OPINIE POZNANIAKÓW O OBECNOŚCI OBCOKRAJOWCÓW NA RYNKU PRACY W ŚWIETLE MIGRACJI KOMPENSACYJNYCH DO POLSKI

Main Article Content

Piotr Jakubowski

Abstrakt

Przedmiotem zaprezentowanych analiz są wywołane procesami migracji kompensacyjne postawy poznaniaków w odniesieniu do obecności obcokrajowców na polskim rynku pracy. Przedstawione wyniki były częścią projektu badawczego pt. „Poziom zaufania mieszkańców Poznania do obcokrajowców i jego uwarunkowania”, zrealizowanego w okresie od października 2009 do września 2010 r., który opierał się na dwóch pomiarach: 1) wywiadzie kwestionariuszowym PAPI zrealizowanym na imiennej losowej próbie 436 mieszkańcach Poznania oraz 2) pogłębionych wywiadach indywidualnych z celowo dobranymi poznaniakami, którzy utrzymywali jakiś kontakt z obcokrajowcem przebywającym w Polsce. Postawy poznaniaków wobec możliwości osiedlania się obcokrajowców w Polsce oraz podejmowania przez nich pracy zarobkowej są odzwierciedleniem cech przypisywanych tradycyjnej mentalności mieszkańców Poznania. Dochodzi przy tym do wyraźnego rozdźwięku pomiędzy dwoma podstawowymi komponentami tej lokalnej mentalności: gospodarczą otwartością – z jednej strony oraz kulturowo-obyczajową zachowawczością z drugiej. Wyrazem takiego dwubiegunowego charakteru postaw poznaniaków w stosunku do cudzoziemców jest wysoki poziom akceptacji obecności przybyszów z państw Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej, niższy poziom społecznego przyzwolenia na możliwość osiedlania się cudzoziemców z krajów Dalekiego Wschodu, państw muzułmańskich, republik kaukaskich czy też krajów czarnej Afryki, a także – niezależnie od pochodzenia przybyszów – wysokie oczekiwania asymilacji względem lokalnej tożsamości i obyczajowości. Wprawdzie pragmatyczna postawa gospodarczej otwartości poznaniaków przeważa, przynajmniej na razie, nad ich kulturowo-obyczajową zachowawczością, ale w przyszłości nie można wykluczyć dominacji oporu wobec cudzoziemców z krajów definiowanych jako „obce” kulturowo.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jakubowski, P. (2018). OPINIE POZNANIAKÓW O OBECNOŚCI OBCOKRAJOWCÓW NA RYNKU PRACY W ŚWIETLE MIGRACJI KOMPENSACYJNYCH DO POLSKI. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(1), 205-222. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.1.13
Dział
ARTYKUŁY