RPEiS
Pressto.

Nagłowek strony

Vol 75, Nr 1 (2013)

Spis treści

ARTYKUŁY

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ZAGRANICZNEJ W SPÓŁKĘ KRAJOWĄ W ŚWIETLE WYROKU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE VALE PDF
Jacek Napierała 5-28
OCHRONA UPRAWNIONEGO Z TYTUŁU PRAWA PIERWOKUPU PRZED POZORNYMI OŚWIADCZENIAMI WOLI PDF
Krzysztof Mularski, Adam Olejniczak 29-42
CZESŁAWA ZNAMIEROWSKIEGO KONCEPCJA WŁADZY JAKO ŁĄCZNEGO STANOWIENIA NORM PDF
Maciej Dybowski 43-56
KWALIFIKACJE SYNDYKA. PROBLEMATYKA INTERTEMPORALNA PDF
Jarosław Mikołajewicz, Marek Sachajko 57-67
PERSPEKTYWY AKSJOLOGII PRAWA PRACY W DOBIE GLOBALIZACJI EKONOMICZNEJ PDF
Mateusz Madejski 69-81
GRANICE SWOBODY KSZTAŁTOWANIA TREŚCI UKŁADU ZBIOROWEGO A DOPUSZCZALNOŚĆ UZGODNIENIA PRZEZ STRONY DALSZEGO OBOWIĄZYWANIA UKŁADU PO JEGO ROZWIĄZANIU PDF
Anna Korytowska 83-93
DODATKOWE UMOWY STRON W STOSUNKU PRACY W ŚWIETLE ZASADY UPRZYWILEJOWANIA PRACOWNIKA PDF
Mikołaj Rylski 95-104
OBOWIĄZEK PRACY NA CELE SPOŁECZNE JAKO ELEMENT KARY KRYMINALNEJ PDF
Elżbieta Hryniewicz 105-117
PODATEK OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN – NOWA JAKOŚĆ W POLSKIM PRAWIE PODATKOWYM PDF
Michalina Duda 119-131
SPORY W LITERATURZE NIEMIECKIEJ O NIEZGODNE Z PRAWDĄ ZEZNANIA OSKARŻONEGO O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA PDF
Marcin Byczyk 133-143
O ZAPOBIEGANIU KRYZYSOM W STREFIE EURO PDF
Leszek Balcerowicz 145-154
PRODUKCJA W SPADKOWEJ FAZIE CYKLU KONIUNKTURALNEGO W POLSCE PDF
Andrzej Jędruchniewicz 155-174
POLITYKA PODATKOWA A KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI POLSKI, CZECH, SŁOWACJI I WĘGIER W LATACH 2000-2011 PDF
Elżbieta Gradowska 175-195
ZAGRANICZNE DEZINWESTYCJE BEZPOŚREDNIE – UJĘCIE TEORETYCZNE PDF
Wanda Nawara 197-212
WPŁYW CZYNNIKÓW PRAWNO-PODATKOWYCH NA FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY TYPU REITS W KRAJACH EUROPEJSKICH PDF
Artur A. Trzebiński 213-231
TEORIA EWOLUCJI KULTUROWEJ I SPOŁECZNEJ WALTERA GARRISONA RUNCIMANA PDF
Kamil M. Kaczmarek 233-247
MIGRANICI POMIĘDZY DWIEMA KULTURAMI I POMIĘDZY DWIEMA STRATEGIAMI ADAPTACYJNYMI PDF
Renata Suchocka 249-265
PRACA EMOCJONALNA W ZAWODZIE SĘDZIEGO PDF
Katarzyna Chajbos 267-280

ARTYKUŁY RECENZYJNE

PRÓBA PRZEGLĄDU UZASADNIEŃ RESTYTUCJI DÓBR KULTURY PDF
Roman A. Tokarczyk 281-288
KRYMINALIZACJA W IMIĘ DOBRA WSPÓLNEGO KILKA UWAG NA MARGINESIE KSIĄŻKI MARKA PIECHOWIAKA DOBRO WSPÓLNE JAKO FUNDAMENT POLSKIEGO PORZĄDKU KONSTYTUCYJNEGO PDF
Krzysztof Szczucki 289-294

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

ADAM CZERNIAK, TOMASZ DOŁĘGOWSKI, JACENTY SIEWIERSKI, RELIGIE ŚWIATOWE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ GOSPODARCZYCH, OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, WARSZAWA 2011, SS. 234. PDF
Jagoda Dworek 295-297
MARIA JASTRZĘBSKA, FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WOLTERS KLUWER, WARSZAWA 2012, SS. 283. PDF
Sławomira Kańduła 297-299
KATARZYNA PEREZ, EFEKTYWNOŚĆ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. PODEJŚCIE TECHNICZNE I FUNDAMENTALNE, DIFIN, WARSZAWA 2012, SS. 440. PDF
Aleksandra Duliniec 299-301
TOMASZ SOBCZAK, EKONOMIŚCI CZYTANI, ALE NIE SŁUCHANI. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW DORADCZYCH PRZY RADZIE MINISTRÓW W POLSCE W LATACH 1957-2006, WYDAWNICTWO KEY TEXT, WARSZAWA 2012, SS. 161. PDF
Stanisław Flejterski 301-303

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ PROFESOROWI MARIANOWI KĘPIŃSKIEMU. Poznań, 26 października 2012 r. PDF
Marcin Sokołowski 305-307
AKTUALNE PROBLEMY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W ADMINISTRACJI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. Poznań, 9 listopada 2012 r. PDF
Wojciech Piątek 307-310

NEKROLOGI

PROFESOR DR, DR H.C. ZBIGNIEW RADWAŃSKI (1924-2012) PDF
Adam Olejniczak, Janina Panowicz-Lipska 311-317
PROF. DR HAB. ALEKSANDER TOBIS (1932-2012) PDF
Andrzej J. Szwarc 317-319


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo