Znaczenie limitu kredytowego i ubezpieczenia kredytu kupieckiego w Polsce

Main Article Content

Adrian Becella

Abstrakt

Niniejsze opracowanie wskazuje na istotę przemian ubezpieczenia kredytu kupieckiego w Polsce. Przyczyną owych zmian jest gwałtowne pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej w Polsce, która wpłynęła na spadek efektywności prowadzonej działalności przedsiębiorstw, a także towarzystw ubezpieczenia kredytu kupieckiego po 2008 r. Artykuł stanowi przegląd zagadnień dotyczących kredytu kupieckiego, ryzyka i możliwości jego ograniczenia. Autor podkreśla znaczenie ubezpieczenia kredytu kupieckiego, jako efektywnego narzędzia zabezpieczenia należności. Opracowanie ukazuje również wady jego klasycznego ujęcia w okresie dekoniunktury, co powoduje zmniejszenie przez ubezpieczycieli ryzyka przez redukcję limitów ubezpieczeniowych. W zaistniałych warunkach towarzystwa ubezpieczeń poszerzyły ofertę produktową o ubezpieczenie należności podwyższonego ryzyka. Nowy produkt ubezpieczeniowy, spełniający oczekiwania klientów stanowi bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju na polskim rynku. Prezentowane rozwiązanie dostarcza nowych możliwości handlowych dla wierzyciela, zachowując bezpieczeństwo jego działalności. Jednocześnie przynosi korzyści dłużnikowi, ponieważ dostarcza mu nowy kapitał obrotowy w postaci kredytu kupieckiego. Ubezpieczyciel zaś, przez rozwój nowych produktów stymuluje swoją sprzedaż i zwiększa przy tym przychody pochodzące ze składek i opłat z tytułu zawarcia polisy. Reasumując, w opinii autora ubezpieczenie należności podwyższonego ryzyka stanowi korzystne rozwiązanie, będące odpowiedzią ubezpieczycieli na pogarszającą się sytuację ekonomiczną na polskim rynku, co daje podstawę dalszego wzrostu znaczenia ubezpieczenia kredytu kupieckiego w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Becella, A. (2018). Znaczenie limitu kredytowego i ubezpieczenia kredytu kupieckiego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(4), 181-196. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.4.14
Dział
ARTYKUŁY