Ocena reakcji stóp zwrotu akcji wybranych spółek na zmiany stopy referencyjnej z wykorzystaniem warunkowej analizy zdarzeń

Main Article Content

Ewa Filipowicz

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu reakcji stóp zwrotu polskiego rynku akcji na ogłoszenia o zmianie poziomu stopy referencyjnej. Reakcja ta została zbadana z wykorzystaniem warunkowej analizy zdarzeń. Znajomość reakcji stóp zwrotu akcji na tego typu ogłoszenia jest bardzo ważna z punktu widzenia inwestora, gdyż podjęte na jej podstawie decyzje inwestycyjne przyczynić się mogą do uzyskania ponadprzeciętnych zysków. Ponadto ze względu na typ badanej informacji wyniki te mogą być interpretowane również w kontekście koncepcji przejrzystości polityki pieniężnej banku centralnego. Rozważania podzielono na pięć części. Pierwsza część pracy zawiera podsumowanie analogicznych badań na rynkach zagranicznych. Druga część przedstawia metodykę warunkowej analizy zdarzeń. Część trzecia poświęcona jest charakterystyce badanego zdarzenia. W czwartej części uzasadniono wybór czasowego i podmiotowego zakresu badania. W ostatniej – zamieszczono rezultaty przeprowadzonego badania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Filipowicz, E. (2018). Ocena reakcji stóp zwrotu akcji wybranych spółek na zmiany stopy referencyjnej z wykorzystaniem warunkowej analizy zdarzeń. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(2), 187-200. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.14
Dział
ARTYKUŁY