadkiem [dostęp: 21.07.2017].
 26. ZKDP, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rosnie-sprzedaz-tygodnika-powszechnego-najwiecej-stracily-wprost-i-newsweek-31-tys-egz-faktow-i-mitow [dostęp: 7.08.2017].