SWOBODA MIE˛DZYNARODOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Main Article Content

Michał Kruszka

Abstrakt

Ze względu na procesy globalizacji i integracji europejskiej bankowość się internacjonalizuje, to znaczy świadczenie usług bankowych odbywa się na międzynarodową skalę. Jedną z form międzynarodowego świadczenia usług finansowych jest bankowość transgraniczna. Pozwala ona na oferowanie usług zagranicznym nabywcom bez zaangażowania kapitałowego w państwie usługobiorcy. Na mocy pierwotnego i wtórnego prawa Unii Europejskiej bankowość transgraniczna jest objęta swobodą świadczenia usług, a zatem jest pełnoprawnym kanałem dystrybucji usług bankowych. Dzięki uregulowaniom prawnym europejski bank prowadzący ekspansję transgraniczną na obszarze Unii nie musi ubiegać się o kolejne zezwolenia lokalnych organów nadzoru – wystarczy zezwolenie uzyskane w państwie pochodzenia. Dzięki wynikom analizy danych statystycznych możliwa jest ocena finansowej integracji poszczególnych segmentów europejskiego rynku bankowego. Uzyskane rezultaty wskazują, że rynek międzybankowy jest wysoce zintegrowany transgranicznie. Z drugiej strony, gdy świadczeniobiorcą usługi bankowej jest gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo niefinansowe, depozyty i kredyty transgraniczne zdecydowanie ustępują produktom dostarczanym przez banki rezydentów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kruszka, M. (2018). SWOBODA MIE˛DZYNARODOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(1), 103-123. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.1.8
Dział
ARTYKUŁY