Strona podmiotowa czynu zabronionego niepoczytalnego sprawcy

Main Article Content

Magdalena Kowalewska

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki strony podmiotowej czynu zabronionego niepoczytalnego sprawcy. Zagadnienie to było już kilkakrotnie podejmowane w polskiej nauce prawa karnego, brak jest jednak jednoznacznych odpowiedzi na kluczowe pytania z nim związane. W artykule podjęta została więc próba naświetlenia podstawowych problemów i ich możliwych rozwiązań. Analizie została poddana istota niepoczytalności, kwestia uznania zachowania niepoczytalnego sprawcy za czyn na gruncie prawa karnego oraz dowolności tego czynu, wreszcie sama możliwość przypisania niepoczytalnemu sprawcy umyślności albo nieumyślności w popełnieniu czynu zabronionego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalewska, M. (2018). Strona podmiotowa czynu zabronionego niepoczytalnego sprawcy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(3), 111-122. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.9
Dział
ARTYKUŁY