O modelu postępowania dyscyplinarnego w sprawach studenckich

Main Article Content

Barbara Janusz-Pohl

Abstrakt

Niniejszy szkic poświęcony jest problematyce postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów. Rozważenia oscylują wokół trzech wyszczególnionych elementów, jakie przyjęto za kryteria, pozwalające określić model tego postępowania. De facto model postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów stanowiący odwzorowanie – a więc ustalony na podstawie aktualnie obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. Rozważania obejmują kolejno: problematykę przedmiotu postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów, autonomicznych celów tej procedury, jej konstrukcji i podziału zasadniczych ról procesowych, a także określenie katalogu zasad postępowania dyscyplinarnego tego typu. W tle rozważań pozostaje pytanie o wpływ ustawy karnoprocesowej na przyjęty przez ustawodawcę model postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janusz-Pohl, B. (2018). O modelu postępowania dyscyplinarnego w sprawach studenckich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(2), 85-97. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.7
Dział
ARTYKUŁY