Zasiedzenie fizycznej części nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Main Article Content

Adrian Malicki

Abstrakt

Użytkowanie wieczyste jest prawem na rzeczy cudzej o skomplikowanym charakterze prawnym. Jego przedmiotem może być wyłącznie nieruchomość należąca do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, czyli nieruchomość publiczna. Zasiedzenie nieruchomości państwowych było (na mocy art. 177 k.c.) wyłączone, co przesądzało o niemożliwości zasiedzenia własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Po jego uchyleniu zniknęły normatywne przeszkody nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. W niniejszej publikacji poddano analizie możliwość nabycia przez zasiedzenie własności fragmentu takiej nieruchomości. W pierwszej kolejności ustalono przedmiotową zdolność fizycznej części nieruchomości gruntowej do zasiedzenia. Ponadto przedstawiono poglądy kontestujące nabywanie przez zasiedzenie własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Podniesione przez przeciwników argumenty zostały poddane krytyce. Wskazano również na skutki zasiedzenia w rozpatrywanym przypadku. Zbadano los użytkowania wieczystego na nabytym przez posiadacza fragmencie nieruchomości oraz na pozostałej właścicielowi części. Wskazano również na różne rodzaje odpowiedzialności użytkownika wieczystego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Malicki, A. (2018). Zasiedzenie fizycznej części nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(2), 145-158. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.11
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bednarek, M. (1997), Mienie. Komentarz do art. 44–553 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997.
 2. Bender, P. (2014), Zasiedzenie prawa własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, Rejent 7: 29–51.
 3. Bieniek, G., Mamraj, Z. (1999), Użytkowanie wieczyste w praktyce. Problematyka prawna, Warszawa–Zielona Góra.
 4. Bieniek, G. (2013), Podział nieruchomości, [w:] Bieniek, G., Rudnicki, S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa: 520–548.
 5. Brzozowski, A., Kocot, W.J., Skowrońska-Bocian, E. (2015), Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa.
 6. Drozd, E. (1990), Numerus clausus praw rzeczowych, [w:] Sołtysiński, S. (red.), Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Studia i rozprawy. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Z. Radwańskiego, Poznań: 257–269.
 7. Drozd, E., Truszkiewicz, Z. (1995), Gospodarka gruntami i wywłaszczenie nieruchomości. Komentarz, Kraków.
 8. Dybowski, T. (1969), Części składowe rzeczy, Nowe Prawo 1: 79–91.
 9. Dybowski, T. (1969), Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio – actio negatoria), Warszawa.
 10. Gniewek, E. (2007), Glosa do uchwały SN z 7.4.2006 r., III CZP 24/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 10, poz. 119.
 11. Gniewek, E. (2013), Komentarz do art. 47 KC, [w:] Gniewek, E., Machnikowski, P. (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, Warszawa: 119–121.
 12. Gniewek, E. (2013), Nabycie i utrata własności, [w:] Gniewek, E. (red.), System prawa prywatnego, t. 3, Warszawa: 506–657.
 13. Gniewek, E. (2014), Prawo rzeczowe, Warszawa.
 14. Gołaczyński, J., Posiadanie (2013), [w:] Gniewek, E. (red.), System prawa prywatnego, t. 3,Warszawa: 73–136.
 15. Grzybowski, S. (1985), Przedmioty stosunków cywilnoprawnych, [w:] Grzybowski, S. (red.), System Prawa Cywilnego, t. 1, Wrocław: 410–474.
 16. Hans, W., Ignatowicz, J. (1956), Dwugłos w sprawie zasiedzenia udziału we współwłasności, Nowe Prawo 9: 101–109.
 17. Ignatowicz, J. (1963), Ochrona posiadania, Warszawa.
