Bitcoin – wirtualny eksperyment czy waluta przyszłości?

Main Article Content

Katarzyna Perez
Michał Urbaniak

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie istoty bitcoin oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę elektroniczna moneta odegra na globalnym rynku finansowym w przyszłości. W pierwszej kolejności w artykule przedstawiono dwa sposoby definiowania bitcoin oraz mechanizm emisji tej monety i obrotu w Internecie. Na tej podstawie wyodrębniono zalety i wady elektronicznej monety w kolejności ich ważności. Następnie zaprezentowano dotychczasową genezę rynku bitcoin, co pozwoliło na zidentyfikowanie i uszeregowanie determinant jego rozwoju. Wśród nich za najistotniejsze uznano ograniczoną podaż bitcoin i rosnący nań popyt, pogłębianie się globalnego kryzysu zadłużeniowego, stopniowe wprowadzanie przejrzystych regulacji prawnych, utrzymanie wiarygodności dotyczącej emisji monet oraz rosnącą akceptację tej formy płatności przez użytkowników Internetu. Na koniec rozważań o bitcoin przedstawiono możliwe zastrzeżenia zgłaszane przez biernych obserwatorów rynku, które wciąż pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi. W podsumowaniu przyjęto stanowisko pośrednie, nadające bitcoin status nowatorskiego wynalazku, który dzięki swojej hybrydowej naturze może być pierwszym krokiem do pieniądza przyszłości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Perez, K., & Urbaniak, M. (2018). Bitcoin – wirtualny eksperyment czy waluta przyszłości?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(4), 163-180. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.4.13
Dział
ARTYKUŁY