ZWIĄZEK MIĘDZY BEZROBOCIEM A INFLACJĄ W POLSCE NA TLE KRZYWEJ PHILLIPSA

Main Article Content

Maciej Mańkowski
Andrzej Ostrowski
Robert W. Włodarczyk

Abstrakt

W części teoretycznej artykułu przedstawiono ewolucję poglądów na temat krzywej Phillipsa. Przybliżono model A. W. Phillipsa z 1958 r., a także liczne rozwinięcia tego modelu autorstwa takich ekonomistów, jak: P. Samuelson, R. Solow, M. Friedman, E. Phelps, R. Lucas, E. Kydland i E. Prescott. Wprowadzenie teoretyczne dopełnia przegląd dotychczasowego dorobku literatury światowej z zakresu weryfikacji empirycznej krzywej Phillipsa. Celem części empirycznej niniejszej pracy jest zbadanie istnienia krzywej Phillipsa w gospodarce polskiej w latach 1990-2010. Sprawdzono kierunek i siłę związku stóp inflacji i bezrobocia na podstawie danych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych. W badaniach wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów (MNK) oraz model korekty błędem (ECM). Stwierdzono, że w okresie światowego kryzysu finansowego nie wystąpił nawet efekt samej krzywej Phillipsa. Jedynie w okresach I kwartał 1992 r. – III kwartał 1994 r. i I kwartał 1999 r. – I kwartał 2005 r. oraz w kilku ich podokresach możliwe było zbudowanie modelu korekty błędem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mańkowski, M., Ostrowski, A., & Włodarczyk, R. W. (2018). ZWIĄZEK MIĘDZY BEZROBOCIEM A INFLACJĄ W POLSCE NA TLE KRZYWEJ PHILLIPSA. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 141-159. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.11
Dział
ARTYKUŁY