Następstwa nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzonych na przestrzeni lat 2009-2011

Main Article Content

Dorota Mirowska
Waldemar Mirowski

Abstrakt

Zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników w Polsce reguluje ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, która weszła w życie 1 października 2003 r. Od tego momentu była ona wielokrotnie nowelizowana. Ostatnie znaczące, zdaniem autorów, nowelizacje miały miejsce 6 marca 2009 r., 22 października 2010 r. oraz 9 czerwca 2011 r. W literaturze wskazuje się na potrzebę wprowadzenia kolejnych zmian w ustawie. W artykule przeanalizowano ekonomiczne i prawne skutki wymienionych nowelizacji dla upadającego przedsiębiorcy, jego wierzycieli oraz pozostałych interesariuszy postępowania upadłościowego. Zaprezentowano możliwy wpływ wprowadzonych zmian na przejrzystość procedur upadłościowych. Podjęto również próbę oceny trafności i istotności wprowadzonych zmian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mirowska, D., & Mirowski, W. (2018). Następstwa nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzonych na przestrzeni lat 2009-2011. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(4), 121-134. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.4.10
Dział
ARTYKUŁY