Tom 75 Nr 2 (2013)

ARTYKUŁY

Andrzej Wasilewski
5-14
Ochrona środowiska jako determinanta współczesnego publicznego prawa gospodarczego
PDF
Maciej Rudnicki, Kamila Sobieraj
15-28
Skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów
PDF
Mariusz Muszyński
29-42
Prawo międzynarodowe wobec problemu niewypłacalności państw
PDF
Marek Zieliński
43-55
Unia Europejska jako obserwator przy Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych
PDF
Artur Żurawik
57-69
„Interes publiczny’’, ,,interes społeczny’’ i ,,interes społecznie uzasadniony’’. Pro´ba dookres´- lenia poje˛c´
PDF
Mariusz Maciejewski
71-83
Nadzór na podstawie ryzyka jako metoda nadzoru administracyjnego
PDF
Barbara Janusz-Pohl
85-97
O modelu postępowania dyscyplinarnego w sprawach studenckich
PDF
Piotr Rogoziński
99-111
Obowiązek zawiadamiania stron o kontynuacji rozprawy w aspekcie gwarancji procesowych oraz zasady koncentracji procesu
PDF
Iwona Sepioło
113-122
Pojednanie pokrzywdzonego ze sprawcą jako podstawa do umorzenia postępowania w świetle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
PDF
Olaf Włodkowski
123-138
Reguła wyłączności polskiego ustawodawstwa karnego skarbowego w zakresie typizacji czynu zabronionego jako ,,przestępstwa skarbowego’’ lub ,,wykroczenia skarbowego’’
PDF
Patrycja Zwiech
139-150
Nierówności społeczno-ekonomiczne w świetle teorii segmentacji rynku pracy
PDF
Jacek Adamek
151-166
Idea i praktyka mikrofinansów – uwagi krytyczne
PDF
Marcin Markiewicz, Piotr Zygmanowski
167-186
Znaczenie rynku NewConnect jako miejsca przeprowadzania oferty pierwotnej
PDF
Ewa Filipowicz
187-200
Ocena reakcji stóp zwrotu akcji wybranych spółek na zmiany stopy referencyjnej z wykorzystaniem warunkowej analizy zdarzeń
PDF
Katarzyna Czernek
201-215
Organizacje partnerskie na jednym obszarze turystycznym – problemy i wyzwania
PDF
Jan Burzyński, Tomasz Burzyński
217-229
Ryzyko zachowań korupcyjnych w instytucjach państwowych na przykładzie Służby Celnej RP. Założenia teoretyczno-metodologiczne badań socjologicznych
PDF
Piotr Chomczyński
231-244
Uwarunkowania dominacji i podporządkowania w grupach dziewcząt i chłopców – wychowanków zakładów poprawczych
PDF
Artur Jopek
245-258
Społeczny wymiar reprodukcyjnych procesów dostosowawczych
PDF