Skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów

Main Article Content

Maciej Rudnicki
Kamila Sobieraj

Abstrakt

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na trudności związane z wykonywaniem przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) obowiązków ciążących na tym organie na podstawie rozporządzenia nr 1013/06 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, tj. w zakresie stwierdzenie, że międzynarodowe przemieszczanie odpadów w postaci pojazdu ma charakter nielegalny, i określenie sposobu postępowania z tym odpadem. Brak jasności i precyzyjności przepisów prawa materialnego w zakresie określenia zadań GIOŚ w tym zakresie (w kontekście braku szczegółowych wiążących wytycznych interpretacyjnych), powoduje „niepewność” co do prawidłowości prowadzonego postępowania i wydanego rozstrzygnięcia w sprawie uznania uszkodzonego pojazdu przewożonego przez granicę za odpad. Zwiększa to ryzyko naruszenia konstytucyjnego prawa własności, ale też prawdopodobieństwo zarzutu nienależytej implementacji unijnych norm prawnych przez organy administracji publicznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rudnicki, M., & Sobieraj, K. (2018). Skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(2), 15-28. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.2
Dział
ARTYKUŁY