 18. Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (2012), Prawo rzeczowe, Warszawa.
 19. Janeczko, E., Zasiedzenie (2000), Warszawa–Zielona Góra.
 20. Katner, W.J. (2012), Rzeczy proste i rzeczy złożone. Części składowe rzeczy, [w:] Safjan, M. (red.), System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa: 1311–1314.
 21. Krajewski, M. (2015), Zasiedzenie w stosunkach związanych z użytkowaniem wieczystym, [w:] Nazar, M. (red.), Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, Lublin: 205–217.
 22. Kunicki, A. (1964), Zasiedzenie w prawie polskim, Warszawa.
 23. Nadler, J. (2013), Komentarz do art. 172 KC, [w:] Gniewek, E., Machnikowski, P. (red.), Kodeks cywilny Komentarz, Warszawa: 328–331.
 24. Niezbecka, E. (2012), Komentarz do art. 47 KC, [w:] Kidyba, A. (red.), Kodeks cywilny, t. 1: Część ogólna, Warszawa: 273–277.
 25. Pawlak, B. (2013), Nabycie przez zasiedzenie własności oddanej w użytkowanie wieczyste, Przegląd Sądowy 9: 30–42.
 26. Piątowski, J. (1977), Zasiedzenie, [w:] Ignatowicz, J. (red.), System prawa cywilnego, t. 2, Wrocław 1977: 309–346.
 27. Pyrzyńska, A. (1998), Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, Rejent 10: 52–71.
 28. Radwański, Z., Olejniczak, A. (2015), Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa.
 29. Rudnicki, S. (2012), Nabycie przez zasiedzenie, Warszawa.
 30. Rudnicki, S. (1996), Nowe problemy zasiedzenia, Monitor Prawniczy 7: 229–235.
 31. Rudnicki, S. (2010), Własność nieruchomości, Warszawa.
 32. Skowrońska-Bocian, E. (1999), Komentarz do art. 336 KC, [w:] Pietrzykowski, K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa: 681–686.
 33. Skowrońska-Bocian, E. (2015), Komentarz do art. 47 KC, [w:] Pietrzykowski, K. (red.), Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz. Art. 1–44911, Warszawa: 229–232.
 34. Smyczyński, T. (1971), Ochrona prawa wieczystego użytkowania, Palestra 3: 16–25.
 35. Smyczyński, T. (1971), Wygaśnięcie użytkowania wieczystego, Palestra 7–8: 7–19.
 36. Sokołowski, K.P. (2014), Manifestacja animi rem sibi habendi, Przegląd Sądowy 10: 94–110.
 37. Suchoń, A. (2016), Komentarz do art. 243 KC, [w:] Gutowski, M. (red.), Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–44911, Warszawa: 1025–1027.
 38. Suchoń, A. (2016), Komentarz do art. 237 KC, [w:] Gutowski, M. (red.), Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–44911, Warszawa: 999–1005.
 39. Suchoń, A. (2016), Komentarz do art. 240 KC, [w:] Gutowski, M. (red.), Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–44911, Warszawa 2016: 1017–1022.
 40. Swaczyna, B. (2002), Prawne wyodrębnienie gruntu na powierzchni ziemskiej, Rejent 9: 88–109.
 41. Truszkiewicz, Z. (2005), Posiadanie w zakresie użytkowania wieczystego, Studia Iuridica Agraria 5: 221–232.
 42. Truszkiewicz, Z. (2006), Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne, Kraków.
 43. Warciński, M. (2014), Zasiedzenie gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste (na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego), Monitor Prawniczy 19: 1035–1037.
 44. Winiarz, J. (1980), Komentarz do art. 233 KC, [w:] Winiarz J. (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa.: 192–193.
 45. Winiarz, J. (1967), Użytkowanie wieczyste, Warszawa.
 46. Woźniak, C. (2006), Użytkowanie wieczyste, Warszawa.
 47. Wszołek, J. (2011), Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości w drodze zasiedzenia, Transformacje Prawa Prywatnego 2: 51–69.
 48. Żabiński, Z. (1974), Wpływ pojęcia rzeczy na kształtowanie się systemu prawa cywilnego., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej 1: 251–261.