WYKŁADNIA FUNKCJONALNA W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Main Article Content

Wojciech Piątek

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza odwołań sądów administracyjnych do rezultatów wykładni funkcjonalnej w podejmowaniu rozstrzygnięć (badania obejmują okres od początku 2009 r. do połowy 2011 r.). Reguły funkcjonalne powinny odgrywać istotne znaczenie w wykładni prawa administracyjnego ze względu na funkcje jego norm, wyposażających organy administracji publicznej w kompetencje władcze. Współcześnie dominującym nurtem w orzecznictwie sądowym jest odwoływanie się do językowych rezultatów wykładni, co wiąże się z kognicją sądów administracyjnych. Dopiero stopniowo uznanie zyskuje stanowisko o konieczności każdorazowego uwzględniania w procesie interpretacji rezultatu systemowych oraz funkcjonalnych dyrektyw wykładni, w tym dyrektyw funkcjonalnych. Natomiast odmienny wniosek wypływa z analizy uchwał podjętych przez Naczelny Sąd Administracjny w analizowanym okresie. Prezentując poszerzoną argumentację natury prawnej, sąd ten co do zasady uwzględniał również rezultaty wykładni pozajęzykowej. Uwzględnianie reguł funkcjonalnych w orzecznictwie sądowym powinno stanowić nieodłączny element każdego rozumowania nastawionego na sformułowanie zwrotu stosunkowego o zgodności bądź niezgodności z prawem kontrolowanego aktu lub innej czynności z zakresu administracji publicznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piątek, W. (2018). WYKŁADNIA FUNKCJONALNA W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(1), 21-35. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.1.2
Dział
ARTYKUŁY