PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ZAGRANICZNEJ W SPÓŁKĘ KRAJOWĄ W ŚWIETLE WYROKU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE VALE

Main Article Content

Jacek Napierała

Abstrakt

Wyrok TSUE z 12 lipca 2012 r. w sprawie C-378/10 (VALE Építési Kft) ma charakter precedensowy i dotyczy doniosłej postaci korzystania ze swobody przedsiębiorczości (freedom of establishment), jaką jest transgraniczne przekształcenie spółki. Odmienne traktowanie spółek w zależności od tego, czy przekształcenie ma charakter krajowy, czy transgraniczny, stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości (art. 49 i 54 TfUE). Ponieważ wtórne prawo Unii nie reguluje transgranicznego przekształcenia spółek, należy kumulatywnie stosować normy krajowe państwa emigracji i państwa imigracji spółki, w tym w szczególności przepisy regulujące tworzenie spółki krajowej. Środki (przepisy) krajowe uwzględniane przy transgranicznym przekształceniu nie powinny naruszać zakazu ograniczania swobody przedsiębiorczości w sposób niedający się usprawiedliwić oraz nie powinny naruszać unijnej zasady równoważności i skuteczności. TSUE wyraził expressis verbis stanowisko co do zasadności wydania czternastej dyrektywy. Podkreślił mianowicie, że unijne przepisy harmonizujące „są z pewnością przydatne do ułatwienia przekształceń transgranicznych”. Wyrok w sprawie Vale nie przesądza natomiast, czy przedmiotem czternastej dyrektywy miałaby być tylko harmonizacja transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej czy również przeniesienia siedziby faktycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Napierała, J. (2018). PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ZAGRANICZNEJ W SPÓŁKĘ KRAJOWĄ W ŚWIETLE WYROKU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE VALE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(1), 5-28. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.1
Dział
ARTYKUŁY