Znaczenie rynku NewConnect jako miejsca przeprowadzania oferty pierwotnej

Main Article Content

Marcin Markiewicz
Piotr Zygmanowski

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytania dotyczące cech charakteryzujących rozwój rynku NewConnect od momentu jego uruchomienia aż do końca 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań obejmujących oferty pierwotne akcji przeprowadzone przez wszystkich docelowych debiutantów we wskazanym okresie. Artykuł składa się ze wstępu, dwóch części zasadniczych oraz podsumowania. We wstępie określono cel, jaki przyświecał autorom opracowania, oraz wskazano hipotezy – główną oraz cząstkowe. Pierwsza z części zasadniczych dotyczy teoretycznych oraz prawnych aspektów funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu w Polsce, w tym miejsca NewConnect w ramach rynku kapitałowego oraz procesu przeprowadzania ofert pierwotnych i debiutu. Druga zawiera wyniki badań dotyczących liczby, kapitalizacji oraz ofert pierwotnych spółek na rynku alternatywnym, a także geograficznego i sektorowego podziału notowanych na nim emitentów. W podsumowaniu ustosunkowano się do hipotezy głównej oraz zawarto ogólne wnioski płynące z badań literaturowych i empirycznych, a także wskazano obszary, które wymagają dalszej analizy. Przeprowadzone badania w pełni pozwoliły na realizację zakładanego celu opracowania. Wyniki potwierdzają hipotezę główną, mówiącą o tym, że rynek NewConnect zyskuje na znaczeniu jako miejsce przeprowadzania ofert pierwotnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw niespełniających warunków dopuszczenia do notowań na rynku głównym GPW, zarówno w ujęciu wartościowym (suma przeprowadzanych ofert), jak i względnym (udział ofert pierwotnych w alternatywnym systemie w ogólnej ich sumie). Udana okazała się również weryfikacja hipotez cząstkowych, potwierdzających daleko bardziej uniwersalny charakter rynku NewConnect niż w pierwotnych założeniach jego organizatora, a także komplementarność tego rynku w stosunku do rynku głównego warszawskiej giełdy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Markiewicz, M., & Zygmanowski, P. (2018). Znaczenie rynku NewConnect jako miejsca przeprowadzania oferty pierwotnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(2), 167-186. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.13
Dział
ARTYKUŁY